Knihovna a badatelna ÚOP v Praze

Odborná knihovna přístupná veřejnosti disponuje rozsáhlým fondem pragensií a badatelnou s dokumentačními fondy, stavebně-historickými průzkumy, restaurátorskými zprávami a dalšími odbornými podklady.

Pro návštěvníky a badatele:

Knihovna a badatelna je pro veřejnost otevřena po předchozím včasném objednání, a to v pondělí a ve středu (hodina bude návštěvníkovi upřesněna). Objednání mohou návštěvníci směřovat telefonicky či písemně na pracovníky knihovny.

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost ve fakultativním dodržování hygienických opatření.

Ing. arch. Ladislav Bartoš
vedoucí OEDIS
 

O knihovně

Obsahuje přes 12 000 svazků a představuje jednu z nejlepších specializovaných odborných knihoven věnovaných památkovým pragensiím, tedy památkovému fondu na území hlavního města Prahy. Knihovní fond obsahuje dále publikace z oboru památkové péče, historie, dějin umění, architektury, archeologie a restaurování památek. Knižní fond je pravidelně aktualizován o aktuální produkci, v rámci finančních možností se doplňují chybějící řady již vyšlých edičních počinů.

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje celý fond knihovny a výběrovou bibliografii článků z časopisů uložených v knihovně ústavu, které se týkají Prahy, památkové péče a osobností spjatých s památkovou péčí.

Knihovna je součástí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, v jehož fondech jsou uloženy stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy, plánová dokumentace, nálezové zprávy, soupisy mobiliářů, fotodokumentace a výstupy z Vědy a výzkumu.

Knihy a všechny ostatní materiály jsou poskytovány badatelům k prezenčnímu studiu v hodinách pro veřejnost – v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.30 hodin. Ohledně pořizování kopií poradí odborní knihovníci.

Knihovna provádí za úhradu:

  • rešerše, reprografické služby, poskytování reprodukčních práv k fotografiím
  • meziknihovní výpůjční služba

Kontakt

Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
tel.: 234 653 209
mobil: 775 443 499
e-mail: uop.hmp.dok@npu.cz

Provoz knihovny a badatelny pro veřejnost

  • pondělí a středa 14.00 - 17.30
  • návštěvu v uvedeném čase je potřeba až do odvolání předem ohlašovat
  • po předchozí domluvě je možné přijít i v jiném termínu