Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada

Památková rada je vrcholným odborným poradním orgánem ředitele NPÚ, ÚOP v Lokti. Ustanovena byla dne 1. 4. 2017. Vyjadřuje se k významným nebo složitým akcím obnovy, konzervace a restaurování kulturních památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

Členy Památkové rady písemně jmenuje a odvolává ředitel NPÚ, ÚOP v Lokti, a to z řad odborníků památkové péče a příbuzných disciplín souvisejících s péčí o kulturní dědictví.

Členové rady:

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa , ČVUT Praha, fakulta architektury, vedoucí Ústavu památkové péče a renovací

Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., UJEP v Ústí nad Labem, fakulta filosofická, katedra historie, ČVUT Praha                                                 

Ing. arch. Karel Kuča, architekt a urbanista,  atelier R2 COMP

Ing. Jan Žižka, NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze, ředitel

Mgr. Karel Foud, NPÚ, ÚOP v Plzni, specialista                                                                 

Mgr. Jiří Klsák, Krajské muzeum Karlovarského kraje, archeolog

Ing. Daniel Šnejd, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích,  ředitel

 Mgr. Lubomír Zeman, NPÚ, ÚOP v Lokti, dokumentátor

Tajemník rady:

Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, NPÚ, ÚOP v Lokti, vedoucí odboru památkové péče

Z titulu funkce v ÚOP:

NPÚ, ÚOP v Lokti, ředitel

 NPÚ, ÚOP v Lokti, vedoucí oddělení památkové péče

Komisi pro návrhy na prohlášení věcí za kulturní památky

Složení komise:

Předseda komise:              Mgr. et Mgr. Jan Konůpek (NPÚ, ÚOP v Lokti)

Jednatel komise:               Bc. Tomáš Kárník (NPÚ, ÚOP v Lokti)

Členové komise:                Mgr. Lubomír Zeman (NPÚ, ÚOP v Lokti)

                                          Bc. Lukáš Smola (NPÚ, ÚOP v Lokti)

                                           Mgr. Vladimír Lokajíček (NPÚ, ÚOP v Lokti)

                                           Mgr. Tomáš Brož (NPÚ, ÚOP v Ústí n/L)

                                            Mgr. Romana Štičková (NPÚ, GnŘ)

                                            Mgr. Jaroslava Pokludová (Kr. Ú. Karlovarského kraje)

                                             Mgr. Zbyněk Černý (Muzeum Cheb)

Činnost komise se řídí vlastním jednacím řádem, který je přílohou směrnice. Dále pokyny předsedy komise a příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy.