Patrimonium pro futuro

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně 2 pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Nominace za rok 2015 uzavřela pracoviště NPÚ počátkem května 2016 a do celostátního kola vyslala 25 uchazečů o cenu, z toho 13 památkových obnov, 7 prezentačních počinů, 4 zachráněné památky a 1 archeologický objev.

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu na území České republiky, hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ocenění uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Cena má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

V roce 2015 se mohla do hodnocení poprvé zapojit i veřejnost. Formou on-line hlasování na stránkách NPÚ vybírají účastníci z nominovaných počinů ten, který je nejvíce zaujal. Při slavnostním udílení potom získává cenu veřejnosti Památky děkují.

On-line hlasování o cenu veřejnosti

Pokud vás některý z nominovaných počinů zaujme, můžete mu v době
od 15. července do 31. srpna dát svůj hlas, a zvýšit tak jeho šance na to, že letos získá
ocenění veřejnosti Památky děkují.

Přejít na hlasování

 

Dvacet pět uchazečů o cenu Patrimonium pro futuro v některé ze čtyř kategorií

 • Maiselova synagoga po obnově

  Koncem 16. století byla Maiselova synagoga nejhonosnější a největší budovou pražského židovského ghetta. V průběhu revitalizace byla stavba mezi lety 2013 až 2015 odvlhčena a prošla komplexní obnovou včetně restaurování. Pro návštěvníky je v ní nově zpřístupněna expozice mapující dějiny českých Židů od 10. do 18. století a multifunkční veřejné auditorium.

 • Příběh jednoho domu a jedné rodiny, stálá expozice ve vile Otto Rothmayera v Praze

  Rodinná vila architekta Otto Rothmayera byla postavena podle jeho vlastních plánů v duchu prosté klasicizující moderny a pod silným vlivem díla Josipa Plečnika. Zachovala se v autentické podobě a po obnově, která proběhla v letech 2012–2013, v ní mohla být loni zpřístupněna expozice přibližující historii domu i jeho obyvatel.

 • Obnovená střecha tvrze v Hradeníně

  Hradenínskou tvrz ze 14. století získalo v roce 2012 v havarijním stavu Regionální muzeum v Kolíně. Během tří let dokázalo staticky zajistit věž, rekonstruovat mansardovou střechu, obnovit dřevěný strop předposledního patra a konsolidovat historické omítky. Věž se tak podařilo zachránit a připravit na další etapy obnovy.

 • Detail průčelí hlavní brány kláštera Vyšší Brod s renesančními vraty

  Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě založili v roce 1259 Rožmberkové ve snaze osidlovat a kultivovat pustou pohraniční krajinu. Při restaurování hlavní, takzvané Rožmberské brány se zjistilo, že v ní bývala malovaná vrata. Obě křídla se podařilo objevit a po restaurování nyní doplňují bohatou výzdobu průčelí.

 • Dílo Štěpánka Netolického podle archivních pramenů

  Centrum třeboňského rybníkářského dědictví s interaktivní vzdělávací expozicí věnovanou osobnosti Štěpánka Netolického a jeho dílu poskytuje návštěvníkům informace o historii a současnosti rybníkářství na Třeboňsku i o objektu, v němž sídlí. Je jím nově rekonstruovaný dům muže, který zdaleka nebudoval jen rybníky.

 • Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty ve Stříbře (detail)

  Barokní sloup se sochou Panny Marie Immaculaty vznikl v letech 1715 až 1740. Významná sochařská památka byla na počátku našeho století v havarijním stavu, proto město rozhodlo o jejím restaurování. Osazením kopie sochy sv. Rozálie byla loni několik let probíhající celková obnova sloupu dokončena.

 • Úvodní strana internetové encyklopedie Památky a příroda Karlovarska

  Portál Památky a příroda Karlovarska je ojedinělý internetový projekt prezentující dostupnou formou kulturní a přírodní dědictví Karlovarského kraje. Vznikl v roce 2009 z iniciativy obdivovatele a milovníka krás českých zemí Jaroslava Vyčichla a v průběhu let se stal vyhledávaným zdrojem informací.

 • O záchranu Hartenbergu se svou prací přičinili dobrovolníci

  Hrad Hartenberg, který pravděpodobně pochází z 12. století, začal po zestátnění v roce 1945 chátrat a jeho zkázu málem dokonaly úmyslně založené požáry. Až když se záchrany pozůstatků sídla ujal Bedřich Loos, zahájil postupnou obnovu tradičními postupy a technologiemi, do níž zapojil tuzemské i zahraniční dobrovolníky. Trvalou péči o památku zajišťuje za pomoci stavební huti, kde pracují sociálně znevýhodnění lidé, a Hartenberg nyní poskytuje zázemí i pro vzdělávací programy a kulturní akce.

