Památky žijí - Denkmäler leben

Cílem projektu je zvýšení počtu návštěvníků památek v regionu pomocí vytvoření přeshraničních tematických stezek propojujících objekty v ČR a Rakousku.

 • název: Památky žijí - Denkmäler leben; Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel
 • operační program:  INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • prioritní osa: 2 - Životní prostředí a zdroje
 • doba trvání projektu: 01. 10. 2016 - 31. 12. 2019
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 1 125 360,38 EUR z toho dotace ze strukturálních fondů EU (ERDF) 85 %: 956 556,32 EUR a vlastní zdroje příjemců 15%: 168 804,06 EUR
 • Celkově na celé období realizace projektu činí rozpočet NPÚ 82 000,00 EUR, z toho 85% dotace z EU, tj. 69 700,00 EUR a 15% vlastní zdroje příjemce (NPÚ) 12 300,00 EUR.
 • vedoucí partner: Jihočeská Silva Nortica
 • partneři projektu: Národní památkový ústav, ÚPS v Českých Budějovicích, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Destination Waldviertel GmbH, Mühlviertel Marken GmbH, Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Většina programového území INTERREG V A Rakousko-ČR leží ve venkovském příhraničí Rakouské republiky a České republiky, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. V takovém venkovském území existují především drobně strukturovaná tradiční hospodářská odvětví, jakými jsou např. cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, rybářství, zpracování potravin či drobná řemesla.

Cenné kulturní dědictví památek regionu, kde dochází k realizaci projektu, nabízí šanci pro rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví. Projektové aktivity napomohou zlepšit celkový obraz regionu, přitáhnou návštěvníky k atraktivním cílům obou zemí a i díky jednotlivým, již známým výletním TOP-cílům bude navýšen počet a současně dojde i k rozptýlení zájmu návštěvníků směrem k dnes méně známým místům.

Vytvořením přeshraničních jednodenních či vícedenních tematických stezek např. od hradu k hradu – zámecké kuchyně (dále pak kupříkladu hradní zahrady, kulturní stezka, apod.), budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu, a tak propagovány. Vytvoření těchto stezek povede ke zvýšení počtu návštěv míst a prodloužení pobytu, včetně využití ubytovacích kapacit  v blízkém okolí.


Na bázi dříve realizovaných projektů (hrady, zámky a kláštery EÚS 2008 - inventura stavu a zpracování informací knižně, pomocí orientačních tabulí nebo map), je v našem projektu plánován vývoj inovativních tematických stezek mezi památkami. Jejich „příběhy“ budou v rámci marketingu obsahově zpracovány a komunikovány prostřednictvím inovativních multimediálních průvodců (tiskových i online), a sice prostřednictvím Speech kódů, videomarketingu, tematických kanálů a série akcí pro veřejnost.

Výstupy projektu

K hlavním výstupům projektu patří analýza a vyhodnocení současné kulturní nabídky, vývoj nových produktů ve formě tematických stezek s příslušným zapojením příběhů, všechna marketingová a komunikační opatření (např. akce, školení, workshopy) i digitální navigační systém. Návštěvníci obdrží informace zajímavou formou, budou vtaženi do příběhu za pomoci moderních komunikačních médií. Pro realizátory projektu jsou zajímavé průzkumy návštěvnosti i uvedené výstupy strukturované do souborů:

 • Analýza turistických produktů a návrhy nových produktů,
 • Soubor školicích a vzdělávacích aktivit, kulturních akcí,
 • Soubor informačních a navigačních systémů - informační opatření "prostředí internetu" a informační systém na zámku Třeboň.

Kontaktní osoby:

 • Ing. Marcela Janáčová, ÚPS v Českých Budějovicích, tel: + 420 777 453 150, e-mail: janacova.marcela@npu.cz.