Publikační činnost

Publikační činnost Národního památkového ústavu patří k jeho nejdůležitějším komunikačním nástrojům s veřejností. Jeho prostřednictvím představuje jednotlivé památky ve své správě, přináší aktuální témata památkové péče a informuje o aktuálním vývoji v oboru.

NPÚ prezentuje svou odbornou a výzkumnou činnost vydáváním periodických a neperiodických publikací na jednotlivých svých pracovištích. Publikace kladou důraz na interpretaci jednotlivých segmentů památkového fondu v různých interdisciplinárních kontextech (kulturněhistorický, technologický, environmentální). V nabídce jsou odborná recenzovaná periodika, z nichž některá jsou zařazena do mezinárodní citační databáze Scopus, odborné a populárně naučné knihy, specializované ediční řady, katalogy, metodiky, průvodce včetně cizojazyčných titulů.

V rámci NPÚ je možné knihy a časopisy zakoupit v e-shopu, v kamenném knihkupectví v centru Prahy, některé publikace po dohodě na našich pracovištích a objektech a dále u vybraných knihkupců.

Odborné časopisy

Národní památkový ústav vydává pět odborných recenzovaných časopisů, z nichž některé jsou zařazeny do mezinárodní citační databáze Scopus: Zprávy památkové péčeStaletá Praha, Průzkumy památek, Památky středních Čech a Památky. Dále se podílí na vydávání dvou časopisů Fontes Nissae – Prameny Nisy a Monumentorum Custos.

S jednotlivými časopisy, jejich zaměřením a obsahem i možnostmi publikování v nich se můžete seznámit na jejich webových a facebookových stránkách.

Facebookové stránky:

Knižní katalog Národního památkového ústavu

Knižní novinky 2022-2023 PDF (650,86 KB)
Knižní katalog 2019 PDF (663,07 KB)
Knižní katalog 2018 PDF (911,45 KB)

Ediční oddělení

Přípravu a vydávání publikací a koordinaci publikační činnosti v rámci NPÚ má na starosti ediční oddělení generálního ředitelství NPÚ. Dalším stěžejním úkolem oddělení je příprava oborového časopisu Zprávy památkové péče.

Národní památkový ústav je výzkumnou organizací Ministerstva kultury a tudíž se profiluje jako vědeckovýzkumná instituce. Nedílnou součástí vědecké práce je snaha o to, aby výsledky bádání byly v náležité podobě dostupné pro odbornou i širokou laickou veřejnost. V rámci generálního ředitelství na tomto úkolu spolupracuje ediční oddělení. Zdejší redaktoři zajišťují přípravu a vydávání publikací vznikajících jako výstupy výzkumných úkolů a grantových projektů, ale také realizaci počinů vycházejících čistě z iniciativy  NPÚ. Ediční oddělení GnŘ se tak podílí na přípravě metodických publikací, které mají zásadní dopad na praktickou činnost památkové péče, reprezentativních odborných monografií, i knih určených široké veřejnosti, jako jsou například průvodce po památkách a historických městech.

Podstatnou součástí práce edičního oddělení je příprava Zpráv památkové péče, hlavního oborového časopisu. Zprávy, které mají charakter odborného recenzovaného periodika, vycházejí čtvrtletně, přičemž jednotlivé ročníky často mají ještě samostatnou přílohu. Časopis přináší vědecké studie z různých oblastí památkové péče, přičemž klade důraz na nadregionální a metodologický přesah jednotlivých příspěvků. Od roku 2019 má časopis anglickou verzi publikovanou na webových stránkách.

Podstatnou roli oddělení hraje také v rámci ediční činnosti NPÚ jako takového – zodpovídá totiž za tvorbu edičního plánu a jeho vyhodnocení.

Příprava publikací

Příprava publikací probíhá v rámci oddělení stejně jako v redakcích jiných nakladatelství vydávajících odbornou literaturu. Strukturu a povahu publikační produkce určuje ediční plán sestavovaný a vyhodnocovaný odbornou ediční radou ústavu (viz níže) na základě návrhů jednotlivých územních odborných pracovišť. Odborné publikace procházejí standardním recenzním řízením, jsou tedy většinou svěřovány alespoň dvěma nezávislým lektorům. Publikace schválené ediční radou i recenzenty jsou pak připravovány k vydání edičními pracovníky jednotlivých územních pracovišť, ve výjimečných případech externími smluvními partnery. Standardem v rámci NPÚ je důraz na vysokou kvalitu grafického a polygrafického zpracování publikací, které jsou často vybaveny obsáhlou obrazovou přílohou.

Jak oddělení funguje

Vzhledem k úzkému propojení publikačních výstupů s vědou a výzkumem je ediční oddělení součástí odboru vědeckého tajemníka. Koncepčně ale jeho činnost určuje trojice expertních orgánů zřízených jako poradní sbory generální ředitelky NPÚ.

Ediční rada NPÚ je složená z odborníků z řad NPÚ zastupujících různé stránky činnosti ústavu (věda a výzkum, prezentace, správa památkových objektů apod.). Úkolem ediční rady je vytvářet koncepční rámec pro publikační činnost ústavu – z hlediska preferovaných témat, typů publikací či organizace činnosti jako takové – a řídit přípravu edičního plánu NPÚ.

Statut Ediční rady Národního památkového ústavu

Jednací řád Ediční rady Národního památkového ústavu

Ediční rada generálního ředitelství je složena z odborných pracovníků generálního ředitelství NPÚ. Jejím úkolem je především příprava návrhu edičního plánu GnŘ a jeho vyhodnocování.

Statut Ediční rady generálního ředitelství NPÚ

Jednací řád Ediční rady Generálního ředitelství NPÚ

Redakční radu Zpráv památkové péče tvoří odborníci z řad NPÚ, univerzit a vědeckovýzkumných institucí v Česku i zahraničí. Redakční rada koncepčně řídí vydávání Zpráv památkové péče a dohlíží na udržení odborné a redakční úrovně časopisu.