Služby, které NPÚ poskytuje

Národní památkový ústav poskytuje řadu služeb, které jsou hrazeny státem, takže pro klienty jsou bezplatné. Jde o odborný servis vlastníkům památek, ale také studentům, badatelům a ostatním zájemcům.

V ka­ždém kraji sídlí územní odborné pracoviště NPÚ, v němž působí odborníci specializovaní na jednotlivé oblasti širo­kého spektra památkového fondu – od archeologie po historické parky a zahrady, od lidového stavitelství po mo­derní architekturu, technické památky atd. Experti z generálního ředitelství Národního památkového ústavu poskytují vysoce specializované služby pro veřejnost nebo další pracovníky a instituce památkové péče.

Studenti, badatelé i další zájemci u nás mohou:

Co pro vás mohou bezplatně udělat pracovníci územních odborných pracovišť?

  • poradí s řešením problémů souvisejících s památkami a péčí o ně
  • pomohou vám objevit a poznat hodnoty vaší památky
  • doporučí metody a postupy obnovy památky
  • zpřístupní plány, mapy, stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy nebo fotodokumentaci (některé jsou k dispozici on-line) a doporučí, kde dále hledat
  • pomohou dohlédnout na správný postup oprav
  • poradí při hledání finanční podpory pro obnovu památky
  • poskytnou informace o archeologických lokalitách, poradí, jak postupovat při zabezpečení záchranného archeologického výzkumu
  • u movitých památek poskytují odborné konzultace ohledně restaurování, umístění apod., rovněž povolují prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty sakrálního původu (obrazy, sochy apod.); u movitých kulturních památek vydává povolení ministerstvo kultury

Další služby poskytují vybraná pracoviště NPÚ za úhradu. Jsou to:

zpět na NPÚ jako instituce