Wimmerův palác

Staré Město, Rytířská, Provaznická čp. 402, rejstříkové číslo ÚSKP: 38470/1-197, vlastník: právnická osoba

  • Staré Město, Wimmerův palác (2014)

    Staré Město, Wimmerův palác (2014)

Raně klasicistní stavba Wimmerova paláce, zvaného také U Zlatého kola, proběhla před rokem 1787 a je připisována Ignáci J. Palliardimu. Zadní budova byla upravena roku 1826 Karlem Pollakem. Objekt obsahuje raně středověkou konstrukci obytné věže, která se nachází v suterénu křídla do ulice Rytířská a dále prostupuje celou výškou domu až do štítových stěn krovu. Tato konstrukce vznikla krátce po založení Havelského města roku 1232. Spolu se založením Havelského Města bylo budováno rovněž opevnění Starého Města pražského, které bylo dokončeno snad do roku 1253. Hradební zeď s flankovací věžicí je dochována v suterénech objektů čp. 401 a čp. 402 pod křídly orientovanými do Provaznické ulice.

Objekt je dlouhodobě vystěhován, vlastnicky a uživatelsky je propojen se sousedním čp. 401. V roce 2003 byly v objektech čp. 401 a čp. 402 zahájeny nepovolené práce, které byly v roce 2004 zastaveny pro poškození památkové hodnoty, a v roce 2005 bylo podáno trestní oznámení v dané věci. V roce 2005 byla podána studie na přestavbu objektů na hotel, která byla shledána jako vyloučená, nadále pokračovaly práce dříve zastavené Státním stavebním dohledem, následně bylo m.č. Praha 1 rozhodnuto o nařízení zabezpečovacích statických prací. V roce 2007 byl vydán trestní příkaz proti jednateli tehdejšího vlastníka za poškození nemovitých kulturních památek. Následně oba objekty zůstávaly bez údržby, část vybavení se již v objektech nenachází. Intaktně dochované archeologické terény byly zásadně poničeny nepovolenými výkopy, jak ve dvoře čp. 401, tak v dalších dříve nepodsklepených prostorách objektů čp. 401 a čp. 402. Od podzimu 2014 je na NPÚ ÚOP HMP konzultován záměr adaptace objektu spolu s čp. 402 a čp. 403 na Sluneční lázně. Objekt je pravidelně zpřístupněn, stav je stabilizován, proběhly nebo probíhají průzkumové práce (SHP, nálezové zprávy, inventarizace, restaurátorské průzkumy maleb, vyhodnocení archeologických terénů, apod.).