Nová publikace Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy a peněžnictví

Publikace vznikla jako výsledek dlouhodobého výzkumu architektonické plastiky s tematikou práce. Téma nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno. V jednom roce byla vydána česká verze i její anglická mutace. Vznikla rovněž navazující mapa s odborným obsahem.

Vyhodnoceno bylo značné množství architektonické plastiky s tematikou práce v celé České republice. Jak se ukázalo, ve 20. století se především v období dvacátých a třicátých let, a následně let padesátých, tematika práce promítla do ikonografického programu sochařské výzdoby řady objektů, čímž podtrhla jejich význam. Staly se nedílnou součástí obrazu měst a obcí, odrazem jejich života a v neposlední řadě profesní hrdosti. V dnešní době jsou naopak, kromě jejich umělecké hodnoty, cenným dokladem o práci lidí, jejich schopnostech a dovednostech, jež jsou již často nevratnou minulostí.

Pokud si uvědomíme a doceníme krásu i ošklivost, noblesu i bizarnost těchto artefaktů, nebude moci docházet k necitlivému a dehonestujícímu osazování firemních nápisů, nebo v horším případě odstraňování samotných artefaktů. Výběrový soupis dokládá ikonografickou pestrost a v některých případech mimořádnou výtvarnou hodnotu, která jistě zasluhuje pozornost odborné i laické veřejnost.

Publikace je pro přehlednost členěna na Základní období a události formující architektonickou plastiku s tematikou práce a formou hesel uspořádaný Výběrový soupis architektonické plastiky s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Každé heslo se skládá ze základní charakteristiky objektu a soupisu sochařských děl se stručným popisem a fotografií. Na soupis navazuje Výběrový rejstřík sochařů, který má formu hesel s biografickými daty a hlavními realizacemi.

Knihu lze zakoupit za 530 Kč na adrese ostravského pracoviště (Odboje 1), nebo na e-shopu NPÚ

Více informací poskytne:

Petra Batková
batkova.petra@npu.cz nebo +420 724 474 537