O nás

NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze vykonává širokou škálu činností a poskytuje vlastníkům a uživatelům památek, badatelům a odborníkům stejně jako široké veřejnosti řadu jedinečných služeb v oblasti památkové péče, dokumentace a osvěty.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů.

Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou či vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví.

Připravujeme koncepční a metodické podklady pro územní plán Prahy a pro plán správy a nakládání s památkami v historickém jádru hlavního města, zapsaném na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu s fondem pragensií a badatelnu s dokumentačními fondy, restaurátorskými zprávami apod. Vydáváme odborný časopis Staletá Praha a další publikace, pořádáme přednášky a připravujeme vzdělávací programy.
 
Profil územního odborného pracoviště v Praze výrazně spoluvytváří odbor archeologie. Kromě koordinace a dohledu nad archeologickými výzkumy na území hlavního města sami provádíme záchranné archeologické výzkumy a stavebněhistorické průzkumy při obnovách a opravách památek a historických staveb. Své nálezy evidujeme, zpracováváme, publikujeme a prezentujeme veřejnosti, například na portálu www.archeopraha.cz.

Zastavme se krátce u toho, proč je třeba zdůraznit, že naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče. Rozhodování v památkové péči probíhá v České republice ve dvou krocích, respektive dvou stupních. První instance – územní odborné pracoviště NPÚ, které působí v každém kraji – zpracovává ke konkrétnímu případu odborné posouzení, ale nemá rozhodovací pravomoc. Pravomoc rozhodnout – tedy pověstné „kulaté razítko“ – má správní orgán, jímž může být obec s rozšířenou působností, v případě větších měst magistrátní nebo krajský úřad. Národní památkový ústav dodává tomuto správnímu orgánu odborné podklady a vyjádření. Nejvyšší instancí je pak ministerstvo kultury.

Čím se zabýváme

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče, s nimiž vám mohou poradit. Jsou to mimo jiné:

• městská architektura a urbanismus
• vesnické stavitelství
• technické a industriální památky
• církevní památky
• památky zahradního umění a parky
• zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území
• sochařská díla a drobné památky v krajině
• restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
• archeologie
• mobiliární fondy
• historické mapy a plány
• evidence a informace o památkovém fondu
• stavebněhistorický průzkum

Největší podíl činnosti pracovníků zaujímá vykonávání odborného dohledu nad památkovým fondem a ve spolupráci při realizaci obnovy památek v souladu se závaznými stanovisky. Nezbytnou součástí je kontinuální provádění dokumentace památkového fondu.

Vzhledem k rozloze příslušného území, bohatství pražského památkového fondu a mimořádně rozsáhlé stavební a developerské aktivitě náleží agenda pracoviště dlouhodobě k nejrozsáhlejším v rámci celého NPÚ (ročně více než deset tisíc písemných vyjádření k navrženým stavebním činnostem, obnově a restaurování kulturních památek aj., a tisíce odborných konzultací jak na půdě ústavu, tak v terénu).

Pracovníci ÚOP v Praze také publikují knihy, odborné i popularizační příspěvky o Praze a památkových tématech obecně, podílejí se na výuce na vysokých školách, pořádají přednášky pro odborníky i širokou veřejnost, účastní se v současnosti na zpracovávání osmi grantů a výzkumných úkolů (naše ÚOP je kmenovým pracovištěm pro cíl Archeologie). Naši archeologové dále spolupracují s Archeologickým ústavem AV ČR na projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (NAKI 2013–2017).

ÚOP v Praze je zapojeno do přípravy projektu Management Plan Prahy, má zástupce v Radě světové památky (poradní orgán pro Prahu).

Informační leták o našem pracovišti