 • Jižní loď, střední pole, detail prostupu dvou vrstev maleb, stav po restaurování

  V interiéru pozdně gotického klášterního kostela už restaurátoři více než deset let obnovují jedinečné nástěnné malby. Pod omítkou s malbami z druhého desetiletí 17. století při tom objevili starší vrstvu s malbami z konce 15. století. Díky konzultacím s historikem, jež přispěly k zasazení maleb do souvislostí historického a stavebního vývoje kláštera, se podařilo najít specifické konzervátorské řešení umožňující zachovat a prezentovat v symbióze obě hodnotné malířské vrstvy.

 • Záběr z expozice ve Valdštejnské jízdárně v Praze

  Unikátní expozice představila vynikající díla gotického období z celé krušnohorské oblasti – památky sochařské i malířské, liturgické předměty z ušlechtilých kovů, liturgické knihy či díla, jež byla dekorativní součástí architektury, ale také předměty související s dolováním, mince či medaile zhotovené v jáchymovské mincovně. Zážitek umocnilo členění expozice do oddílů věnovaných jednotlivým městům severočeského regionu, jejichž historická paměť je mnohde takřka vymazána.

 • Interiér kaple s obnoveným stropem a okny

  Restaurátorský průzkum kaple sv. Jana a Pavla přinesl objev, že pod poškozenou renesanční výmalbou, která vznikla v době, kdy svijanský zámek patřil Jáchymu Ondřeji Šlikovi, je zachovalejší starší vrstva renesanční výzdoby. Z mladší výmalby nakonec zůstaly zachovány jen šlikovské erby, které se po následném restaurování staly součástí původní výzdoby. Vlastník, Pivovar Svijany, zpřístupní po obnově objekt veřejnosti.

 • Torzo městských hradeb ve Frýdlantě po konzervaci

  Městské hradby ve Frýdlantě plnily svůj účel až do roku 1774, poté byly postupně bořeny a rozebírány. Opevnění se částečně zachovalo jako volně stojící zdivo, částečně jako zdivo včleněné do současné zástavby. Neutěšený stav hradeb se město Frýdlant rozhodlo řešit citlivou konzervací respektující míru dochování zdiva i novodobé zásahy.

 • Broumovský klášter

  Části areálu benediktinského kláštera v Broumově byly ještě nedávno v havarijním stavu. Na základě dohody benediktinského řádu a Agentury pro rozvoj Broumovska mohla koncem roku 2012 začít celková obnova zahrnující revitalizaci klášterní zahrady a příkladnou památkovou obnovu interiérů kláštera a prelatury včetně restaurování nástěnných maleb. V dubnu 2015 byly revitalizované prostory otevřeny veřejnosti.

 • Boj o pevnost, akce spolku Ochránci pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, červenec 2015

  Pevnost Josefov paradoxně nikdy velké obléhání nezažila a roku 1888 byla zrušena. Neudržované opevnění se časem dostalo do havarijního stavu. O jeho záchranu, obnovu a prezentaci se zasloužila skupina nadšenců sdružených ve spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, jehož členové od roku 1994 unikátní dělostřeleckou pevnůstku včetně souvisejících konstrukcí a ploch obnovují. Kromě toho pořádají veřejné akce zaměřené na popularizaci vojenských témat a historie ve snaze oživit silnou vojenskou tradici Josefova.

 • Nanebevzetí Panny Marie ve středu kupole

  V roce 2004, kdy se hřbitovní kaple sv. Isidora v Křenově stala majetkem obce, byla v havarijním stavu. Zdi a klenby se rozestupovaly, trámy napadla dřevomorka a zatékající voda poškodila vnitřní výzdobu. Kaple byla nejprve staticky zajištěna, poté proběhla výměna krovu a celková obnova včetně střechy a fasád. Na základě průzkumu a dochovaných archivních fotografií se následně podařilo restaurovat a rekonstruovat ojedinělou interiérovou sochařskou a malířskou výzdobu.

 • Areál hřebčína po komplexní revitalizaci

  Autenticky dochovaný areál v Kladrubech nad Labem je nejstarším velkým hřebčínem na evropském kontinentě a bílý starokladrubský kůň je živoucí národní kulturní památkou. Areál hřebčína prošel celkovou revitalizací zahrnující obnovu sedmnácti objektů včetně malebné polabské kulturní krajiny. Jde o památku světového významu, která se chce ucházet o zápis na seznam UNESCO.

 • Romantická zřícenina hradu Templštejn

  Zřícenina středověkého hradu Templštejn byla od 19. století oblíbeným turistickým cílem. Chátrající areál koupil v roce 2011 současný vlastník a za pomoci dobrovolníků se mu s použitím tradičních postupů a materiálů podařilo uchovat ruinu mimořádné památky v co možná nejautentičtější podobě.

 • Jano Koehler a Emil Sommerschuh se zaměstnanci firmy RAKO, Kteří se podíleli na výrobě keramických obrazů

  Na výtvarné podobě třinácti zastavení křížové cesty na Sv. Hostýně se podílelo několik významných umělců a jako celek jsou jedinečnou kulturní památkou. Působením klimatických podmínek začala tato díla chátrat. V roce 2015 byla dokončena obnova zničených částí keramické mozaiky prvního zastavení formou rekonstrukce, kopie by měly být osazeny i na X. a XI. zastavení. Obrazy zbývajících deseti zastavení lze restaurovat dostupnými technologiemi a materiály.

 • Východní čelo hlavního jádra se vstupní věží, současný stav

  Spolek přátel hradu Lukova vznikl na jaře roku 1990 a brzy převzal iniciativu a organizaci veškerého dění na jednom z nejstarších středověkých hradů u nás. Zajišťoval fyzicky i odborně velmi náročné záchranné práce, které pomohly stabilizovat nejohroženější části památky, a pořádá i nejrůznější kulturní akce. Netradičními aktivitami se snaží přivést k zájmu o památky a památkovou péči hlavně děti a mládež.

 • Tvrz po obnově, 2015

  Tvrz a hospodářský dvůr v Sudkově Dole u Pacova odráží vývoj sídla nižší šlechty od středověku po 20. století. V letech 2014 a 2015 majitelé zajistili výměnu střešní krytiny v havarijním stavu a obnovu vnějších omítek pozdně gotické věže. Práce proběhly příkladně, přinesly významný objev a zabezpečená památka je nyní zdarma přístupná návštěvníkům.

 • Kostel přestavěný Janem Blažejem Santinim-Eichelem v roce 1714 patří k výjimečným architektonickým památkám. Jeho kompletní obnova zahrnovala statické zabezpečení, posílení krovu a další práce včetně restaurování. Výsledné dílo dokládá jak vysokou úroveň restaurátorských a řemeslných prací, tak i schopnost vlastníka čerpat prostředky z veřejných zdrojů.

 • Pravěká svatyně v Brodku u Prostějova z ptačí perspektivy

  Nedaleko Brodku u Prostějova loni archeologové odkryli geometricky rozmístěné kruhové a obdélníkové jámy, které považují za pravěkou svatyni. Osmnáct kruhových jam sloužilo pro ukotvení dřevěných sloupů, čtveřice obdélníkových prohlubní mohla symbolizovat hroby či obětní místa. Kosterní pozůstatky ale neobsahovaly – místo toho se v nich našly keramické nádoby, zbytky obilí a takřka 4500 let stará textilie. Na analýze a vyhodnocení výjimečného nálezu se podílejí prestižní zahraniční instituce.

 • Salon hraběnky Gabrielly na zámku Čechy pod Kosířem

  Zámek v Čechách pod Kosířem byl po válce majitelům zabaven a sloužil jako internátní škola. V roce 2011 začala po důkladné inventarizaci dochovaných prvků a restaurátorském průzkumu celková obnova zahrnující rekonstrukci původní výmalby a vybavení pokojů restaurovaným mobiliářem. Loni dokončená nová zámecká expozice připomíná rod Silva-Tarouca a také malíře Josefa Mánesa, jehož jméno je s rodem spojeno.

 • Hlavní loď katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě po obnově

  Katedrále Božského Spasitele, postavené v letech 1883–1889, časem dosloužila střešní krytina a projevily se statické poruchy. Velký problém představovala především podlaha katedrály, která se místy propadala. V uplynulých dvou letech proto proběhla komplexní obnova zahrnující také restaurování veškerých prvků a výzdoby od vstupních dveří až po čištění a ladění varhan. Peníze pocházely z různých zdrojů od grantů a dotací po veřejné sbírky a dary jednotlivců.

 • Instalace zachráněné sochy Směrník Václava Uruby na nové místo v Ostravě

  Železobetonová socha Směrník akad. sochaře Václava Uruby z roku 1969 vznikla jako součást koncepce železničního nádraží v Havířově. Budova i socha viditelně chátraly a město nakonec rozhodlo, že plastiku odstraní; současně existoval záměr vybudovat nový dopravní terminál. K záchraně a obnově sochy Směrník rozhodujícím způsobem přispěla občanská iniciativa.

laureáti a nominace za rok 2014 (OBSAH BUDE DOPLŇOVÁN)

 • Stavební práce v ambitu ženské části bývalého klášterního areálu klarisek a minoritů v Českém Krumlově odhalily v létě roku 2014 pozoruhodné malované stropní trámy z doby vlády Karla IV. V českých zemích jde o nejilustrativnější doklad archaického způsobu zastropení klášterního ambitu trámovým stropem.

  Cena NPÚ
 • Sušárna chmele v Odrlicích je významná technická památka, která nemá obdobu na Hané ani na celé Moravě. Jde o stavbu z konce 19. století, jež je příkladem postupného vývoje zpracování chmele.

  Cena NPÚ
 • Vinohradský odkaz Moritze Gröbeho Praze ožil. Výsledkem usilovné snahy a dlouholeté práce mnoha lidí z Prahy 2 byla dokončena revitalizace pražských Havlíčkových sadů, původního romantického parku kolem předměstského sídla průmyslníka Moritze Gröbeho, a završil ji návrat kopie sochy Neptuna do tamní grotty.

  Cena NPÚ
 • Parostrojní pivovar v Lobči je velmi hodnotná industriální stavba s dlouhou a složitou historií, které však ještě nedávno hrozil zánik. Díky skupině mladých architektů byl původně renesanční pivovar obnoven jako památkově hodnotná stavba a byl mu vrácen i původní účel, neboť se v něm znovu začalo vařit pivo.

  Zvláštní ocenění
 • Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních akcí na podporu pozitivního vztahu veřejnosti k problematice péče o památkový fond a vzkříšení tradičních řemesel.

  Cena NPÚ
 • Restaurování malířské výzdoby interiéru barokní hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích ukončilo mnoho let trvající obnovu, která kapli vrátila důstojnou podobu.

 • V roce 2014 bylo na Lukově, který patří k nejstarším kamenným hradům na našem území, nalezeno a zdokumentováno několik vrstev středověkých omítek s rytými a malovanými konsekračními neboli vysvěcovacími kříži. Objev potvrdil existenci sakrální stavby, jež byla po dlouhou dobu součástí hradu.

 • Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav po obnově, září 2014 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miloš Krčmář

  Výklenková kaple v Proseči nad Nisou u historické cesty z Rochlice (dnes část Liberce) do Jablonce nad Nisou je významným dokladem lidového stavitelství. Přesto léta chátrala a z iniciativy města Jablonec nad Nisou byla s finančním přispěním ministerstva kultury zachráněna.

 • V roce 2013 proběhl v souvislosti se zamýšlenou výmalbou presbytáře kostela v Hrozové průzkum interiérových omítek, který přinesl nečekaný objev. Sondy odkryly torza nástěnných maleb s postavami světců v nadživotní velikosti z konce 13. a ze 14. století, které mají nezměrnou kulturní a historickou hodnotu a řadí se k památkám středoevropského významu.

 • V létě 2014 pokračoval výzkum Archeologického ústavu v Praze v prostorách baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě, která byla opakovaně zkoumána v minulých desetiletích. Od výzkumu ve 20. letech 20. století, který byl ale proveden jen částečně a bez možnosti jasnější interpretace, byly známy i relikty předchůdce baziliky, Výzkum nejenže potvrdil existenci starší stavby, zachované jen v základech, ale doložil, že byla vystavěna na neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami a je rozměrově srovnatelná s biskupskou rotundou sv. Víta a sv. Václava na Pražském hradě.

 • V roce 2014 byla dokončena celková obnova sýpky hospodářského dvora v Olbramovicích, která zachovala památkové hodnoty a charakter hospodářské budovy, navrátila jí unikátní barokní ilusivní fasádu a zároveň dala hodnotné stavbě novou náplň – stala se živým kulturním centrem obce.

 • Hlavní vstup do zámku

  V červnu 2014 byla na zámku ve Světlé nad Sázavou zpřístupněna expozice historického evropského skla, jíž vyvrcholila první etapa záchrany a obnovy této památky.

 • Odkryv základů rotundy

  Fara v Tasově v sobě skrývá původní kostelík, jehož přestavbou vznikla. Dalším unikátním objevem je šlechtická pohřební kaple s kosterními pozůstatky.

 • Vedle obytné a hospodářské části ze 17. století se ve mlýně zachovala unikátní technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Od roku 2009 prochází mlýn rozsáhlou opravou, na jejímž konci je plán na vytvoření muzea věnovaného mlynářství a dalším zapomenutým řemeslům.

laureáti a nominace za rok 2013 (OBSAH BUDE DOPLŇován)

 • Původně zchátralý kostel, jenž stojí v centru Křižovatky, prošel díky úsilí obyvatel obce celkovou obnovou včetně restaurování mobiliáře.

  Cena NPÚ
 • Nebílov, zámek. Zadní budova. Pohled na část sálu.

  Obnovu Tanečního sálu v Nebílovech, jenž byl v roce 2014 znovu zpřístupněn pro veřejnost, lze považovat za jeden z největších úspěchů památkové péče v západních Čechách za posledních několik let. Restaurátorka ak. mal. Karine Artouni byla nominována plzeňskými památkáři na udělení ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2013 a získala zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ.

  Zvláštní ocenění
 • Stůl Karla Čapka v podkroví vily bratří Čapků (2015)

  Jako by Karel Čapek právě někam odešel... Takový pocit nutně musí mít každý, kdo vstoupí do nebývale autenticky zachovaných interiérů Karlovy části rodinného domu bratří Čapků. Městská část Praha 10 Karlovu část dvojvily v roce 2013 koupila a umožnila provedení soupisu unikátního mobiliářového vybavení. V kategorii záchrana a obnova památky za svůj počin získala Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

  Cena NPÚ
 • Zámek Červená Řečice

  Zámek v Červené Řečici je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu.

  Zvláštní ocenění
 • Hrad byl založen zřejmě někdy v průběhu 14. století a život na něm utichl na přelomu 15. a 16. století, od té doby byla zřícenina dlouhodobě vystavena působení přírodních vlivů, vandalismu a podobně. Obec Podhradí se v roce 2013 rozhodla provést v areálu hradu rozsáhlou záchrannou akci.

 • Bezděz, kostel sv. Jiljí, hlavní oltář, detail obrazu sv. Jiljí na retabulu, stav před restaurováním, červen 2007 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Ivo Habán

  Rokoková oltářní architektura s obrazem titulárního světce sv. Jiljí a bohatou plastickou a figurální výzdobou je cennou ukázkou uměleckého řemesla třetí čtvrtiny 18. století.

 • Kuřívody, kostel sv. Havla, detail výzdoby, stav před restaurováním, listopad 2013 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miroslav Kolka

  Objev pozůstatků gotické výmalby kostela sv. Havla v Kuřívodech zcela zásadním způsobem obohacuje fond středověké nástěnné malby první poloviny 14. století.

 • Inspirujte se

  Areál lázní v Kyselce

  Roku 2013 se areál lázní v Kyselce, který byl v havarijním stavu, dočkal péče obecně prospěšné společnosti, která usiluje o jeho záchranu.

 • Hrad Brandýs nad Orlicí byl vybudován v poslední čtvrtině 13. století. V roce 1421 ho dobylo a pobořilo husitské vojsko. Když roku 1505 přešel přes Kostky z Postupic do rukou Pernštejnů, byl znovu pobořen; po zpětné koupi jej sice nechal Bohuš Kostka z Postupic opravit, ale od první poloviny 17. století byl hrad opět pustý a chátral.

 • Nový hrad u Kunratic, který se skrývá pod korunami stromů Kunratického lesa na ostrožně nad pravým břehem Kunratického potoka, oblíbený hrad krále Václava IV., byl zachráněn před zánikem díky obnově a celkové revitalizaci jeho okolí financované Magistrátem hl. m. Prahy během let 2012 a 2013.

 • Stav areálu zámku v Třebešicích, zařazeného na seznam ohrožených kulturních památek, byl řadu let havarijní a situace dlouho beznadějná. Po druhé světové válce využívalo objekt nepříliš citlivým způsobem JZD a ani po restituci v 90. letech se nedočkal byť základní údržby.

 • Selský statek, který stojí na návsi v Žitovlicích naproti kostelu sv. Václava, byl roku 2009 prohlášen kulturní památkou. V památkovém fondu lidové architektury středních Čech reprezentuje typ tradiční roubené usedlosti středního Polabí.