Věda a výzkum

Územní památková správa na Sychrově byla zapojena v  Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) od roku 2010, projekt byl ukončen v roce 2015. Níže jsou uvedeny cíle a způsob naplňování projektu.

Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace

Cíle projektu:

Poznání šlechtického interiéru (autentické instalace). Studium každodenního života prostředí šlechtických sídel za využití autentických výpovědí osobností z těchto prostředí s cílem prezentace forinmou expozic, dílčích výstav a vydávání jednotné ediční řady publikací. Poznání skutečné praxe a principů v oblasti muzikologie, choreologie, taneční, uměnovědné a architektonické v souvislosti s dobovými pravidly a zásadami (aranžování, společenské chování, konstrukční vybavenost). Zhodnocení a zmapování původního vybavení nepřístupných památkových objektů, docílit obnovení přerušených vazeb na původní prostředí i další vztahy a výsledná prezentace získaných poznatků.

Aplikovaný výzkum v podobě interiérových instalací, výstav je:
 • prezentací výstupů výzkumu podněcujícímu zájem veřejnosti o vlastní minulost, problematiku památkové péče
 • zatraktivnění volnočasové nabídky
 • zdrojem generování výnosů památkových objektů
Aplikovaný výzkum ve formě metodik je:
 • vodítkem pro práci s památkovým fondem při přípravě instalací i praktických ukázek dobových výrazových principů charakteristických pro divadelní kulturu a festivity, inspirací a návodem dobových forem využití zámeckého prostředí

Výsledkem vědeckovýzkumného projektu je zdůraznění specifik jednotlivých historických sídel a šlechtických rodů a současně identifikace obecných kulturně historických vlivů a souvislostí. V neposlední řadě se na vybraných modelových příkladech mimo jiné též  uka zují  způsoby, smysl a význam expertní práce památkové péče jako multioborové disciplíny a jejího společensko vědního přínosu pro společnost. Nové interiérové instalace bezprostředně představují výsledky aplikovaného výzkumu s důrazem na národní identitu.

Způsob naplňování:

 • 9 interiérových instalací (Státní zámek Dačice, Státní zámek Kratochvíle, Státní zámek Hluboká, Státní hrad Grabštejn, Státní zámek Raduň, Státní zámek Veltrusy, Státní zámek Náměšť nad Oslavou, Státní zámek Mnichovo Hradiště, Státní zámek Slatiňany),
 • 1 metodika (Metodická skripta – Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů, interpretace písemných pramenů při přípravě historických interiérových instalací šlechtických sídel se zaměřením na jeho reprezentační části i hospodářské zázemí.. Metodická pracovní pomůcka pro specialisty oblasti kulturního dědictví při přípravě interiérových instalací, výstav, pro garanty péče o nemovité kulturní dědictví hradů a zámků, studenty ad.)

Studium každodenního života v prostředí šlechtických sídel s cílem prezentace formou expozic i dílčích výstav a vydávání jednotné  ediční řady publikací s důrazem na autentické výpovědi dosud žijících osobností z těchto prostředí. Důraz rehabilitovat dosud tabuizované téma a snahu o nápravu zavedených mystifikací, myšlenkových stereotypů  a předsudků v daném okruhu. Nové výstavy a publikace bezprostředně představují výsledky výzkumu každodenního života a kulturního vlivu aristokracie v širokém evropském kontextu  a s důrazem na národní identitu

Způsob naplňování:

 • 1 expozice (Státní zámek Lemberk)
 • 3 výstavy:
 1. Svět dětí na šlechtických sídlech – „I král byl dítětem“
 2. Stůl všední a stůl sváteční na zámku i v paláci
 3. Zámecký autopark.Motorismus a šlechta v českých zemích 1894 až 1945

Průzkum, hodnocení a dokumentace památkových objektů, jejichž svozy jsou deponovány na památkových objektech ve správě NPÚ. Odborné zhodnocení a zmapování  původního vybavení památkových objektů, které nejsou veřejnosti přístupné nebo dnes již neexistují a jejichž mobiliář je alespoň částečně součástí mobiliárních fondů státních hradů a zámků ve správě NPÚ. Systematickým výzkumem a shromážděním informací docílit obnovení přerušených vazeb na původní prostředí i další vztahy a výsledná prezentace získaných poznatků. Nové výstavy a publikace bezprostředně představují výsledky výzkumu každodenního života a kulturního vlivu aristokracie v širokém evropském kontextu  a s důrazem na národní identitu

Způsob naplňování:

 • 1 výstava (Zapomenuté zámky – prezentace tzv. svozů)
 • 1 katalog (Zapomenuté zámky)

Poznání skutečné praxe a principů v oblasti muzikologické, choreologické, taneční, uměnovědné a architektonické v souvislosti s technickou a konstrukční vybaveností, aranžérskými zásadami pro interiéry, exteriéry a předměty, pravidly společenského chování a zvyklostmi specifických druhů zábav ve vazbě na mobiliární fondy, interiéry a exteriéry. Nové prezentace a experimentální ukázky bezprostředně představují výsledky výzkumu každodenního života a kulturního vlivu aristokracie

Způsob naplňování:

 • 1 metodické návody
 • 1 praktická ukázka a realizace
 • 1 publikace (Zámecké divadlo v Českém Krumlově)

 

Příklady reinstalací:

Grabštejn, ložnice Jiřího Mehla ze Střelic:
 
 

Hrubý Rohozec, ložnice hraběnky Augusty Gabriely v roce 1932 a dnes:
 


Hrubý Rohozec, ložnice hraběnky Gabriely Karolíny v roce 1932 a dnes:Lemberk, ukázka sálových prostor s exponáty Crystalexu před realizací příček (dříve) a výsledná expozice ve druhém patře zámku (dnes):


 

Slatiňany, salon kněžny po reinstalaci v roce 2014: