Světové dědictví

Kromě legislativních předpisů České republiky se na památky na našem území vztahují také některé předpisy a závazky vyplývající z mezinárodních úmluv.

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Jedním z nejdůležitějších dokumentů je Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví spojující princip ochrany kulturního dědictví s ochranou přírody. V roce 1972 ji přijala Organizace spojených národů pro vědu, kulturu a vzdělávání (UNESCO). Úmluva je unikátní mezinárodní právně závazný dokument, který spojuje princip ochrany kulturního dědictví s ochranou přírody. Jejím smyslem je upravit péči o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí a napomáhat identifikaci, ochraně, obnově a prezentaci nejvýznamnějších světových památek.

Na základě této úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví (World Heritage List), do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami – od 90. let 20. století i takové, které jsou součástí památkového fondu České republiky ty naše.

K tématu existuje množství publikací, jež zajišťuje nebo přímo vytváří Centrum světového dědictví a které jsou k dispozici v sekci Publikace.

Naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, tedy péči o kulturní dědictví ve spolupráci s UNESCO, má v České republice na starost ministerstvo kultury.

Na péči o památky světového dědictví UNESCO v České republice se významně podílí zajišťuje Národní památkový ústav, jenž který spolupracuje s dotčenými samosprávami a vlastníky při přípravě materiálů pro nominace dalších památek k zápisu na Seznam světového dědictví. Pro Ministerstvo kultury a vypracovává podklady pro monitorovací zprávy v rámci národního monitoringu k již zapsaným kulturním sídlům a památkám na tomto seznamu světového dědictví nebo při zajišťování dalších informací týkajících se ochrany a péče o ně. Aktivně se podílí na vyplňování dotazníků globálního periodického reportingu. Vlastníkům a správcům památek UNESCO pomáhá dostát požadavkům vyplývajícím z jejich mezinárodního významu, monitoruje situaci a stav památek a zpracovává podklady pro ministerstvo kultury, případně přímo pro Centrum světového dědictví. Národní památkový ústav má také v přímé správě několik památek, které tvoří významnou součást památky světového dědictví, a to v Praze, Českém Krumlově, Telči, Litomyšli, v Lednicko-valtickém areálu a v Kroměříži.

Rychlý kontakt

Nepodléhá CC

Ing. arch. Věra Kučová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 284, 724 663 560
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000

Haagská úmluva na ochranu kulturního dědictví při ozbrojeném konfliktu

Zkušenosti s ničením památek v průběhu válek vedly ke vzniku seznamu nejvýznamnějších kulturních statků, jimž je třeba v případě ozbrojeného konfliktu zajistit příslušnou ochranu. Památky jsou do rejstříku kulturních statků pod zvláštní ochranou zapisovány organizací UNESCO na základě žádosti státu, v němž se nacházejí. Na tento seznam mohou být zapsány pouze statky z oblasti kulturního dědictví nejvyššího významu pro lidstvo. Na základě Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturního dědictví při ozbrojeném konfliktu z roku 1954 by v případě války byly památky na seznamu označeny speciálním symbolem a zpřístupněny mezinárodní kontrole. Cílem zápisu je zajistit pro případ ozbrojeného konfliktu, aby nebyl příslušný kulturní statek a jeho bezprostřední okolí využíváno pro vojenské účely a nestal se předmětem útoku. Útok na něj by v době ozbrojeného konfliktu představoval válečný zločin.

Na Mezinárodní seznam kulturních statků se zvýšenou ochranou byla v roce 2018 jako vůbec první objekt v České republice a jeden z prvních sedmnácti kulturních statků na světě zapsána vila Tugendhat v Brně .

Aby bylo možno kulturní statky snadno identifikovat, měly by je státy označit viditelným znakem.  Tím je modrý štít v bílém poli pro statky pod obecnou ochranou a modrý štít v bílém poli na červeném pozadí pro statky pod zvýšenou ochranou.

 

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Petra Kroupová

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 291, 602 621 325
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000