Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR

Projekt Národního památkového ústavu, který poprvé nabídne zaměstnancům ucelený program vzdělávání a povede tak ke zvýšení jejich odborných kompetencí.

  • operační program: Operační program Zaměstnanost 
  • prioritní osa: 4 – Efektivní veřejná správa
  • investiční priorita: 4.1 – Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
  • specifický cíl: 4.1.1. Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, 4.1.2. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovednostní jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
  • výzva č. 03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 
  • doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 5. 2023 (57 měsíců)
  • celkové způsobilé výdaje projektu: 40 955 297,52 Kč (100 %), z toho 33 117 682,22 Kč (80,86 %) ze strukturálních fondů EU (ESF) a 7 837 615,30 Kč (19,14 %) Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
  • příjemce: Národní památkový ústav, generální ředitelství se sídlem v Praze
  • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 12/2018 ze dne 5. 10. 2018.

Hlavním cílem projektu je nabídnout zaměstnancům vzdělávání v odborné šíři a rozsahu, který doposud pro NPÚ nebyl realizován. Klíčovými aktivitami projektu budou vzdělávací moduly, tematicky a specializačně rozdělené na odbornou část zahrnující specifická témata, např. restaurování nebo správa sbírkových fondů a depositářů. Druhá část bude věnována osobnostnímu rozvoji pracovníků, např. krizová komunikace a předcházení konfliktům nebo prevence vyhoření.

Neméně významnou aktivitou se stanou semináře se zahraničními odborníky, které nabídnou ojedinělou příležitost zprostředkování odborné diskuse na evropské úrovni památkové péče. Související aktivitou, která povede k rozšíření odborných znalostí pracovníků, se stanou zahraniční odborné stáže. Cíle těchto studijních cest kladou důraz na příkladné obnovy kulturních památek ve vybraných zemích. Pamatováno je na možnost konfrontace provozu a prezentací objektů ve správě NPÚ a v zahraničí. Pomůckou pro studium bude e-learningová databáze, která v rámci projektu bude vytvářena a naplňována.

Nedílnou součástí projektu je průběžná evaluace sledující kvalitativní i kvantitativní výsledky projektu, zejména naplnění vzdělávacích potřeb pracovníků NPÚ. Výstupem budou evaluační zprávy a návazně pak vznik analytického materiálu, který umožní budoucí nastavení kariérního a atestačního řádu pro zaměstnance NPÚ. Tento dokument bude nástrojem, který podpoří a strukturuje celoživotní profesní vývoj našich pracovníků.

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., GnŘ NPÚ, vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání 

tel: +420 257 010 272, 778 716 567, samojska.katerina@npu.cz 

Mgr. Michaela Blažková, Ph.D., GnŘ NPÚ, koordinátor projektu OPZ

Ing. Jan Kulvejt, GnŘ NPÚ, manažer projektu OPZ

 

 


Evaluace projektu OPZ: Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ


Zprávy

Seminář s odborníky z Římského institutu restaurování proběhl „na dálku“

30. 11. 2020

Ani složitá pandemická situace, které čelí svět již od počátku roku 2020, nezabránila na konci listopadu téhož roku Národnímu památkovému ústavu dále školit své...

V Praze se uskutečnil seminář o historických parcích a zahradách

30. 9. 2020

Poslední zářijové teplé letní dny se uskutečnil letos již druhý odborný seminář se zahraničními odborníky, organizovaný pro pracovníky NPÚ v rámci projektu Odborné...

Workshop Stavební huť ve 21. století

9. 9. 2020

Ve dnech 3. 9.–4. 9. 2020 proběhl na státním zámku Vizovice workshop koncipovaný jako Stavební huť ve 21. století.

Proběhl odborný seminář o vilové architektuře 20. století

23. 6. 2020

Ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury NPÚ proběhl ve dnech 18. až 19. června 2020 v Brně odborný seminář se zahraniční účastí Dokumentace a obnova...

Seminář Ochrana a hodnocení technických památek hostil odborníky z Norska

2. 12. 2019

Poslední listopadový týden roku 2019 proběhl na ostravském pracovišti dvoudenní seminář se zahraniční účastí, věnovaný problematice péče o průmyslové dědictví. Kromě...

Jihlavské renesanční domy a specifika jejich památkové obnovy

20. 11. 2019

V rámci projektu odborného vzdělávání pracovníků Národního památkového ústavu byl v polovině listopadu 2019 uspořádán odborný workshop s dílnou, který se věnoval...

Praktické dílny na Invalidovně školily zaměstnance NPÚ

8. 11. 2019

Ve dnech 21. až 25. října se v rámci projektu Odborného vzdělávání pracovníků NPÚ uskutečnila v areálu karlínské Invalidovny praktická dílna zaměřená na okna a další...

Návštěva památkářů v bavorském historickém městě Regensburgu

19. 9. 2019

Na počátku podzimu roku 2019 se pracovníci Národního památkového ústavu zúčastnili zahraniční stáže do bavorského historického města Regensburgu, jež je zapsáno na...

Návštěva školicího centra v rakouském Mauerbachu

2. 7. 2019

Poslední červnový týden proběhla první zahraniční stáž pracovníků NPÚ, která byla organizována v rámci projektu Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ. Jedná se o projekt,...