Dějiny památkové péče 2. poloviny 20. století prostřednictvím svědectví klíčových osobností oboru

Rozhovory s pamětníky památkové péče

V rámci řešení dílčího cíle jsou pořizovány rozhovory s významnými pamětníky památkové péče v českých zemích, vedené jako forma zkoumání nedávných dějin naší památkové péče.

Cílem výzkumného úkolu zaměřeného na vedení rozhovorů s pamětníky oboru je získání věrného dokumentu přímých svědectví osobností oboru jako autentického zdroje informací pro budoucí zpracovávání příslušné etapy dějin české památkové péče, včetně vývoje její metodologie. Záměrem není striktně objektivní orální historie, biografická historická věda, tím méně memoáry nebo líčení příběhů, ale ani popularizace či edukace. Úkolem je shromáždění určité kolektivní profesní, respektive oborové paměti, étosu a zkušenosti v podobě archivovaných záznamů. Zde je ovšem třeba zdůraznit, že svědectví aktérů jsou velice specifickým a svou výpovědní hodnotou mimořádně cenným, ale v mnoha ohledech i limitovaným pramenem. Vyžadují následnou interpretační práci, při které je nutné s nimi zacházet velice obezřetně a v kontextech odlišných zdrojů informací. Konečným cílem výzkumu v dané oblasti je syntéza dějin české památkové péče – k té však nemůže vést pouhé nahromadění dostatečného počtu osobních výpovědí, ale je potřeba další historická a interpretační práce, pro níž budou vzpomínky a paměti jen jedním z pramenů.

Po metodické stránce probíhají rozhovory živě (v jednom případě došlo na vlastní nahrávku pamětníka jako namluvené odpovědi na zaslané otázky), nahrává se pouze zvuk. Takřka nikdy nelze vyčerpat připravená témata při jednom, průměrně 2–3 h dlouhém sezení. Setkání proto probíhají dvě i více, přičemž další umožňují vracet se k některým zpřesněním a doplňkům. Vzhledem k plynulosti i žádoucí otevřenosti se rozhovory blíží spíše volným chronologickým vyprávěním respondentů jen omezeně moderovaným. Nezbytnou součástí každého rozhovoru je přesto důkladná příprava tazatele (biografická a bibliografická rešerše, seznámení se s akcemi, u kterých byl pamětník přítomen, apod.). Jako výhoda se u dotazujícího ukazuje delší přímá, intenzivní zkušenost s památkovou péčí a jejím kontextem.

Respondenti

Respondenty v rozhovorech by měly být nejen nestoři – pamětníci, ale také významní aktéři, doyeni oboru, skutečné osobnosti, které vždy formovaly i nezištně sloužily naší památkové péči. V převaze se samozřejmě soustředíme na památkáře památkových ústavů, neopomíjíme však odborníky ze širší oblasti péče o památky – projektanty, vědce, správce i další realizační profese. Za společný jmenovatel oslovených osobností nakonec považujeme především skutečný přínos, přímý podíl na památkové péči. Nezbytnou součástí a výchozím krokem výzkumu je tedy sestavení seznamu pamětníků – respondentů, ke kterému dochází průběžně, přičemž kritérii jsou věk, význam a přínos pro obor, specializace, profesní angažovanost, regionální působiště a v neposlední řadě i zdravotní stav a duševní síly pamětníka.

Tematické okruhy

Rozhovory vznikají jako základ pro poznání dějin a metodologie památkové péče. Zaměřují se proto primárně na odborné působení a profesní dráhu jednotlivých osobností a na jejich reflexi oboru a jeho vývoje. Osudy, zkušenosti a pozice jednotlivých pamětníků se pochopitelně liší, čemuž se přizpůsobují konkrétní otázky. Nicméně základní tematická osnova je podstatná kvůli možnosti strukturovat a porovnávat výpovědi jednotlivých zpovídaných.

