Služby

NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze jako státní výzkumná instituce poskytuje státním, výzkumným a jiným institucím, právnickým osobám a široké veřejnosti množství nezastupitelných služeb, které jsou hrazeny státem, a pro klienty jsou tudíž bezplatné.

V NPÚ se samozřejmě setkáte s celou škálou odborných a metodických činností usměrňující péči o kulturní dědictví v prostoru hl. m. Prahy – nemovité i movité kulturní památky, jejich soubory, dochovaná historická prostředí, památkové rezervace a zóny, ochranná pásma a území s archeologickými nálezy. Ne všechny tyto činnosti jsou explicitně službami, které může veřejnost využívat bezprostředně.

Největší podíl služeb ukrajují činnosti spojené se zpracování písemných vyjádření, posudků a sdělení především pro správní orgány památkové péče podle zákona, i když žádost o odborné vyjádření v relevantní záležitosti může podat kdokoli. Mnohdy ale tato rozsáhlá spisová činnost uniká běžnému pohledu zvnějšku.

Portfolio přímých a mnohdy jedinečných služeb je ale i tak velmi rozsáhlé a rozmanité a využívají je vlastníci a uživatelé památek, investoři, projektanti, stavebníci, odborníci, soukromí badatelé, studenti, novináři, občanská sdružení, školy, milovníci památek, historie a kultury.

Rádi vám pomůžeme

Naši odborní pracovníci, památkáři, dokumentátoři a archeologové, mají různé specializace a mohou poskytnout poradenskou službu v širokém spektru oblastí, jimiž se památkáři mnohdy zabývají v rámci primárního výzkumu, a disponují tak unikátními soubory informací:

 • historický urbanismus a území plánování
 • památky zahradního umění a parky
 • zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území
 • restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
 • vývoj architektury a stavitelství
 • technické a industriální památky
 • památky moderní architektury
 • operativní a stavebně-historické průzkumy
 • archeologie
 • historické mapy a plány
 • evidence a informace o památkovém fondu
 • a jiné

V neposlední řadě vám vysvětlíme, jak funguje systém památkové péče v České republice, a pomůžeme vám vyznat se v úředních postupech.

Při využití všech našich služeb oceníte konzultace s našimi pracovníky.

Konzultační hodiny pro veřejnost:

na územním odborném pracovišti Na Perštýně 12, Praha 1

 • pondělí a středa 14–17.30
  Zahájení poslední konzultace je v 17.00 hodin.
 • pracovníci odboru archeologie po předchozí dohodě
 • po dohodě lze konzultaci se všemi pracovníky domluvit i mimo konzultační hodiny

v terénu

 • V terénu poskytují všichni odborní referenti konzultace pro laickou i odbornou veřejnost podle potřeby, na základě vzájemné předchozí domluvy o vhodném termínu.

Poradenství aneb každý máme svého památkáře

Vlastníci a správci kulturních památek, staveb v hodnotných historických územích nebo uměleckých a uměleckořemeslných předmětů se na nás mohou obrátit pro radu a pomoc ve věci péče a obnovy kulturních památek a porozumění jejich hodnotám.

Hledání možností získání finančních prostředků na obnovu památek

NPÚ přímo neposkytuje dotace na realizaci památkových obnov, ale podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při přípravě a realizaci grantových programů, které vypisuje Ministerstvo kultury a obce s rozšířenou působností - v tomto případě hlavní město Praha. Existuje řada možností, jak získat finanční podporu pro vzornou obnovu kulturních památek v jakémkoli vlastnictví.

Povolování prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty – agenda generálního ředitelství NPÚ

NPÚ vydává osvědčení podle zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění. Týká se to předmětů, které nejsou kulturní památkou - seznam těchto předmětů je uveden v příloze zákona č 1, odst. III. Tyto předměty musí být vybaveny osvědčením před jejich nabídkou k prodeji (§ 3, odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb.). V Praze tuto agendu vykonává přímo generální ředitelství NPÚ.

