Fara v Šonově

Pozdně barokní fara z roku 1782 prošla klasicistními úpravami v roce 1825.

  • Objekt fary v Šonově u Broumova, říjen 2022

    Objekt fary v Šonově u Broumova, říjen 2022

Fara stojí uprostřed obce v těsném sousedství původního hřbitova a nedaleko kostela sv. Markéty. Přiléhají k ní i menší hospodářská stavení, která ale nejsou památkově chráněná. Jedná se o vrcholně barokní venkovskou faru se standardní trojdílnou trojtraktovou dispozicí. O jejím vrcholně barokním původu vypovídá kromě dispozice i řada stavebních detailů a prvků v interiéru i exteriéru, jako jsou klenby, římsy, portály, ale i štuková zrcadla v podobě kvadrilobů na podestách schodiště. Společně s kostelem sv. Markéty tvoří významný architektonický celek zakomponovaný do zástavby obce i do barokní krajiny. Na rozdíl od velké většiny venkovských far byla šonovská fara ušetřena novodobých stavebních zásahů, zároveň se jí však vyhnula i jakákoliv údržba. Postupem času se propadla značná část střechy a zatékající voda následně způsobila zřícení stropů nad prvním patrem a také velké části kleneb nad přízemím. Otvory bez výplní a zdivem prorůstá náletová vegetace a odpadávající části propadlé střechy začaly ohrožovat i okolí stavby.

Značně zchátralého objektu se v roce 2022 ujal nový majitel, který usiluje o její záchranu a postupnou obnovu. Vzhledem k havarijnímu stavu všech konstrukcí a výraznému stupni degradace, se ale bude jednat o finančně i časově náročný úkol. Ke konci roku započaly práce na první etapě obnovy, která spočívá ve statickém zajištění a zabezpečení stavby – odstranění zřícené střechy, zborcených podlaží a kleneb napadaných v přízemí, stabilizaci obvodového zdiva stažením pomocí táhel a provizorním zastřešení. V letošním roce se zatím podařilo odstranit části zřícené střechy a krovu, které ohrožovaly okolí stavby a vyklidit suť v 1. NP.