Základními tematickými okruhy dotazů jsou:

 1. Profesní kariéra (studium, další příprava na profesi, ovlivňující osobnosti a vzory, první profesionální zkušenosti a následující profesní postup, pomoc kolegů, další související aktivity a zájmy včetně výzkumů, akademická dráha...).
 2. Práce památkáře či odborníka (konkrétní podoba památkářské, popřípadě odborné praxe, každodenní agenda a aktivity, institucionální zázemí, metodické postupy, personálně odborné řízení, badatelský podíl, nejtěžší řešené kauzy, shrnující praktické zkušenosti...).
 3. Systém památkové péče před rokem 1989 (spolupráce mezi institucemi, vztah centra a regionů respektive Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody a regionálních středisek památkové péče, vztahy s výkonnými úředníky, projektanty, firmami atd., politické vlivy, spolupráce s dobrovolníky, změny související s novým zákonem z r. 1987...).
 4. Památková péče ve zlomovém období 1989 a v dalších letech (změny na pracovišti institucionální, personální, úřední i praktické, jak byla zachována kontinuita práce, jak se zlepšila péče o památky, zvláště o které konkrétní ohrožené památky, jaké problémy s novým režimem zmizely a jaké vznikly, hodnocení dnešního stavu památkové péče, nejpotřebnější budoucí úkoly...).

Zaznamenávání rozhovorů s pamětníky i celé řešení výzkumného úkolu přináší dle očekávání nové metodické i tematické podněty, ale také problémy:

 • Při výběru respondentů vzniká otázka vymezení profese, profesionálního památkáře a významu role dalších zúčastněných.
 • V rozhovorech získané informace jsou vždy zatíženy subjektivní sebeprezentací dotazovaného, zkresleny jeho pamětí a nelze je oprostit od emočního osobního příběhu.
 • Bohužel věk případných respondentů určuje jejich praxi počínající až na výjimky nejdříve od sedmdesátých let 20. století, takže původní úmysl postihnout v rozhovorech památkovou péči v šedesátých, nebo dokonce padesátých letech se příliš nenaplňuje – zde je bohužel nejvíce patrný důsledek prodlev se zahájením skutečně systematického institucionálního výzkumu.
 • Dále se ukazuje, že organizace samotných rozhovorů vyžaduje mnohem více práce a času a někdy i přemlouvání potenciálních pamětníků, z nichž většina neměla a nemá ambice být vyzdvihována a mnozí také obětovali památkové péči neúnosně mnoho, případně obor neopouštěli v dobrém.
 • Ryze administrativní, ale významný problém spočívá v tom, že klíčový výstup v podobě nahrávek nekoresponduje s kategoriemi hodnocených výsledků výzkumu. To vede jednak k vytváření umělých výstupů, jednak k pokušení cílit rozhovory ne k získání co nejreprezentativnějšího pramene, ale k nějaké atraktivní zveřejnitelné formě.

Výsledky

Základními výstupy úkolu jsou audionahrávky rozhovorů bez editace, jejich přepis a profesně-životopisný medailon pamětníka. Vzhledem k nárokovaným bodovaným výsledkům výzkumu jsou části vybraných rozhovorů průběžně zveřejňovány.

Nahrávky a jejich přepisy jsou prozatím neveřejné, přístupné jsou pouze řešitelům úkolu pro potřeby výzkumu. Jsou vytvářeny jako jeden z pramenů, informace, které musí být teprve zpracovány, interpretovány a ideálně zapojeny do souhrnného výzkumu dějin naší památkové péče.

V rámci navazující etapy výzkumu IP DKRVO na léta 2024–2028 budou rozhovory s pamětníky pokračovat za účasti dalších spolupracovníků z většiny územních odborných pracovišť NPÚ, neboť je stále mnoho nedoceněných osobností naší památkové péče, které zatím nedostaly možnost podat své svědectví, i když mají k minulosti i současnosti našeho oboru mnoho co říci.

Seznam pamětníků (nahrané rozhovory)

Jakub Alt (1950), Josef Bláha (1946), Miroslav Brožovský (1940), Jan Frídl (1950), Jindřich Garčic (1950), Karel Kibic (1930–2023), Jan Klápště (1949), Věra Kovářů (1932–2023), Jan Kozdas (1950), Aleš Krejčů (1944–2022), Vojtěch Láska (1943), Václav Paukrt (1946), Zdeňka Paukrtová (1947), Marek Perůtka (1957), Vladislav Razím (1957), Dagmar Sedláková (1947), Petr Sommer (1949–2023), Josef Štulc (1944), Rostislav Švácha (1952), Jan Žižka (1954).


