Služby

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče, s nimiž vám mohou poradit.

Konzultace se specialisty a garanty území

Všichni naši specialisté a garanti poskytují konzultace operativně kterýkoliv den v týdnu, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Rozdělení dle příslušného území
ORP Garant
Karlovy Vary (531)        Mgr. Vladimír Lokajíček (MPZ Karlovy Vary)
  Bc. Vítězslav Adamec (KPZ a MPZ Bečov n/T)
  Bc. Jiří Konečný (Toužimsko, Valečsko, Žluticko)
Ostrov (540)        Mgr. Vladimír Lokajíček (MPZ Ostrov, MPZ Jáchymov)
  Bc. Vítězslav Adamec (KPZ Krušnohoří, MPZ Horní Blatná)
Sokolov (671)              Bc. Jiří Konečný (MPZ Horní Slavkov, VPZ Dolní Rychnov, VPZ Královské Poříčí)
  Mgr. Jan Konůpek (MPR Loket)
Aš (507)    Mgr. Jan Konůpek
Mariánské Lázně (523)    Mgr. Jana Richterová (MPZ Mariánské Lázně)
  Mgr. Romana Riegerová (jen MPZ Teplá)
Cheb (515)     Ing. arch. Petra Janoušková
  Mgr. David Otáhal (MPR Františkovy Lázně, VPR Doubrava, VPZ Salajna)
Kraslice (663) Bc. Jiří Konečný
   
Rozdělení dle specializace
Hradní a zámecké areály    Mgr. Jan Konůpek
Restaurování    Mgr. Simona Marková
SHP a dokumentace Mgr. David Otáhal
  Mgr. Lubomír Zeman
Technické památky Mgr. Jakub Chaloupka
Lidová architektura Mgr. David Otáhal
Archeologie  Mgr. Filip Prekop
 

 

KNIHOVNA

Knihovna NPÚ, ÚOP v Lokti je základní knihovnou se specializovaným fondem a je organizační složkou oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů. Tvoří součást referátu dokumentačních fondů a knihovny tohoto oddělení.

Knihovna soustavně vytváří, aktualizuje, udržuje a zpřístupňuje profilovaný fond monografií, sborníků, časopisů, kartografických a audiovizuálních dokumentů. V současné době čítá fond téměř 2000 svazků monografií a 350 svazků periodik.

Tematické složení fondu knihovny NPÚ v Lokti:

Odborné publikace z oboru hmotného kulturního dědictví, památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, restaurování, dějin měst a obcí a jiné regionální publikace.

Více informací najdete zde

Dokumentační fondy

Dokumentační fondy tvoří materiály shromažďované od šedesátých let 20. století, které se týkají především kulturních památek, dále také objektů v památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Více informací najdete zde

Pomoc s prohlášením za památku

Pokud se chcete angažovat v záchraně historicky cenného objektu v našem regionu a chcete jako soukromá osoba podat na Ministerstvu kultury České republiky návrh na prohlášení za nemovitou kulturní památku (případně uměleckého díla za movitou kulturní památku), poskytneme Vám v této záležitosti odbornou pomoc.

Informace o dotačních programech

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek.
Některé dotační programy však administruje a rovněž se vyjadřuje k finančním požadavkům, které žadatelé o dotace předkládají.

Je proto vhodné kontaktovat garanta území na němž se památka nachází a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.