Péče o památky světového dědictví a jejich Management Plan

Úmluva o ochraně světového dědictví uplatňuje přístup založený na hodnotách. Smyslem aktivní péče o světovou památku je primárně zajistit její výjimečnou světovou hodnotu pro budoucí generace. Efektivní systém řízení péče o světové dědictví závisí na typu, charakteristice, potřebách daného statku a jeho kulturním a přírodním kontextu a samozřejmě musí navazovat na národní právní rámec. Památkové světové dědictví nelze chránit izolovaně od ostatního památkového fondu, protože jejich ochrana vychází přímo z národní legislativy.

V každé zemi existuje nějaký systém řízení péče o kulturní a/nebo o přírodní dědictví, a proto přesný systém není Úmluvou o ochraně světového dědictví předepsán. Správný systém ochrany, spolupráce a koncepčního řízení uchování hodnot světové památky by měl být nastaven již v procesu nominace pro zápis na Seznam světového dědictví a jeho důvěryhodnost se v tomto prověřuje určenými experty.

Státy podle kompetencí dotčených subjektů musí garantovat nezbytné podmínky pro uchování takových památek, což často znamená mnohem širší pojetí péče než je obvyklá fyzická oprava, restaurování a regenerace. Zvýšená odpovědnost státu jako celku zakládá nezbytnost širší spolupráce mezioborové a meziresortní, podle povahy konkrétní světové památky.

Péče o světové kulturní dědictví obvykle přesahuje kompetence památkové péče, což znamená, že u statků uvedených na Seznamu světového dědictví je třeba vytvořit strategii správy a řízení, která stanoví přesná opatření a kontrolní mechanismy, jejichž účinnost je sledována prostřednictvím monitoringu a reportingu.

Je také třeba, aby se na všech fázích plánovacího procesu podílela odpovídající sestava odborníků. Pouze mezioborový přístup k plánování může zajistit předvídání potřeb a jejich efektivní řešení.

Pro jednotlivé památky světového dědictví je proto zpracováván koncepční plán péče, který se týká statku jako celku, včetně vhodných opatření pro zajištění účinnosti jeho nárazníkové zóny. Důležitou součástí je vazba na strategii udržitelného turismu, určení vhodné formy prezentace a dalších důležitých témat. Nepominutelnou součástí je i vysledování finančních příležitostí pro naplňování zformulovaných opatření a určení garantů jejich přípravy, realizace a kontroly. Pro takový materiál se i v ČR používá mezinárodně srozumitelný pojem Management Plan. Existenci materiálu vyžadují prováděcí směrnice k Úmluvě o ochraně světového dědictví a i z tohoto důvodu jeho přípravu pro památky světového dědictví jako jednu z priorit finančně podporuje i Ministerstvo kultury, prostřednictvím svého dotačního programu Podpora pro památky světového dědictví.

Management plan

Management Plan je dokument, který specifikuje, jak konkrétně bude v nejbližších letech zajišťováno uchování výjimečné světové hodnoty památky. Je založen na širší analýze stavu památky, právního rámce, nástrojů na národní, krajské a obecní úrovni. Nezbytnou součástí je informace o aktuální územně plánovací dokumentaci a dalších závazných dokumentech, aby bylo zřejmé, které konvenují péči o hodnoty, jaké úpravy jsou potřebné. Návrhová část management planu zahrnuje proto jak nově vytvořené nástroje, tak popisuje, jak budou uplatněny tradiční postupy, využity stávající nástroje územního plánování a další formální a neformální plánovací mechanismy. Důležitý je návrh potřebných opatření, formulovaný do logických tematických skupin, přičemž smyslem jej uchování hodnot, pro které byly památka nebo památkové území na Seznam světového dědictví zapsána.

Na mezinárodní úrovni neexistuje žádná přesná formální specifikace „ideálního Management Planu“, může být zpracován nejrůznějšími formami, včetně tabulek, sumárních pasáží. Vhodné je doplnit ho grafickými přílohami, zejména mapou památky s hranicemi a hranicí nárazníkové zóny zobrazením nejvýznamnějších nemovitostí, k nimž se zejména vážen výjimečná světové hodnota, Srozumitelnosti materiálu a napomůže i grafické znázornění objektů nebo míst, kde jsou opravy nebo úpravy naléhavé apod.

Celá problematika optimálního řízení péče o světové dědictví a četná doporučení k obsahu management planu a sledování jeho naplňování je podrobně popsána v manuálu, který Centrum světového dědictví vydalo v roce 2013 pod názvem Managing Cultural World Heritage. Ke stažení dostupný ZDE.

V České republice bylo pro světové dědictví připraveno v českém jazyce metodické doporučení k tvorbě a obsahu Management Planu v publikaci NPÚ: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků.

Centrum světového dědictví připravilo další materiály jak pro péči o světové dědictví i pro další nominace, dostupné na jeho webu.