Věda a výzkum na ÚOP v Praze

Národní památkový ústav má statut vědecko-výzkumné instituce. Vedle zajišťování péče o památkový fond a jeho dokumentaci a evidenci se věnujeme zpracování vědeckých grantů a výzkumných úkolů, které patří neodmyslitelně k činnostem výzkumné instituce. Díky tomu NPÚ pokračuje v poznávání památkového fondu a metod péče o památky, obohacuje své informační databáze a učí celé generace památkářů zkvalitňovat a kultivovat veřejný i soukromý prostor. V závislosti na této vědecko-výzkumné činnosti je pak realizována celá řada služeb pro všechny klienty NPÚ.

Výzkumné projekty do roku 2023

Územní odborné pracoviště v Praze se podílí na výzkumných cílech a úkolech řešených v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) a projektech Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Vedle programů Ministerstva kultury se pracoviště podílelo/podílí zejména na vědeckých grantech agentury GA ČR, výjimečně se také zúčastnilo projektu EHP a Norských fondů a v současné době dvou mezinárodních projektů.

Pracoviště v oblasti grantů spolupracovalo či spolupracuje s partnerskými institucemi jako Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.; Filozofický ústav AV ČR, v.v.i. (Centrum medievistických studií); Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; ARCHAIA Brno, z.ú.; VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. nebo Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chronologicky retrospektivní přehled zahrnuje projekty od roku 1994 tehdejšího Pražského ústavu památkové péče (PÚPP, 1992–2000), nástupnického Státního památkového ústavu v hl. m. Praze (SPÚ HMP, 2001–2002) a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze (od 2003).

Narodowe Centrum Nauki (NCN) UMO 2019/35/B/HS3/00088, příjemce Uniwersytet Wrocławski / Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych / Instytut Archeologii, řešitel J. Piekalski, spoluřešitelé za NPÚ Praha T. Cymbalak, Š. Rückl, A. Žďárská (OA), J. Podliska (Ř)

MK, DG20P02OVV021 (NAKI II), hlavní příjemce ČVUT v Praze / Fakulta stavební, řešitel K. Kovářová, spoluřešitelé za NPÚ Praha M. Tryml, M. Semerád, L. Bartoš (OA, OEDIS)

Databáze vzniklá v rámci projektu

2020–2022: Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny (VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)

MK, DG20P02OVV019 (NAKI II), hlavní příjemce VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., řešitel M. Weber, spoluřešitel za NPÚ Praha M. Andrade Dneboská (OPPF)

2019–2023: Institucionální podpora MK ČR – IP DKRVO (NPÚ):

výzkumné oblasti I. Archeologie, III. Industriální dědictví, VI. Moderní architektura 20. století, VII. Movité památky, VIII. Nemovité památky v ČR, X. Prezentace výsledků VaV
 • výzkumná oblast VObl. I. Archeologie, garant J. Podliska (2019), J. Čiháková, dílčí cíl I.1 Zpracování a vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na vybraných nemovitých kulturních památkách, městských rezervacích, zónách a územích České republiky s dosud nechráněným archeologickým potenciálem, řešitelé za NPÚ Praha kolektiv OA
 • VObl. III. Industriální dědictví, garant M. Ryšková, dílčí cíl III.1/elektrifikace řešitel na NPÚ Praha J. Chmelenský (OPPF)
  Mapa s odborným obsahem vzniklá v rámci dílčího cíle Elektrifikace
 • VObl. VI. Moderní architektura 20. století, garant N. Goryczková, řešitelé za NPÚ Praha A. Schránilová OPPF, M. Kracík, K. Houšková OEDIS
 • VObl. VII. Movité památky, garant A. Černá, dílčí cíl VII.1 výzkum druhových skupin…/Umělecká díla malířství a sochařství od renesance k manýrismu v mobiliárních fondech NPU (řešitel za NPÚ Praha F. Srovnal OEDIS)
 • VObl. VIII. Nemovité památky v ČR, garant V. Razím, dílčí cíl VIII.1 Průzkum a dokumentace torzálních staveb, řešitelé za NPÚ Praha kolektivy OPPF, OEDIS
 • VObl. X. Prezentace výsledků VaV, garant M. Gaži, dílčí cíl X.1 Podpora …. periodik/Staletá Praha, řešitelé za NPÚ Praha A. Holasová, J. Čiháková, H. Tomagová/P. Savická

2018–2022: Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)

MK, DG18P02OVV005 (NAKI II), hlavní příjemce Univerzita Pardubice / Fakulta restaurování, řešitel P. Fidler, spoluřešitel za NPÚ Praha R. Gája (OPPF)

Databáze vzniklá v rámci projektu

2018–2021: Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací (ARÚ AV ČR, FÚ AV ČR)

Výzkumný program č. 11 institucionální podpory AV ČR Strategie AV21 (2015–2021), koordinátor P. Sommer (ARÚ AV ČR + FÚ AV ČR). Spoluřešitelé za NPÚ Praha J. Čiháková (Hradčany, 2018–2020), J. Podliska, J. Havrda (Virtuální Průvodce archeologií Prahy, 2020–2021).

GA ČR, GA18-26503S, hlavní příjemce ARÚ AV ČR, v.v.i., řešitel J. Sawicki, spoluřešitelé za NPÚ Praha T. Cymbalak, J. Havrda, S. Svatošová (OA), J. Podliska (Ř)

2017–2019 (2021): Proměna městského domu ve 13. století (Brno-Praha-Wroclaw) (ARCHAIA Brno, z.ú.)

GA ČR, GA17-23836S, hlavní příjemce ARCHAIA Brno, z.ú., řešitel M. Peška, spoluřešitelé za NPÚ Praha T. Cymbalak, M. Semerád, P. Taibl, A. Žďárská

2016–2020: Ochrana a regenerace zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků pražských památkových zón (VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)

MK DG16P02R045 (NAKI II), hlavní příjemce VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., řešitel E. Sojková, spoluřešitel za NPÚ Praha M. Andrade Dneboská (OPPF)

MK, DG16P02R007 (NAKI II), řešitel R. Vrabelová (NPÚ), spoluřešitelé za NPÚ Praha M. Tryml (OA), M. Kracík, A. Schránilová (OEDIS). Dílčí úkol: Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí. (Praha OEDIS)

Webová prezentace výzkumného projektu

GA ČR, GA16-06083S, hlavní příjemce FÚ AV ČR, v.v.i., řešitel P. Sommer, spoluřešitelé za NPÚ Praha J. Havrda, M. Kovář

Projekt číslo EHP-CZ06-OV-1-026-2014 financovaný 2015–2016 z EHP a Norských fondů 2009–2014–2016 (řešitel/nositel projektu Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, řešitelé za NPÚ Praha J. Čiháková, M. Müller).

Webová prezentace výzkumného projektu

MK ČR, DF13P01OVV014 (NAKI), hlavní příjemce ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. (I. Boháčová), další příjemce a spoluřešitel NPÚ Praha (J. Podliska, J. Havrda, V. Staňková, kolektiv AO). Výstupem je mj. publikace Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

Praha archeologická - databáze a mapa vzniklá v rámci projektu

2012–2018: Institucionální podpora MK ČR – IP DKRVO (NPÚ):

úkoly I. Archeologie, VI. Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha, IX. Průzkum a prezentace architektury 19. a 20. století, Industriální dědictví, XII. Výzkum dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví, XIII. Výzkum nemovitých památek v ČR
 • Úkol I. Archeologie, dílčí cíl I.1. Nové historické prameny k dějinám území ČR (interdisciplinární zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a v areálech městských památkových rezervací a zón ČR), garant J. Podliska, řešitelé na NPÚ Praha kolektiv OA.
 • Úkol VI. Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha, garantka J. Čiháková (do 2015), A. Holasová (od 2016), řešitelé na NPÚ Praha J. Čiháková (OA), J. Hájek (OEDIS), J. Hessová/A. Holasová.
 • Úkol IX. Průzkum a prezentace architektury 19. a 20. století, garant N. Goryczková, řešitelé na NPÚ Praha K. Houšková, A. Schránilová, H. Křížová, M. Kracík (OPPF, OEDIS).
 • Úkol Industriální dědictví, garant N. Goryczková/M. Ryšková, dílčí úkol elektrifikace řešitel na NPÚ Praha J. Chmelenský (OPPF).
 • Úkol XII. Výzkum dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví, garant A. Černá, řešitel na NPÚ Praha H. Tomagová, dílčí projekt: Umělecká díla malířství a sochařství od renesance k manýrismu v mobiliárních fondech NPÚ (Praha OEDIS).
 • Úkol XIII. Výzkum nemovitých památek v ČR : Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře, garant V. Razím, řešitelé na NPÚ Praha V. Koberová-Bartošová, D. Havlíková, L. Bartoš (OPPF, OEDIS).

GA ČR, GA404/09/2095, řešitel Z. Dragoun, spoluřešitel: M. Tryml

2005–2011: Institucionální podpora MK ČR (NPÚ):

Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny
Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny
Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století
 • Institucionální výzkum VZ MK 0750323302, Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, hlavní garant: J. Míčka. Úkol 203: Systematická odborná obnova identifikace movitého památkového fondu, vedoucí řešitel P. Konečný, spoluřešitel na NPÚ Praha J. Hájek
 • Institucionální výzkum VZ MK 0750323303, Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, hlavní garant P. Jerie.
   
  • Úkol 301: Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a uměleckohistorických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, vedoucí řešitel V. Razím, spoluřešitel na NPÚ Praha M. Kovář.
  • Úkol 304: Vědecké hodnocení a kompletní odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice, vedoucí řešitel: P. Bureš, spoluřešitel na NPÚ Praha I. Dryková.
  • Úkol 306: Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu, vedoucí řešitel J. Šulcová, spoluřešitel za NPÚ Praha Z. Lochmann.
  • Úkol 307: Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky, vedoucí řešitel: J. Čiháková, spoluřešitelé na NPÚ Praha M. Tryml, J. Havrda, J. Podliska, M. Kovář, Z. Dragoun.
 • Institucionální výzkum VZ MK 0750323304, Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století, hlavní garant M. Matěj.
   
  • Úkol 401: Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví, vedoucí řešitel M. Matěj, spoluřešitel na NPÚ Praha J. Outrata.
  • Úkol 402: Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století, vedoucí řešitel: N. Goryczková, spoluřešitel na NPÚ Praha H. Křížová.

GA ČR, GA404/05/2671, příjemce ARÚ AV ČR, řešitel I. Boháčová, spoluřešitelé na NPÚ Praha J. Čiháková, J. Havrda, J. Podliska

2002–2006: Institucionální podpora MK ČR: Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy: Zpracování a výpověď (SPÚ HMP/NPÚ)

Souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I. Identifikační kód MK0CEZ01F2701, vedoucí řešitel J. Čiháková, spoluřešitelé M. Tryml, J. Podliska, J. Havrda, J. Zavřel, J. Vachuda, M. Müller

2000–2001: Románské domy v Praze – publikace (PÚPP/SPÚ HMP)

GA ČR, GA404/00/1453, řešitel Z. Dragoun, spoluřešitel M. Tryml

2000–2001: Mapa stavu archeologických terénů v PPR – rozšíření (PÚPP/SPÚ HMP)

Grant MK ČR, kód PK00P040PP12, řešitel M. Omelka

2000: Počítačové grafické zpracování výsledků 2. a 3. etapy archeologického výzkumu na středověkém židovském pohřebišti v Praze na Novém Městě (PÚPP)

Grant MK ČR, PK00P040PP023, řešitel M. Wallisová

1999–2001: Archeobotanika středověké krajiny (ARÚ AV ČR)

GA ČR, GA404/99/1059, příjemce ARÚ AV ČR, řešitel V. Čulíková, spoluřešitel J. Havrda

1999–2000: Mapa stavu archeologických terénů – průvodce (PÚPP)

MK ČR, PK99P040PP042, řešitel M. Omelka

1999: Počítačově grafické zpracování výsledků z 1. etapy archeologického výzkumu na středověkém židovském pohřebišti v Praze na Novém Městě (PÚPP)

MK ČR, kód PK99P040PP043, řešitel M. Wallisová

1997–1999: Týnský dvůr a středověká Praha (ARÚ AV ČR)

Grant GA ČR, GA404/97/0723, příjemce ARÚ AV ČR, řešitel L. Hrdlička, spoluřešitel Z. Dragoun

GA ČR, GA404/96/1104, řešitel Z. Dragoun

1996–1998: Mapa stavu archeologických terénů (PÚPP)

MK ČR, kód PK 96P030PP011, řešitel M. Omelka

19961998:  Historie sklářské výroby v českých zemích (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

GA ČR, GA404/96/0940, příjemce Uměleckoprůmyslové museum v Praze, řešitel Olga Drahotová, spoluřešitel za PÚPP J. Podliska

GA ČR, GA404/95/0278, příjemce ARCHAIA, řešitel M. Bureš, spoluřešitel za PÚPP L. Špaček 

GA ČR, GA404/94/1007, příjemce ARÚ AV ČR, řešitel L. Hrdlička, spoluřešitelé za PÚPP J. Čiháková, J. Mourek