Pražský MatFyz slaví: „kostel z legend“ dvojnásobným laureátem ceny NPÚ za rok 2016

Rotunda sv. Václava na Malé Straně - výsledný stav po rekonstrukci

Matematicko-fyzikální fakulta UK dokázala, že stojí za to pustit se odvážně a poctivě do projektů, které objevují, obnovují, zachraňují a prezentují památky mimořádné historické a kulturní hodnoty – byť se na počátku zdá, že překážky jsou nepřekonatelné, rizika příliš vysoká a závazky nezvládnutelné. V okamžiku odkrytí torza po staletí ztracené rotundy sv. Václava v útrobách bývalého jezuitského profesního domu na Malostranském náměstí, bezesporu jednoho z nejvýznamnějších archeologických objevů posledních desetiletí, nikdo netušil, jak dlouhá cesta povede k obnově a zpřístupnění jedné z nejvýznamnějších památek české historie. A již vůbec by nikdo neodhadl, že projekt „Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze“ bude sbírat zasloužená ocenění včetně ceny NPÚ za rok 2016 v kategorii „prezentace hodnot“ a ceny veřejnosti Památky děkují.

Praha slaví třetí Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost). Na slavnostním vyhlášení a předávání cen v úterý 3. října 2017 na zámku v Bučovicích, za účasti zástupců nominovaných památek a dalších významných hostů, převzal z rukou generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové ocenění symbolizované stříbrnou plaketou proděkan MFF UK pro PRopagaci RNDr. Martin Vlach, Ph.D.  Poprvé za dobu existence soutěže si laureát jedné z hlavních kategorií vzápětí převzal i zvláštní cenu Památky děkují, o níž rozhoduje veřejnost formou on-line hlasování. Rotunda obdržela 762 hlasů z celkem 4027 hlasujících.

Zisk ceny je mimořádným úspěchem pro Prahu a její nominace. V 1. ročníku soutěže v roce 2014 se ze zisku ocenění radovala městská část Praha 10 za záchranu vinohradské vily bratří Čapků, ve 2. ročníku byla oceněna revitalizace pražských Havlíčkových sadů a návrat sochy Neptuna do tamní grotty. V letošním 4. ročníku soutěže nominovalo pracoviště NPÚ, ÚOP v Praze opět dva kandidáty do dvou kategorií ze  čtyř základních – vedle projektu záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava poslalo do soutěže v kategorii „obnova památky, restaurování“ Uměleckoprůmyslové museum v Praze za provedení generální rekonstrukce hlavní budovy muzea v Praze na Josefově (2014–2016), kterou jmenovala generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková na tiskové konferenci k vyhlášení cen jako jednu ze tří „ikonických“ nominovaných památek v tomto ročníku. Zároveň vyzdvihla to, čím je letošní vyhlášení cen výjimečné: za prvé se sešlo z jednotlivých regionů mnoho kvalitních nominací a je zřejmé, že kvalita nominovaných obnov, objevů, prezentací a záchran se rok od roku zvyšuje. Za druhé byl nominován poměrně velký počet technických památek nebo těch, které zastupují specifické oblasti kulturního dědictví. A za třetí – za stále větším podílem nominovaných počinů stojí občanská společnost zastoupená spolky.

Ostatní vítězové 4. ročníku Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro jsou představeni v článku nebo podrobněji v tiskové zprávě na hlavní stránce NPÚ, kde jsou také další fotografie ze slavnostního udílení ceny NPÚ na zámku v Bučovicích.

Proděkan pro PRopagaci a vedoucí projektu záchrany rotundy dr. Martin Vlach zdůraznil další rozměr udělené ceny: „Ocenění patří nejen celému týmu, který se na realizaci projektu podílel, ale také všem dárcům z řad veřejnosti, kteří finančně podpořili obnovu a zpřístupnění rotundy sv. Václava. Bez jejich pomoci by nebylo možné všechnu práci úspěšně dokončit. Právě tenhle fakt činí v našich očích cenu ještě významnější.“ (zpráva MFF UK, kde jsou další fotografie)

Projekt pod názvem Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze v sobě v podstatě obsahuje všechny kategorie, které NPÚ svou cenou Patrimonium pro futuro hodnotí, neboť se jedná zároveň o objev dalekosáhlého historického významu, též o faktickou záchranu památky nedozírné hodnoty, k níž se odpovědně odhodlal její vlastník – Univerzita Karlova, a stejně tak o její pečlivou obnovu a v neposlední řadě její prezentaci a zpřístupnění veřejnosti.

