Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada NPÚ, ÚOP v Praze

Památková rada je vrcholným odborným poradním orgánem ředitele NPÚ, územního odborného pracoviště v Praze. Ustanovena byla dne 1. 5. 2013 (navázala na stejnojmenný orgán zřízený radou Zastupitelstva hl. m Prahy při Pražském ústavu památkové péče dne 6. 4. 1993). Vyjadřuje se k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

Členy Památkové rady písemně jmenuje a odvolává ředitel NPÚ, ÚOP v Praze, a to z řad odborníků památkové péče a příbuzných disciplín souvisejících s péčí o kulturní dědictví.

členové památkové rady

 • Ing. arch. Martina Bártová
 • Ing. arch. Zdeňka Baštová
 • PhDr. Kateřina Bečková
 • Ing. Jan Budínský
 • Mgr. Jan Holeček
 • Ing. Pavel Jakoubek
 • Ak. arch. Jiří Javůrek
 • Ing. arch. Jan Kasl
 • Ing. Zdeněk Novák
 • PhDr. BcA. Martin Pácal
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
 • Ing. arch. Jan Sedlák
 • Ing. arch. Mgr. Ludmila Šolcová, CSc.
 • Ing. arch. Ivan Vavřík
 • prof. PhDr. Pavel Vlček

statut památkové rady

Pražská regionální archeologická komise (PAK)

Pražská regionální archeologická komise (PAK) vznikla v roce 1969. Důvodem jejího vzniku byl stále větší měrou narůstající počet zemních zásahů vyvolaných intezívnější stavební činností a z toho plynoucí potřeba prozkoumat touto činností ohrožené a ničené archeologické lokality. PAK je od roku 1998 poradním orgánem ředitele Národního památkového ústavu v Praze, který v rámci svých zákonem daných úkolů vydává k jednotlivým stavbám odborná stanoviska pro potřeby závazných stanovisek vydávaných orgánem státní správy na úseku památkové péče. Sdružuje všechny instituce v Praze, které mají oprávnění provádět archeologické výzkumy na území Prahy.

Členové Pražské regionální archeologické komise

 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. – NPÚ, ÚOP v Praze - předseda
 • Mgr. Miroslav Daňhel – OPP MHMP (zastupuje Mgr. Adam Smola)
 • PhDr. Michal Bureš – Archeo Pro o.p.s. (zastupuje Mgr. Pavel Kacl)
 • PhDr. Jan Frolík CSc. – Archeologický ústav AV ČR v.v.i. (zastupuje Mgr. Michaela Mácalová)
 • PhDr. Petr Juřina – Archaia o. p. s. (zastupuje Mgr. Vojtěch Kašpar)
 • Mgr. Vojtěch Kašpar – Archaia Praha o.p.s. (zastupuje PhDr. Jaromír Žegklitz)
 • Mgr. Radek Široký – Labrys o.p.s. (zastupuje Mgr. Milan Kuchařík)
 • Mgr. Jan Pařez – NPÚ, ústřední pracoviště (zastupuje Mgr. Lenka Militká)
 • Mgr. Radek Široký – ZIP o.p.s. (zastupuje Mgr. Milan Kuchařík)
 • Mgr. Miroslava Šmolíková – Muzeum hl. města Prahy (zastupuje Mgr. