Činnost za uplynulý rok (2015)

Územní památková správa na Sychrově spravuje celkem 18 objektů, a to 5 v kraji Královéhradeckém (SZ Hrádek u Nechanic, Hospitál Kuks, SZ Náchod, SZ Opočno, SZ Ratibořice), 8 v kraji Libereckém (SH Bezděz, SH Grabštejn, SHZ Frýdlant, SZ Hrubý Rohozec, SZ Lemberk, SZ Sychrov, SH Trosky, SZ Zákupy) a 5 v kraji Pardubickém (SH Kunětická hora, SH Litice, SZ Litomyšl, SZ Slatiňany, Soubor lidových staveb Vysočina).

Základní činností ÚPS na Sychrově je správa, údržba a obnova památkových objektů, kdy základními kritérii je jejich památková ochrana, ale také snaha o výchovně vzdělávací, kulturní a společenské využití památek a jejich pozitivní prezentace před odbornou i laickou veřejností. Z tohoto důvodu věnuje ÚPS na Sychrově velkou pozornost také reinstalacím prohlídkových tras a vytváření nových expozic, vždy v souladu s odbornými požadavky a zachováním autenticity. S těmito kroky také souvisí péče o mobiliární fond a pravidelná inventurní činnost.

ÚPS na Sychrově i správy objektů se snaží zvyšovat komfort pro návštěvníky – v roce 2015 se vedoucí správ objektů zaměřili na zlepšení průvodcovské činnosti (školení stálých i externích průvodců vedoucími správ), byl dovybaven Velký sál na zámku v Náchodě pro svatební obřady a další kulturní akce, bylo dokončeno návštěvnické centrum na Sychrově, nová pokladna s možností prodeje suvenýrů i zázemím pro návštěvníky na Zákupech, proběhla rekonstrukce toalet pro veřejnost na Slatiňanech a Sychrově.

Velká pozornost byla věnována také parkům (revitalizace parku na Grabštejně, Hrubém Rohozci, Frýdlantu, Sychrově, Litomyšli, Kunětické hoře, rozsáhlá regenerace parku a přilehlých ploch v Ratibořicích, výsadba nových stromů na Slatiňanech).

V rámci stavební obnovy se v roce 2015 podařilo úspěšně dokončit projekt Kuks – Granátové jablko a Kuks byl v březnu zpřístupněn veřejnosti. Zájem o tento obnovený barokní komplex byl obrovský – jeho branami prošlo přes 139 tisíc návštěvníků (v období před obnovou v průměru 40 tisíc návštěvníků).

Naopak musel být uzavřen hrad Litice z důvodu havárie zdiva u bývalého severního paláce a jeho zpřístupnění je plánováno na sezónu 2016.

Na zámku Lemberk byla zpřístupněna nová expozice, která moderní formou prezentuje vývoj uměleckých stylů od konce 18. do počátku 20. století, na hradě Grabštejn byly ke stávající prohlídkové trase připojeny tři nově zpřístupněné místnosti. V rámci projektu NAKI byla realizována výstava „Zámek s vůní benzínu“ na zámku Sychrov.

Návštěvnost objektů celkem v roce 2015 byla 955 560 návštěvníků (821 629 v roce 2014).

 

Stěžejní aktivity pracoviště:

V roce 2015 byla pozornost zaměřena na stavební opravy a obnovy budov, ale také na parky a zeleň.

Byl ukončen projekt Kuks – Granátové jablko a Kuks byl v březnu opět zpřístupněn veřejnosti. Projekt byl financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1b. a  výše poskytnuté dotace byla  440 082 059 Kč (z prostředků IOP, 85 % Evropský fond regionálního rozvoje, 15 % státní rozpočet); spolu s příspěvkem ČR na nezpůsobilé výdaje šlo o částku  453 348 434 Kč. Kromě obnovy areálu jako celku, včetně zahrady, bylo restaurováno celkem 46 nástěnných maleb Tance smrti v hlavní špitální chodbě a sluneční hodiny na fasádě nádvoří. V areálu vzniklo také regionální vzdělávací středisko, které lze využít ke kulturním a osvětově-vzdělávacím akcím.