Publikační výsledky dílčího cíle II.1

Publikované rozhovory

Josef BLÁHA (1946)

Martina Mertová – Michal Novotný, Josef Bláha: Hlavně aby tam k něčemu nedošlo, in: Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023, s. 36–98.

Jan FRÍDL (1950)

Vít Jesenský – Jakub Bachtík, Jan Frídl: Dopředu mě hnala vize hmatatelných výsledků, in: Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023, s. 222–251.

Karel KIBIC (1930–2023)

Jakub Bachtík – Vít Jesenský, Pro města bylo třeba něco udělat. Rozhovor s profesorem Karlem Kibicem o jeho kariéře v památkové péči, výzkumu radnic a vzniku městských památkových zón, Zprávy památkové péče LXXX, 2020 č. 2, s. 225–233.

Jan KLÁPŠTĚ (1949)

Jakub Bachtík – Martin Tomášek – Stanislava Kučová, Město z našich měst nejnešťastnější... Rozhovor s archeologem Janem Klápštěm o roli památkové péče a archeologie při záchraně starého Mostu, Zprávy památkové péče LXXII, 2019 č. 2, s. 205–209.

Jan KOZDAS (1950)

Jana Oberreiterová, Jan Kozdas: Záleželo na jednotlivcích a vzájemné důvěře, in: Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou, Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023, s. 172–190.

Jana Oberreiterová, „Záleželo na jednotlivcích a vzájemné důvěře.“ Rozhovor s Janem Kozdasem z NPÚ, ÚOP v Brně o Znojemsku, tamních poměrech v památkové péči a o tom, co v ochraně památek přinesl rok 1989, Zprávy památkové péče LXXXIII, 2023, č. 1, s. 63–69.

Aleš KREJČŮ (1944–2022)

Martin Gaži, Aleš Krejčů: Zastat se uchovaných věcí, in: Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023, s. 100–171.

Martin Gaži, Památkářským elévem na jihočeském krajském středisku konce šedesátých a počátku sedmdesátých let 20. století. Rozhovor Martina Gažiho s Alešem Krejčů, Památky. Jižní Čechy I, 2022, č. 1, 2022, s. 117–130.

Vojtěch LÁSKA (1943)

Vít Jesenský – Jakub Bachtík, „Byl to boj o každý dům“. Rozhovor s Vojtěchem Láskou o obnově Templu a památkové péči v 70. letech minulého století, Zprávy památkové péče LXXVIII, 2018, č. 6, s. 686–692.

Václav PAUKRT (1946)

Veronika Cinková – Zuzana Vlasáková, Václav Paukrt: Umět jednat a obhájit svůj názor, in: Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023, s. 252–266.

Zdeňka PAUKRTOVÁ (1947)

Veronika Cinková – Zuzana Vlasáková, Rozhovor s jubilantkou Zdeňkou Paukrtovou, Památky. Východní Čechy I, 2022, č. 3, 2022, s. 149–154.

Dagmar SEDLÁKOVÁ (1947)

Jana Pařízková Čevonová – Michal Novotný, Dagmar Sedláková: Drze jsem se pouštěla do všeho, co mě zajímalo, in: Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023, s. 192–221.

Petr SOMMER (1949–2023)

Stanislava Kučová – Martin Tomášek – Lenka Militká, Počestnost jako mimořádná hodnota: rozhovor s profesorem Petrem Sommerem o archeologii a památkové péči, Zprávy památkové péče LXXXI, 2021, č. 3, s. 398–401.

Josef ŠTULC (1944)

Jakub Bachtík – Vít Jesenský, (rozhovor s Josefem Štulcem), Zprávy památkové péče LXXXIII, 2023, č. 4 (v tisku).

Jakub Bachtík – Vít Jesenský, Josef Štulc: I takhle vypadal veselý život památkáře, in: Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023, s. 36–98.

