Restaurování Mariánského sloupu v Poličce

Mariánský sloup v Poličce se řadí k nejcennějším památkám svého druhu u nás. Po roce 2011 proběhlo restaurování této národní kulturní památky, podložené podrobným restaurátorským průzkumem. Ocenit je třeba jak příkladný přístup vlastníka, města Poličky, tak nadstandardní přístup restaurátorů.

  • Mariánský sloup na Palackého náměstí v Poličce po obnově, detail hlav andílků

    Mariánský sloup na Palackého náměstí v Poličce po obnově, detail hlav andílků

Mariánský morový sloup na náměstí v Poličce postavil v letech 1727–1731 přední český sochař Jiří František Pacák se svou dílnou. Barokní dílo s bohatou sochařskou výzdobou bylo v minulosti opakovaně opravováno, během 20. století se uskutečnilo celkem šest velkých oprav a časový interval mezi nimi se výrazně zkracoval. Důvodem posledního restaurování se stalo vážné poškození památky v roce 2011, kdy u sochy sv. Víta odpadla bez cizího zavinění světcova pravá ruka s knihou. Díky iniciativě vlastníka – města Poličky – byl následně proveden velmi podrobný a úplný restaurátorský průzkum pilíře, na který navázalo komplexní restaurování. Interdisciplinární restaurátorský průzkum v roce 2012 i celý průběh restaurování sledovala speciálně jmenovaná odborná komise.

Nejdříve byly sejmuty části v havarijním stavu, včetně čtyř soch. V letech 2015–2018 následovalo vlastní restaurování celého sloupu s výzdobou, které zahrnovalo klasické postupy – předzpevnění nejvíce zvětralých míst kamene, jeho čištění, zpevnění či doplnění probarvenými tmely. Zrezivělé a uvolněné čepy byly nahrazovány nerezovými, trhliny byly injektovány a v havarijních místech zajištěny nerezovými armaturami. Dále bylo obnoveno zlacení nápisů a na sloup byly osazeny kopie snesených částí včetně čtyř soch. Kolektiv restaurátorů přistupoval k zásahu komplexně, plně akceptoval výsledky restaurátorského průzkumu a používal všechny dostupné metody a prostředky vhodné k restaurování. K dispozici měl rovněž restaurátorské zprávy ze tří předchozích zásahů a mohl tak porovnávat současný stav památky s restaurováním v daných letech.

Mariánský sloup v Poličce před obnovou Mariánský sloup v Poličce po obnově

Město Polička jako vlastník projevilo velkou iniciativu nejen jmenováním odborné komise, ale i při shánění finančních prostředků. Restaurování bylo hrazeno z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury, z prostředků Krajského úřadu Pardubického kraje a města. Město se věnovalo také propagaci restaurování sloupu – uskutečnilo se několik přednášek pro veřejnost, o probíhajícím zásahu byla informována média.

Restaurování mariánského sloupu bylo od samého počátku pojato jako modelový příklad restaurování takto hodnotných a významných památek. Úkolem bylo rovněž výrazně zpomalit další poškozování sloupu a jeho výzdoby. To se bezezbytku podařilo. V průběhu času ale přesto bude nutné s největší pravděpodobností přistoupit k dalším náhradám originálů, aby nedošlo k úplnému zániku ikonograficky mimořádně propracovaného a sochařsky i architektonicky jedinečně ztvárněného mariánského sloupu.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi restaurátoři Mgr. BcA. Petr Gláser a MgA. Renata Poláková-Tauchmanová a město Polička, zastoupené starostou Jaroslavem Martinů a vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Ing. Martou Mastnou

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