Proběhla rozsáhlá regenerace zámeckého parku a přilehlých ploch v Ratibořicích, pracovalo se také na odstraňování škod po povodni z roku 2013. Byl vykoupen Lovecký pavilon a přilehlé nemovitosti včetně pozemků od Lesů České republiky.

Na Sychrově bylo dokončeno návštěvnické centrum, které poskytuje návštěvníkům odpovídající komfort při nákupu vstupenek, suvenýrů, ale mohou zde i díky kavárně a dětskému koutku příjemně strávit dobu čekání na prohlídku. Byla dokončena celková obnova sociálního zařízení pro návštěvníky včetně toalety pro handicapované. Byla provedena obnova výmalby pokoje guvernantky v druhém patře východního křídla a zrestaurovány papírové tapety v tzv. kardinálském pokoji. Uskutečnil se rozsáhlý projekt revitalizace zámeckého parku z prostředků OPŽP, jehož cílem byla obnova kompozičního uspořádání a unikátních průhledů.

V červnu byla ukončena I. etapa opravy a restaurování sgrafitové výzdoby zámku a nárožní věže v Litomyšli, pokračuje reinstalace reprezentačních pokojů, pro které byla zrestaurována velká sada původního biedemeierového nábytku pro Modrý pokoj, Dámský hudební pokoj a hostinské pokoje ve východním křídle.

Na Kunětické hoře bylo vydlážděno nádvoří - od 6. brány po vstup do hradního paláce, finišovala revitalizace Kunětické hory – odstranění náletových dřevin, vysázení nové zeleně. Na nádvoří byla umístěna zemní svítidla, pokračovaly a pokračují práce v objektu 6. brány (někdejší Jurkovičova restaurace) – nátěr vnitřních omítek, nové dřevěné podlahy, návrat kazetových stropů, dřevěného obložení, dřevěného schodiště. 

Na zámku Slatiňany byla dokončena rekonstrukce historického odtokového systému podél severního křídla, došlo k celkové opravě střešního pláště zahradního domu, byly rekonstruovány toalety pro návštěvníky.

Byla zahájena celková oprava vodního díla v areálu Veselý Kopec (oprava náhonu přivádějícího vodu k technickým památkám a souvisejících prvků - stavidla, návodní zdi, vantroky apod.), návštěvníkům zde byla zpřístupněna Žejdlíkova truhlářská dílna ze Svratouchu, na Betlémě byla zpřístupněna tkalcovská dílna.

Na Frýdlantě byla dokončena celková oprava havarijního stavu hradního valu se zdí, došlo k výměně/opravám šindelové krytiny vstupního objektu (barbakán), připravuje se celková oprava a revitalizace zámeckého rybníku, poškozeného přívalovými dešti a povodní v roce 2013, byly opraveny omítky tzv. Švédského nádvoří. V rámci projektu OPŽP byla provedena celková revitalizace zámeckého parku, která uvolnila průhledy na hrad a zámek a výhledy z teras pod hradem.  Obnova ohradní zdi a revitalizace zámeckého parku proběhla na Hrubém Rohozci, na hradě Bezděz byla realizována I. etapa rekonstrukce nákladové lanovky, byla opravena parkánová zeď.

Na zámku Zákupy byla po značném návštěvnickém zájmu na celou sezónu prodloužena výstava Zapomenuté zámky, letos navíc s vydaným stejnojmenným katalogem. Díky spolupráci s městem Zákupy, jež poskytlo dřevěné fošny z městských lesů, mohly být do francouzské zahrady umístěny kompletně opravené lavičky.

Pozornost byla věnována také přípravě projektů IROP na rok 2016 – do I. Výzvy byly připravovány projekty: SZ Náchod  - „Zámecký kopec - srdce města Náchoda“, SZ Slatiňany – „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, do II. Výzvy  SZ Litomyšl – revitalizace památky UNESCO, SZ Zákupy – Obnova hospodářského dvora – jižní křídlo.

Shodně jako v předchozích letech, i v roce 2015 byly prohlídkové trasy obohaceny o zrestaurované exponáty (např.  Frýdlant, Hrubý Rohozec, Zákupy, Ratibořice, Náchod, Slatiňany, Kunětická hora…).

