OA ITI – ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví

Jedinečný způsob výzkumu a ochrany kulturního a uměleckého dědictví propojí historiky umění, chemiky a fyziky do jednoho výzkumného týmu. Cílem projektu je vývoj nových metod a technik, potenciál projektu však není pouze vědecko-výzkumný. Výsledky budou přenositelné do praxe, propojení několika oborů přinese nový pohled a bude využitelné i pro ochranu památek.

 • operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • investiční priorita: IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
 • specifický cíl: SC 2 – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
 • výzva č. 02_17_048: Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment)
 • rozvoj Olomoucké aglomerace (výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů č. 9)
 • doba trvání projektu: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2022 (54 měsíců)
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 60 822 623,00 Kč (100%)
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 57 781 491,85 Kč (95%) z toho, 51 699 229,55 Kč (85%) ze strukturálních fondů EU (ERDF/EFRR) a 6 082 262,30 Kč (10%) Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • vlastní financování způsobilých výdajů projektu (neinvestiční i investiční prostředky): 3 041 131,15 Kč (5%)
 • příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
 • 1. partner s finančním příspěvkem: Národní památkový ústav
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 1 754 310,00 Kč (100%)
 • celkové způsobilé výdaje NPÚ: 1 666 594,50 Kč (95%)
 • vlastní financování způsobilých výdajů projektu: 87 715,50 Kč (5%)
 • 2. partner s finančním příspěvkem: Muzeum umění v Olomouci

Jedná se o projekt katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na kterém se podílí rovněž dvě pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a ve kterém je Národní památkový ústav, spolu s Muzeem umění v Olomouci, projektovým partnerem. Cílem projektu je provádění analýz materiálů z historických děl pomocí fyzikálně-chemických metod, při uplatnění nových postupů a technologií. Záměrem je získat komplexní informaci a poskytnout ji následně historikům umění, kteří budou moci posuzovat nejen obsahovou, ale i materiální stránku díla. Všechny tyto informace poodhalí dávné umělecké technické postupy a následně povedou i ke zlepšení péče o památky a umělecká díla.

Aktivity vědeckého týmu se promítnou i do vysokoškolské praxe přenesením informací o nových možnostech aplikací přírodních věd a výzkumů na umělecko-historický výzkum. UPOL zároveň také plánuje v akademickém roce 2021/2022 zahájení nového doktorského studijního programu Technologie pro umění. Cílem bude příprava generace multidisciplinárně zaměřených excelentních historiků umění s přesahem do oblasti přírodních věd.

Kontaktní osoba:

PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel ÚOP NPÚ v Brně, tel.: +420 542 536 120, e-mail: vacha.zdenek@npu.cz