Čím se zabýváme?

Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území Karlovarského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů přísluš­ných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživate­lům nejen památkově chráněných objektů.

Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hra­dů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech.

Spravujeme sbírky plá­nů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. Vedeme veřejně přístupnou odbornou knihovnu a vydáváme ročenku Circulus Cubitanus. Podílíme se na vzniku odborných publikací, pořádáme přednášky a spolupracujeme se středními a vysokými školami. Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obno­vu.

V rámci vzájemné spolupráce našich odborných pracovníků z oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů a odboru péče o památkový fond poskytujeme řadu služeb.

Podrobnější informace o činnosti Národního památkového ústavu jsou popsány ve statutu a hlavním organizačním řádu Národního památkového ústavu. Platný Statut Národního památkového ústavu byl vydán ministrem kultury dne 18. 11. 2015. Na základě statutu je vydán rozhodnutím generální ředitelky Národního památkového ústavu Hlavní organizační řád NPÚ, který stanovuje vnitřní strukturu státní příspěvkové organizace a základní činnosti vykonávané organizačními útvary.