Ohrožené památky

Na území Karlovarského kraje je největší podíl ohrožených nemovitých kulturních památek v ČR. Stav objektů je průběžně sledován a seznam ohrožených památek následně aktualizován.

Na území Karlovarského kraje je velký počet kulturních památek, jejichž existence je ve větší či menší míře ohrožena v důsledku dlouhodobě zanedbávané stavební údržby a obvykle i nevhodného či žádného využití. Značný problém stále představují i nevyjasněné majetkoprávní vztahy. Počet ohrožených objektů představuje 6% nemovitých kulturních památek v kraji, což je největší podíl v ČR. Číslo přitom není konečné. Stav objektů je průběžně sledován a seznam ohrožených památek následně aktualizován. K velkým ztrátám památkového fondu dochází také u objektů, které dosud nebyly prohlášeny za kulturní památku a které jsou evidovány jako památkový potenciál. V několika případech územní odborné pracoviště v Lokti podalo návrh na prohlášení, Ministerstvo kultury ČR však podnět zamítlo právě s odůvodněním špatného technického stavu objektu.

Příčin současného znepokojivého stavu je celá řada. Převážná část důvodů ohrožení kulturních památek je důsledkem politických, společenských a ekonomických poměrů nastolených v období totality druhé poloviny 20. století. V případě Karlovarského kraje k tomu navíc přibývají důsledky vysídlení německého obyvatelstva po roce 1945 a ambivalentní či dokonce nepřátelský vztah nových osídlenců k „německému“ kulturnímu dědictví. Uplynulých více než 25 let demokratického vývoje v České republice ovšem ukazuje, že samotné nastolení demokratických poměrů automaticky nezajistilo dobrý stav památkového bohatství nebo změnu jeho přijímání širokou veřejností. Nyní je navíc již zřejmé, že v nové situaci začaly působit i nové formy ohrožení.

Územní odborné pracoviště v Lokti od svého vzniku řeší dva případy závažného ohrožení památkového fondu a jeho záchrany, a to Mattoniho továrny a lázní v Kyselce a domů v městské památkové zóně Jáchymov.

V případě Kyselky se podařilo vyvinout díky občanské iniciativně tlak na vlastníky objektů a zahájit postupnou záchranu rozsáhlého souboru (oba areály čítají dohromady 17 objektů), prozatím však jen vybraných staveb. Jako podklad zpracovalo pracoviště v Lokti v roce 2011 dvě odborná posouzení, která vyhodnotila stávající stav, míru ohrožení památkových hodnot a průběh devastace jak areálu bývalých lázní, tak i areálu Mattoniho továrny. Zároveň uspořádalo sérii přednášek věnujících se problematice záchrany budov v Kyselce, výstavu a vydalo publikaci s názvem Hvězdné nebe nad Kyselkou. Dále se podílelo na přípravě veřejného slyšení v Senátu ČR, které proběhlo v rámci projednávání petice Zachraňme lázně Kyselka dne 10. dubna 2012.

Dlouhodobým problémem s pomalejším procesem nápravy je stav historického domovního fondu v Jáchymově. Nejcennější stavby pocházejí z 16. století, kdy město zažilo svůj největší rozkvět. Dnes fyzická podstata některých měšťanských domů neodvratně směřuje k zániku a tím i dalšímu rozpadu urbanistické struktury města. Pracoviště v Lokti provádí dokumentaci ohrožených objektů, uspořádalo tři tematické konference a vydalo tři publikace s cílem popularizace historického dědictví Jáchymovska. Zájem o město se také zvýšil v souvislosti s přípravou nominační dokumentace Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří pro Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vzhledem k této aktivitě se daří alespoň částečně vzbudit pozornost o tuto problematiku u samosprávy a orgánů státní správy.

Vybrané ohrožené památky

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Objekty lázní Kyselka po létech chátrání procházejí postupnou obnovou. I přes zvýšené úsilí vlastníka je při pozvolné rehabilitaci areálu stav některých objektů neustále...

Areál Mattoniho továrny pochází z druhé poloviny 19. století. Vystavěn byl v historizujícím slohu a volně dotváří lázeňský areál.

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Janův zámek je historický areál ve městě Toužim. Skládá se z Horního hradu založeného ve 13. století, který byl v minulosti několikrát přebudován, a to ve století 15.,...

Ovčí dvůr je situován nedaleko premonstrátského kláštera v Teplé. Současný stav lze označit za havarijní.

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Hrad má za sebou pohnutou historii. Od konce druhé světové války chátral, v letech 1985 až 1991 byly postupně a úmyslně založeny požáry, po kterých se na mnoha místech...

Zámek je zcela zdevastován, je nutná celková obnova.