ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Kostel sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově

Jedná se o jeden z nejstarších zachovalých kostelů ve Šluknovském výběžku. Kostel byl naposledy opravován v 60. let 20. století.

Velký Šenov (okres Děčín), Kostel sv. Bartoloměje (r. č. ÚSKP: 50183/5-5872)

Kostel sv. Bartoloměje se nachází ve středu obce Velký Šenov. Jedná se o jednolodní kostel s pětibokým presbytářem a hranolovou věží v jeho ose, věž je od patra polygonální. Západnímu průčelí předstupuje přízemní předsíň. Západní štítová stěna je členěna lizénovými rámci na tři pole, vprostřed zazděný kruhový otvor. Loď kostela je členěna lisénovými rámci na tři pole. První tři zleva vyplňují na výšku obdélná okna s půlkruhovým zakončením lemována prostou pásovou šambránou. Hladce vyvedená tektonika se střídá s hrubě strukturovanou omítkou základní plochy. Jižní lodi předstupuje hladce omítnutá předsíň. Střecha kostela je sedlová, krytá břidlicí. Kostel je ze tří stran (S, Z, V) obehnán zdí ze žulových kvádrů. Ohradní zeď na jižní straně je z omítnutého smíšeného zdiva. Na místě původně středověkého kostela byla ve 2. polovině 16. století vybudována stavba v renesančním slohu. Další stavební úpravy kostel dostal v 80. letech 18. století. Z této doby pochází její současný stav. Jedná se tak pravděpodobně o jeden z nejstarších zachovalých kostelů ve Šluknovském výběžku. Kostel byl naposledy opravován v 60. let 20. století.

V roce 2015 proběhla celková oprava vnější fasády, opravy věže a revitalizace areálu kostela. Byly vyspraveny a doplněny omítkové vrstvy a finálně byl kostel opatřen novou barvou, která vychází z restaurátorského průzkumu fasády. Střecha věže dostala novou krytinu, barvený hliníkový plech byl nahrazen shodným materiálem. Současná krytina hlavní lodi kostela je tvořena v kraji velmi častou přírodní břidlicí. Tato krytina byla ponechána a pouze na chybějících místech vyspravena. Součástí oprav vnějšího pláště bylo rovněž restaurování náhrobků zasazených do zdiva kostela a oprava všech dveřních a okenních výplní. V rámci revitalizace byly odstraněny nevyhovující dřeviny a upraveny veškeré pochozí komunikace. Práce probíhaly od začátku července do konce října 2015.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Objekt kryté jízdárny zaujímá východní frontu domovního bloku tzv. karé „W“ nacházejícího se po jihozápadním nároží náměstí Československé armády. Jízdárna byla...

Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních...

Cena NPÚ

Vedle obytné a hospodářské části ze 17. století se ve mlýně zachovala unikátní technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Od roku 2009 prochází mlýn...