Knihovna a badatelna ÚOP v Praze

Odborná knihovna přístupná veřejnosti disponuje rozsáhlým fondem pragensií a badatelnou s dokumentačními fondy, stavebně-historickými průzkumy, restaurátorskými zprávami a dalšími odbornými podklady.

O knihovně

Obsahuje asi 11 000 svazků a představuje jednu z nejlepších specializovaných odborných knihoven věnovaných památkovým pragensiím, tedy památkovému fondu na území hlavního města Prahy. Knihovní fond obsahuje dále publikace z oboru památkové péče, historie, dějin umění, architektury, archeologie a restaurování památek. Knižní fond je pravidelně aktualizován o aktuální produkci, v rámci finančních možností se doplňují chybějící řady již vyšlých edičních počinů.

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje celý fond knihovny a výběrovou bibliografii článků z časopisů uložených v knihovně ústavu, které se týkají Prahy, památkové péče a osobností spjatých s památkovou péčí.

Knihovna je součástí oddělení dokumentace, v jejíchž fondech jsou uloženy stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy, plánová dokumentace, nálezové zprávy, soupisy mobiliářů, fotodokumentace a výstupy z Vědy a výzkumu.

Knihy a všechny ostatní materiály jsou poskytovány badatelům k prezenčnímu studiu v hodinách pro veřejnost – v pondělí a ve středu od 8.30 do 12 hodin. Vzhledem k autorským právům z nepublikovaných dokumentačních materiálů není možné pořizovat volně jakékoliv kopie. Případnému zájemci poradí odborní knihovníci.

Knihovna provádí za úhradu:

  • rešerše, reprografické služby, poskytování reprodukčních práv k fotografiím
  • meziknihovní výpůjční služba

Kontakt

Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
tel.: 234 653 212
mobil: 775 443 499
e-mail: uop.hmp.knihovna@npu.cz

Provoz knihovny a badatelny pro veřejnost

  • pondělí a středa 8.30–12
  • v případě větších požadavků je nutno materiály předem objednat