Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

346

ISBN:

978-80-87967-08-9

470 Kč

Rozebráno

Publikace se snaží o rekonstrukci podoby historické kulturní krajiny na území jihomoravského pohraničí od období baroka, které významně přetvořilo význam a vzhled krajinného rámce novověké společnosti, až do současnosti. Na základě mezioborových společenskovědních přístupů představuje vývoj a formování barokní kulturní krajiny na vybraném území Mikulovska, Jaroslavicka a východního Znojemska, včetně mapových rekonstrukcí dobových topografických děl, analýzy archivních pramenů, sítě historických komunikací a soupisu dochované drobné sakrální architektury a exteriérových sochařských uměleckých děl jako významných tvůrčích počinů různých vrstev společnosti ve sledované kulturní krajině.

(Publikace je vhodně opatřena měkkou lepenou vazbou švýcarského typu, která umožňuje snadné úplné rozevírání celé knihy a vedení obrazů až po samotné šití.)

Kniha je součástí projektu NAKI, programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, který byl zpracováván v letech 2013–2016 podle zadání „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí“ pod identifikačním kódem DF13P01OVV019. Hlavní řešitel projektu je NPÚ, ÚOP v Brně, dalšími partnery jsou ESF MU v Brně a FA VUT v Brně.
Obsah:

Úvod

 • Hledání teorie krajiny
 • Industrializace: Ztráta lidského měřítka v krajině
 • Město jako celistvá krajina
 • Krajina jako kontinuální zahrada
 • Vše průmyslem, vše pro něj
 • Desurbanizace: Dále do krajiny, dále
 • Nomádské vize: Člověk ztrácí pouto se zemí: Znovuobjevení kontextu místa
 • Od obrazu města k teorii místa
 • Plocha / Linie / Bod

PLOCHA

Pole, zahrady, louky

 • Polní plochy
 • Louky a zahrady

Lesy 

 • Plocha, výška a struktura lesních ploch v krajině
 • Les jako hranice
 • Les jako bezpečné útočiště
 • Les jako zdroj surovin
 • Les jako místo odpočinku a zábavy
 • Aleje – les, který doprovází

Rybníky

 • Rozvoj rybníkářství jako zdroje hojného zisku
 • Zánik rybníků v důsledku tržních sil

Vinice

 • Vzestup vinařství
 • Dopad třicetileté války na vinice
 • Obnova vinic od 2. poloviny 17. století
 • Ústup vinic z krajiny

LINIE

Cesty

 • Vývoj, charakterizace a rozložení cest v krajině mezi Znojmem a Mikulovem
 • Cesty dálkové
 • Cesty lokální
 • Mýta
 • Mosty
 • Cesty vojenské

Plenérová oratoria

 • Vertikály božích muk a křížů
 • Sochy
 • Poklony a kříže
 • Apendix: monumentum profanum

Toky

 • Vodoteče vymezeného území
 • Řeka Dyje
 • Tok Dyje jižně od Znojma
 • Říční krajina u Mušova
 • Říční hospodářství, záplavy
 • Mlýny a náhony

Hranice

 • Hranice jako předmět konfliktu
 • Linie ohradních zdí, ohrazené vesnice, kostely, hřbitovy
 • Šibenice

BOD

Vesnice

 • Středověká síť sídel
 • Vesnice

Města

 • Královské město Znojmo
 • Poddanská města – Mikulov, Drnholec, Hrušovany nad Jevišovkou, Jaroslavice
 • Mikulov
 • Drnholec
 • Hrušovany nad Jevišovkou
 • Jaroslavice

Aristokratické rezidence

 • Šlechtická sídla
 • Mikulov
 • Drnholec
 • Hrušovany nad Jevišovkou
 • Jaroslavice
 • Znojmo

Poutní místa

 • Poutní místa lokální
 • Poutní místa vzdálená

Závěr

 • Krajina jako nekončící dílo

Literatura

Zdroje

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat