• Novinka

Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

346

ISBN:

978-80-87967-08-9

470 Kč

skladem

Koupit

470 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Publikace se snaží o rekonstrukci podoby historické kulturní krajiny na území jihomoravského pohraničí od období baroka, které významně přetvořilo význam a vzhled krajinného rámce novověké společnosti, až do současnosti. Na základě mezioborových společenskovědních přístupů představuje vývoj a formování barokní kulturní krajiny na vybraném území Mikulovska, Jaroslavicka a východního Znojemska, včetně mapových rekonstrukcí dobových topografických děl, analýzy archivních pramenů, sítě historických komunikací a soupisu dochované drobné sakrální architektury a exteriérových sochařských uměleckých děl jako významných tvůrčích počinů různých vrstev společnosti ve sledované kulturní krajině.

Kniha je součástí projektu NAKI, programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, který byl zpracováván v letech 2013–2016 podle zadání „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí“ pod identifikačním kódem DF13P01OVV019. Hlavní řešitel projektu je NPÚ, ÚOP v Brně, dalšími partnery jsou ESF MU v Brně a FA VUT v Brně.
Obsah:

Úvod

 • Hledání teorie krajiny
 • Industrializace: Ztráta lidského měřítka v krajině
 • Město jako celistvá krajina
 • Krajina jako kontinuální zahrada
 • Vše průmyslem, vše pro něj
 • Desurbanizace: Dále do krajiny, dále
 • Nomádské vize: Člověk ztrácí pouto se zemí: Znovuobjevení kontextu místa
 • Od obrazu města k teorii místa
 • Plocha / Linie / Bod

PLOCHA

Pole, zahrady, louky

 • Polní plochy
 • Louky a zahrady

Lesy 

 • Plocha, výška a struktura lesních ploch v krajině
 • Les jako hranice
 • Les jako bezpečné útočiště
 • Les jako zdroj surovin
 • Les jako místo odpočinku a zábavy
 • Aleje – les, který doprovází

Rybníky

 • Rozvoj rybníkářství jako zdroje hojného zisku
 • Zánik rybníků v důsledku tržních sil

Vinice

 • Vzestup vinařství
 • Dopad třicetileté války na vinice
 • Obnova vinic od 2. poloviny 17. století
 • Ústup vinic z krajiny

LINIE

Cesty

 • Vývoj, charakterizace a rozložení cest v krajině mezi Znojmem a Mikulovem
 • Cesty dálkové
 • Cesty lokální
 • Mýta
 • Mosty
 • Cesty vojenské

Plenérová oratoria

 • Vertikály božích muk a křížů
 • Sochy
 • Poklony a kříže
 • Apendix: monumentum profanum

Toky

 • Vodoteče vymezeného území
 • Řeka Dyje
 • Tok Dyje jižně od Znojma
 • Říční krajina u Mušova
 • Říční hospodářství, záplavy
 • Mlýny a náhony

Hranice

 • Hranice jako předmět konfliktu
 • Linie ohradních zdí, ohrazené vesnice, kostely, hřbitovy
 • Šibenice

BOD

Vesnice

 • Středověká síť sídel
 • Vesnice

Města

 • Královské město Znojmo
 • Poddanská města – Mikulov, Drnholec, Hrušovany nad Jevišovkou, Jaroslavice
 • Mikulov
 • Drnholec
 • Hrušovany nad Jevišovkou
 • Jaroslavice

Aristokratické rezidence

 • Šlechtická sídla
 • Mikulov
 • Drnholec
 • Hrušovany nad Jevišovkou
 • Jaroslavice
 • Znojmo

Poutní místa

 • Poutní místa lokální
 • Poutní místa vzdálená

Závěr

 • Krajina jako nekončící dílo

Literatura

Zdroje

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše Všeobecné obchodní podmínky