O nás

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

Územní odborné pracoviště v Lokti je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Karlovarském kraji. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jed­notlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restauro­vání kulturních památek i staveb v památkově chráněných úze­mích zajišťujeme odborný památkový dohled. Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů přísluš­ných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživate­lům nejen památkově chráněných objektů. Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hra­dů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plá­nů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme odbor­nou knihovnu, podílíme se na přípravě Sborníku muzea Kar­lovarského kraje a odborných publikací, pořádáme přednášky, spolupracujeme se středními a vysokými školami.