U movitých kulturních památek vydává povolení k dočasnému vývozu do zahraničí Ministerstvo kultury (pro účely výstavy, zápůjčky nebo pro jiné účely, například restaurování, a to podle podle § 13 a § 20 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).

Podpora pro návrhy na prohlášení věci za kulturní památku

Naši dokumentátoři připravují a doporučují návrhy na prohlášení věcí za kulturní památky. Takový návrh mohou na ministerstvo kultury podat právnické i fyzické osoby a památkáři vítají tyto iniciace především v řadách veřejnosti.

Věda a výzkum

Zpracování vědeckých grantů a výzkumných úkolů patří neodmyslitelně k činnostem výzkumné instituce jako NPÚ. Díky tomu pokračuje v poznávání památkového fondu a metod péče o památky, obohacuje své informační databáze a učí celé generace památkářů zkvalitňovat a kultivovat veřejný i soukromý prostor. V závislosti na této vědecko-výzkumné činnosti je pak realizována celá řada služeb pro všechny klienty NPÚ.

Knihovna a badatelna

Odborná knihovna přístupná veřejnosti disponuje rozsáhlým fondem pragensií a badatelnou s dokumentačními fondy, stavebně-historickými průzkumy, restaurátorskými zprávami a dalšími odbornými podklady.

Zpřístupněné informační databáze

V souvislosti s knihovnou a odborem EDIS nelze opomenout základní informační systémy NPÚ, které jsou přístupné veřejnosti.

V rámci dalšího rozvoje IISPP pokračuje integrace všech informačních zdrojů a dosud v NPÚ používaných aplikací (v převážné většině to znamená úplné přepracování daných aplikací do podoby centrálních webových aplikací v jednotném aplikačním prostředí IISPP):

Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) https://iispp.npu.cz/
Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz/
Geoportál NPÚ (GIS) https://geoportal.npu.cz/web
Informační systém o archeologických datech (ISAD) http://isad.npu.cz/
Dokumentační fondy a knihovny:

Metainformační systém (MIS) http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm

Publikační a prezentační činnost

ÚOP v Praze vydává odborný časopis Staletá Praha a další odborné knihy, spolupracuje na výuce na vysokých školách a připravuje volně přístupné přednášky a prezentace pro odborníky i širokou veřejnost.

Všechny publikace lze zakoupit přes e-shop nebo v Knihkupectví a informačním centru NPÚ, které sídlí v budově Na Perštýně 12.

Staletá Praha je recenzovaný časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii a dějiny umění v Praze, který byl roku 2009 po několikaleté přestávce obnoven jako časopis vycházející dvakrát ročně. První číslo je věnováno především památkové péči, novějším dějinám a dokumentaci památkového fondu, druhé číslo je rezervováno pro příspěvky z pražské archeologie.

ÚOP také vydává monografickou řadu Archeologické prameny k dějinám Prahy, která započala čtyřmi e-booky roku 2008 a pokračovala knižními tituly Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově (2010), Nebovidy: středověká osada v pražském podhradí (2013) a Středověké sklo z Prahy (2014).

V novodobé historii ÚOP byly vydány ještě Pamětní desky v Praze. 1. díl – Staré Město a Josefov (CD-ROM 2009), Meziválečná architektura Střešovic a nejnověji Jan Hus v památkách Prahy (2015).

Další služby poskytujeme za úhradu:

Záchranný archeologický výzkum

Běžné informace o archeologických lokalitách poskytujeme ale zdarma a také poradíme, jak postupovat při zabezpečení záchranného archeologického výzkumu.

Dále za úhradu poskytujeme nebo doporučíme, kam se obrátit:

 • stavebněhistorický průzkum

 • technologické průzkumy a analýzy historických materiálů (omítky, malta, kámen, dřevo, kov) pro vlastníky památek při překročení limitu 3 vzorků historických materiálů za rok, jejichž analýza je zdarma

Pokud si jakákoli vaše záležitost vyžádá další konzultace, ochotně vám zprostředkujeme kontakty na kolegy specializované na příslušný obor či na další instituce.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Andrea Holasová

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 120, 776 178 914
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Praze
Na Perštýně 356/12, Praha 11000