K teorii a dějinám památkové péče

 • Vít Jesenský – Jakub Bachtík – Jana Pařízková Čevonová, Rozhovory s pamětníky památkové péče, Zprávy památkové péče LXXXIII, 2023, č. 3, s. 287–289.
 • Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023.
 • Jakub Bachtík, Vzpomínky, paměť a památky. K významu pamětnických svědectví pro pochopení dějin moderní památkové péče, in: Jakub Bachtík (ed.), Památková péče na zapřenou. Pamětnická svědectví o ochraně památek v časech pozdního socialismu, Praha 2023, s. 11–33.
 • Jakub Bachtík – Tereza Johanidesová – Kristina Uhlíková (edd.), In the Name of Socialism, in the Shadow of the Monarchy. Post ‑War Monument Care in Central Europe, Praha 2022.
 • Jakub Bachtík – Tereza Johanidesová – Kristina Uhlíková (edd.), In the Name of Socialism, in the Shadow of the Monarchy. Post ‑War Monument Care in Central Europe, Praha 2022 (PDF version).
 • Jakub Bachtík – Tereza Johanidesová – Kristina Uhlíková, Introduction, in: Jakub Bachtík – Tereza Johanidesová – Kristina Uhlíková (edd.), In the Name of Socialism, in the Shadow of the Monarchy. Post ‑War Monument Care in Central Europe, Praha 2022, s. 14–26.
 • Martin Gaži, The Vltava Cascade and Czech heritage protection in the 1950s and 1960s, in: Jakub Bachtík – Tereza Johanidesová – Kristina Uhlíková (edd.), In the Name of Socialism, in the Shadow of the Monarchy. Post ‑War Monument Care in Central Europe, Praha 2022, s. 294–317.
 • Michal Novotný, Centralisation, bureaucratisation, and categorisation. Preparation of the Law on State Heritage Care in Czechoslovakia, its reception, and efforts to change it after November 1989, in: Jakub Bachtík – Tereza Johanidesová – Kristina Uhlíková (edd.), In the Name of Socialism, in the Shadow of the Monarchy. Post ‑War Monument Care in Central Europe, Praha 2022, s. 94–117.
 • Jana Pařízková Čevonová – Marek Pařízek, Nádvoří královského paláce hradu Zvíkova před Marchettiho rekonstrukcí v osmdesátých letech 19. století, Památky. Jižní Čechy 1, 2022, č. 1, s. 3–26.
 • Eva Dvořáková, Limity konverzí – autenticita jako primární památková hodnota, in: Inženýrské problémy obnovy památek. Sborník referátů z mezinárodní konference, Praha 2021, s. 124–131.
 • Vít Jesenský, Konference Association of Critical Heritage Studies 2020 v kontextu několika konferencí o kulturním dědictví, památkách a památkové péči, Zprávy památkové péče LXXXI, 2021, č. 4 s. 539–545.
 • Vít Jesenský, Co může památková péče získat z critical heritage studies? Zprávy památkové péče LXXXI, 2021, č. 3 s. 372–380.
 • Jakub Bachtík, Zkáza a vzkříšení Templu. Kapitola z dějin péče o kulturní památky v časech socialistické diktatury, Paměť a dějiny XIII, 2019, č. 4, s. 48–59.
 • Jana Pařízková Čevonová – Marek Pařízek, Ke Schmidtovu projektu podsebití na věžích hradu Karlštejna, Zprávy památkové péče LXXIX, 2019, č. 4 s. 483–566.
 • Marek Pařízek – Jana Pařízková  Čevonová, Restaurování barokních soch z atik vstupního průčelí karlínské Invalidovny v roce 1917 a v letech 1919–1920, Zprávy památkové péče LXXVIII, 2018, č. 5, s. 479–541.
 • Jakub Bachtík – Vít Jesenský – Alena Nachtmannová, Mladoboleslavský Templ – dějiny památkové obnovy, Zprávy památkové péče LXXVIII, 2018, č. 6, s. 547–564.
 • Vít Jesenský – Jakub Bachtík, Mladoboleslavský Templ – hodnocení památkového zásahu, Zprávy památkové péče LXXVIII, 2018, č. 6, s. 565–577.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Jana Pařízková Čevonová

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 385, 724 663 611
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000