O nás

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů.

Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou či vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek.

Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. Připravujeme koncepční a metodické podklady pro územní plán Prahy a pro plán správy a nakládání s památkami v historickém jádru hlavního města, zapsaném na Seznamu světového dědictví UNESCO. ÚOP je zapojeno do přípravy Management Planu Prahy, má zástupce v Radě světové památky (poradní orgán pro Prahu).

Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu s fondem pragensií a badatelnu s dokumentačními fondy, restaurátorskými zprávami apod. Vydáváme odborný časopis Staletá Praha a další publikace, pořádáme přednášky a připravujeme vzdělávací programy.

Profil územního odborného pracoviště v Praze výrazně spoluvytváří odbor archeologie. Kromě koordinace a dohledu nad archeologickými výzkumy na území hlavního města sami provádíme záchranné archeologické výzkumy a stavebněhistorické průzkumy při obnovách a opravách památek a historických staveb. Své nálezy evidujeme, zpracováváme, publikujeme a prezentujeme veřejnosti, například na portálu www.archeopraha.cz.

Čím se zabýváme

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče, s nimiž vám mohou poradit. Jsou to mimo jiné:

 • městská architektura a urbanismus
 • vesnické stavitelství
 • technické a industriální památky
 • církevní památky
 • památky zahradního umění a parky
 • zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území
 • sochařská díla a drobné památky v krajině
 • restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
 • archeologie
 • mobiliární fondy
 • historické mapy a plány
 • evidence a informace o památkovém fondu
 • stavebněhistorický průzkum

Největší podíl činnosti pracovníků zaujímá vykonávání odborného dohledu nad památkovým fondem a ve spolupráci při realizaci obnovy památek v souladu se závaznými stanovisky. Nezbytnou součástí je kontinuální provádění dokumentace památkového fondu. Pracovníci ÚOP PR ale také publikují knihy, odborné i popularizační příspěvky o Praze a památkových tématech obecně, podílejí se na výuce na vysokých školách, pořádají přednášky pro odborníky i širokou veřejnost, účastní se v současnosti na zpracovávání devíti grantů a výzkumných úkolů. Z těchto pro cíl Archeologie je naše ÚOP kmenovým pracovištěm. Naši archeologové spolupracují s Archeologickým ústavem AV ČR na projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (NAKI 2013 – 2017).

Vzhledem k rozloze příslušného území, bohatství pražského památkového fondu a mimořádně rozsáhlé stavební a developerské aktivitě náleží agenda pracoviště dlouhodobě k nejrozsáhlejším v rámci celého NPÚ (ročně zpracuje tisíce písemných vyjádření k navrženým stavebním činnostem, obnově a restaurování kulturních památek aj., a poskytne tisíce odborných konzultací jak na půdě ústavu, tak v terénu).

informační leták o našem pracovišti