Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN)

Cílem je vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na základní registry veřejné správy a elektronizace procesních postupů v oblasti evidence památkového fondu.

  • operační program: IOP – Integrovaný operační program
  • prioritní osa: 1a a 1b – Modernizace veřejné správy
  • oblast podpory: 1.1a, 1.1b – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
  • doba trvání projektu: 1. 7. 2014 – 30. 11. 2015

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 3. 12. 2014 na základě projektové žádosti předložené v rámci výzvy č. 17 IOP, prioritní osa 1a a 1b. Příjemcem je Národní památkový ústav, generální ředitelství.

Zaměření a cíle projektu:

Cílem je vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na základní registry veřejné správy (především registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a elektronizace procesních postupů v oblasti evidence památkového fondu. Smyslem projektu je zefektivnění výkonu státní památkové péče a zavedení a poskytování veřejných služeb v této oblasti prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií. Předmětem projektu je také zajištění možností přímého získávání dat z informačního systému evidence památkového fondu. Tím budou racionalizovány administrativní procedury a zefektivněna činnost úřadů při výkonu státní správy na daném úseku. Dále bude díky realizaci projektu zajištěna on-line aktualizace dat registru včetně přesného prostorového vymezení památkového fondu v geografickém informačním systému.

Cílem projektu je také prostřednictvím webových služeb a webového portálu zpřístupnit subjektům dotčeným výkonem státní správy na úseku památkové péče a na úseku územního plánování a stavebního řízení informace a data o památkovém fondu, včetně elektronických formulářů pro podávání souvisejících žádostí. Součástí řešení je také implementace nového geoportálu NPÚ, který umožní poskytovat související geografická data o památkovém fondu a mapové služby v souladu se směrnicí INSPIRE, vybudování intranetu pro potřeby interních pracovníků NPÚ a zajištění dostatečně výkonné, bezpečné a škálovatelné HW infrastruktury pro provoz nových i dosavadních konsolidovaných informačních systémů.