Obnova středověkých nástěnných maleb v kostele sv. archanděla Michaela v Hrozové

V roce 2013 proběhl v souvislosti se zamýšlenou výmalbou presbytáře kostela v Hrozové průzkum interiérových omítek, který přinesl nečekaný objev. Sondy odkryly torza nástěnných maleb s postavami světců v nadživotní velikosti z konce 13. a ze 14. století, které mají nezměrnou kulturní a historickou hodnotu a řadí se k památkám středoevropského významu.

Kostel vybudovaný kolem roku 1270 prošel v průběhu historie několika barokními přestavbami, při nichž byla mimo jiné v jižní zdi presbytáře vybourána nová okna. Když vloni restaurátoři Romana Balcarová a Filip Menzel odkryli zbytek dochovaných maleb, ukázalo se, že nástěnný cyklus v presbytáři přesahuje plochou i velmi cenný soubor maleb z druhé poloviny 13. století v Kyjích u Prahy, objednaných přímo pražskými biskupy. Na východní kápi klenby nad oltářem kostela v Hrozové je zobrazen Kristus v mandorle, kterou nesou dva andělé. Výjev doplňují symboly čtyř evangelistů, z nichž nejlépe je určen okřídlený býk sv. Lukáše dochovaným nápisem S+ LVCAS. Kristus s polodlouhými vlasy, úzkým hnědým vousem, velkýma očima a strnulým výrazem sedí na trůně s vyřezávaným opěradlem ukončeným dvojicí lilií; tento poměrně vzácný motiv má pravděpodobně italskou genezi anebo alespoň italizující cimabuovský charakter. Zbývající plochu klenebních kápí pokrývají velké postavy sboru svatých ochránců a mezi nimi níže situované drobnější scény a jednotlivé postavy.

Ačkoli se cyklus maleb nedochoval v úplnosti, lze konstatovat, že ze stylového hlediska se v nich prolíná románská malířská tradice, patrná například v kompozici trůnícího Krista, s relativně pokročilými gotickými přístupy. Rovněž je zřejmé, že na výzdobě se podílelo několik malířů, snad nestejného věku či alespoň nestejného školení. Postava archanděla Michaela prozrazuje v detailech poučení moravskou či obecněji středoevropskou malbou 70. a 80. let 13. století, což naznačuje, že soubor postav mohl být v odlehlé Hrozové namalován nejpravděpodobněji na samém sklonku 13. století, asi v 80. či 90. letech.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi římskokatolická farnost v Hrozové-Rusíně a občanské sdružení Královský stolec

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