Správy objektů v roce 2015 pokračovaly v realizování tradičních kulturních akcí, jako jsou noční a kostýmované prohlídky (Sychrov, Zákupy, Trosky, Litomyšl, Hrádek u Nechanic, Náchod, Hrubý Rohozec…), prohlídky zaměřené na architekturu objektu (Kuks, Litomyšl, Náchod, Kunětická hora, Zákupy, Slatiňany, Grabštejn…), kulturní programy ke Dnům evropského dědictví (Lemberk, Frýdlant, Opočno…), Noci kostelů (Bezděz, Kuks…), Dni památek, květinové výstavy atp., rostoucí oblibu zaznamenávají organizátoři Hradozámecké noci (Frýdlant, Grabštejn, Hrubý Rohozec, Opočno, Slatiňany…), ale také prázdninových dětských prohlídek. Právě pro dětské návštěvníky se nabídka rozšířila nejvíce – zkrácené či kostýmované prohlídky uzpůsobené těm nejmladším návštěvníkům nabízeli na Grabštejně, Hrubém Rohozci, Frýdlantu, Sychrově, Zákupech, Litomyšli, Slatiňanech, Náchodě, Ratibořicích a v Souboru lidových staveb Vysočina. Dětské dny či celodenní programy se zaměřením na děti organizovali na Bezdězu, Troskách a Kunětické hoře. Velkému zájmu se těšila výstava ze seriálu Arabela na Kunětické hoře (Rumburakův hrad).

Výchovně-vzdělávací programy se zaměřením na školy jsou pravidelně realizovány na Hrádku u Nechanic a v Souboru lidových staveb Vysočina.

Prohlídkovou trasu bez průvodce nabídli od letošního roku na Lemberku, příležitostně prohlídky pouze s kustody realizují na zámku v Ratibořicích.

Nové prostory letos veřejnosti předvedli na Zákupech (sklepení), na Hrádku u Nechanic (Hodinová věž), do depozitářů v rámci projektu „Velká hradozámecká inventura“ nechali nahlédnout např. na Slatiňanech, Litomyšli, Sychrově  a Frýdlantě. Nezapomnělo se ani snoubence, svatební dny proběhly např. na Litomyšli a na Sychrově.

Ve vybrané dny v červenci a srpnu byla prodloužena návštěvní doba na hradě Bezděz a Trosky.

Z hlediska propagace byla větší pozornost věnována tzv. Neobjeveným památkám, tedy objektům, které dosud stály trochu stranou návštěvnického zájmu (Hrubý Rohozec, Grabštejn, Zákupy, Slatiňany). Podařilo se všechny objekty ve správě ÚPS na Sychrově vybavit českými i cizojazyčnými propagačními materiály.

Bylo prodáno celkem 109 dárkových poukazů na prohlídky objektů v celkové výši 19 609 Kč.

ÚPS na Sychrově pokračovala v reciproční spolupráci se ZOO Liberec a  ZOO Dvůr Králové (snížené vstupné pro dospělé návštěvníky), návštěvníky velmi oceňovaný byl také věrnostní program Klíč k památkám.

Vedení ÚPS, ale také správy jednotlivých objektů úzce spolupracují s místní správou i samosprávou v daných krajích, školními i kulturními institucemi a dalšími, neboť spolupráce s těmito subjekty zajišťuje vzájemné dobré fungování, propojenost v oblasti cestovního ruchu a propagace.

 

Dotace z krajů a měst:

Obdržené a čerpané dotace z krajů v roce 2015:

Pardubický kraj 50 000,- Kč – SLS Vysočina – výkon regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Obdržené a čerpané dotace z měst v roce 2015:

Město Slatiňany – SZ Slatiňany – nákup sazenic stromů do zámeckého parku

NAKI v roce 2015:

Vědecko-výzkumný úkol „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých a zemích a střední Evropě v kontextu veřejně přístupných sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace“, který je řešen v rámci Národní a kulturní identity se v  roce 2015 zaměřil na plánované výstupy v rámci celého NPÚ. Pracovníci ÚPS na Sychrově pokračovali v tvorbě interiérových instalací na SH Grabštejn a SZ Slatiňany. Byl dokončen výstavní projekt na SZ Lemberk „Stálá expozice vývoje uměleckých stylů od konce 18. století“ a na SZ Sychrov „Zámek s vůní benzínu“.