Památkový fond

Památkový fond, umělecky, historicky a typologicky nesmírně bohatý soubor cenných historických předmětů, staveb a areálů na území České republiky, je nositelem její národní a kulturní identity. Bez ohledu na vlastnictví či majetkoprávní vztahy jde o bohatství, jehož ochrana je celospolečenským zájmem. To nejcennější z památkového fondu je státem chráněno – na 40 tisíc nemovitostí a téměř 49 tisíc movitých předmětů a jejich souborů je evidováno jako kulturní památka.

Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti jako projevy tvůrčích schopností z nejrůznějších oborů lidské činnosti, a to pro jejich kulturně-historické, umělecké, vědecké nebo technické hodnoty, nebo pro jejich přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Národní památkový ústav vede jejich evidenci v Ústředním seznamu kulturních památek. Jedním rejstříkovým číslem je v něm označena jak jednotlivá věc (dům, svícen), tak i soubor staveb či věcí (např. areál hradu, zámecký mobiliář). Počet rejstříkových čísel kulturních památek (v současnosti téměř 89 tisíc) tedy není zároveň počtem chráněných předmětů – těch je více než dva miliony. Evidence památek je vedena jak v podobě evidenčních listů v kartotékách, tak digitálně – v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog.

Památkový fond České republiky zahrnuje nemovité památky, jako jsou církevní a sakrální stavby, šlechtická sídla, různorodá městská i venkovská zástavba, technické památky včetně dopravních staveb, ale také archeologická naleziště a kulturní krajina formovaná lidmi.

Podstatnou součástí památkového fondu jsou movité památky, tedy umělecká díla (například sochy a malby), cenné uměleckořemeslné předměty, vybavení interiérů sakrálních staveb i obytných domů nebo unikátně dochované historické knihovní fondy a původní mobiliář hradů a zámků.

Více než tři stovky nejvýznamnějších kulturních památek mají status nejvyšší – národní kulturní památka. Nadnárodní význam a hodnota byly celosvětově uznány u dvanácti kulturních statků České republiky zapsáním na Seznam světového dědictví UNESCO.

Některé nemovité památky však bohužel stále chátrají. Z více než 40 tisíc kulturních památek je přes sedm set na seznamu památek ohrožených.

zpět na památky a památkovou péči