Raně středověká rotunda sv. Václava z poslední čtvrtiny 11. století, spolu s nesmírně vzácnou reliéfní keramickou dlažbou vyšehradského typu, skrytá v nitru historické budovy MFF UK na Malostranském náměstí, je jednou z nejstarších církevních staveb na území Prahy. Celá staletí byla považována za zničenou při rozsáhlých přestavbách areálu jezuitského profesního domu v 17. století. Při záchranném archeologickém výzkumu během rekonstrukce budovy byla objevena 3. února 2004. V tu chvíli začal novodobý příběh zázračného vzkříšení památky, skoro tak neuvěřitelný jako středověké svatováclavské legendy, které o tomto místě vyprávějí. V nich je rotunda spojována se zázrakem – osvobozením vězňů a jejich vyvedením ze žaláře ve chvíli, kdy tudy procházel povoz s tělem zavražděného knížete Václava ze Staré Boleslavi na Pražský hrad. Zázračné místo měl pro další časy připomínat zde zbudovaný kostelík, nejstarší vně Pražského hradu. Nálezy doložily v místě starší sakrální stavbu z 2. poloviny 10. stol. (kruh seskládaný z plochých opukových kamenů), ba i ještě starší dřevěné stavby. Nálezy učinily z pozůstatků rotundy, o níž odborníci ještě donedávna nevěděli, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Praze. Archeologové zdokumentovali mj. kolekci šperků z 9. a 10. století, kostry rodiny rytíře z doby Jana Lucemburského, téměř 14 tisíc zlomků keramiky a více než 200 výrobků z kostí. Zpracování objemného dokumentačního fondu přineslo zcela nové informace k dějinám památky i historickému vývoji osídlení místa, kde byla na konci 11. století vystavěna. Nález fragmentu románské dlažby v původním uložení byl pro archeology zázrakem – po 120 letech od objevu podlahy na Vyšehradě se další celistvý kus podlahy našel právě v rotundě na Malé Straně.

Mimořádně cenný objev znamenal ovšem mimořádný závazek pro Matematicko-fyzikální fakultu UK, která si předsevzala, aby byla rotunda sv. Václava nejen bezpečně zakonzervována, ale aby byla také vytvořena expozice, která prezentuje její historii a všechny vzácné místní nálezy široké veřejnosti. Náročný projekt byl financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů v letech 2015–2016 – z podaných 209 žádostí z celé Evropy bylo schváleno pouze 26, mezi nimi i rotunda. Projekt si zaslouží pozornost také díky mimořádně široké kooperaci archeologů, restaurátorů, stavebních historiků, geodetů, přírodovědců, techniků, stavařů a odborných firem, které se spolupodílely na rekonstrukci takto výjimečné stavby.

V okamžiku spuštění projektu však chyběly zhruba dva milióny korun požadované finanční spoluúčasti. Fakulta je nemohla poskytnout, protože přidělené rozpočtové a dotační prostředky musí sloužit výhradně k naplňování jejího hlavního poslání – výzkumu a vzdělávání v matematice, fyzice a informatice. Fakulta se rozhodla jít do nejistoty a získat prostředky veřejnou sbírkou. Podařilo se shromáždit nutnou částku od více jak 800 přispěvatelů z řad veřejnosti. Tím projekt získal další rozměr – možnost konkrétní spoluúčasti na řešení projektu celonárodní důležitosti pro každého jednotlivce.

Slavnostní konference ke znovuotevření rotundy za účasti mnoha novinářů, představitelů univerzity a Její Excelence velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletnerové se konala 12. října 2016. Rotunda byla zástupci donátora vybrána mezi nejvýznamnější projekty fondů EHP v celém projektovém období 2009–2014.

„Projekt rekonstrukce a obnovy rotundy je počin, na který jsme velmi hrdí a díky kterému se podařilo zachránit a zpřístupnit téměř 400 let ztracenou památku. Na realizaci se podílela řada odborníků a expertů. Kromě financování z EAA prostředků se podařilo zafinancovat 20 % spoluúčasti prostřednictvím veřejné sbírky. O realizaci projektu jsme rovněž natočili dokument a vytvořili interaktivní prezentaci, stejně jako 3D modely rotundy i 3D video. Podívejte se na web www.nase-rotunda.cz,“ zvou všechny zájemce zástupci projektového týmu z MFF UK.

Ve vytvořené expozici je návštěvník seznamován nejen se samotným unikátním torzem rotundy, ale i metodami a postupem prací, které zde byly provedeny. Archeologický výzkum a exaktní fyzikální analýzy např. umožnily v rotundě vystavit “uměle“ vytvořený řez historickými terény mezi svatováclavským obdobím a dobou vzniku rotundy na konci 11. století. Vznikla počítačová simulace výstavby objektu, použité stavební technologie a podoby rotundy.

Restaurátoři zajistili obnovu zdí a dlaždic, výrobu replik dlažby i věrohodnou výmalbu. Stavební firmy zajišťovaly úpravu vstupního prostoru, elektroinstalace a instalaci speciální vzduchotechniky. Pro návštěvníky postavily schody a pochozí lávku. Byla nainstalována holografická projekce, vypracovány informační panely, instalován počítač s interaktivní prezentací, vyrobeny vitríny na některé nalezené exponáty a zveřejněna virtuální 3D prohlídka dostupná na stránce www.rotunda.pano3d.cz. Nové poznatky byly dosud využity v odborné spolupráci při přípravě dokumentárního filmu, pro odborné články, interaktivní prezentace a postery.

V prostorách rotundy je nutné udržovat přísný klimatický režim, jenž zachovává optimální hodnoty vlhkosti, prašnosti a teploty, aby nedocházelo k poškozování památky. S ohledem na toto specifikum podléhá prostor rotundy sv. Václava zvláštnímu režimu provozu, kterému bude také v budoucnu přizpůsoben návštěvní harmonogram. Na správě rotundy se nadále bude podílet široký tým odborníků. Památka bude široké veřejnosti přístupná ve významných dnech a při zvláštních příležitostech (Den české státnosti, pražská Muzejní noc atp.).

 

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlásil Národní památkový ústav letos čtvrtým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili, ve čtyřech kategoriích (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky). O udělení ceny rozhodovala odborná komise. Své favority letos mohla znovu podpořit i veřejnost; v letních měsících lidé hlasovali ve veřejné anketě.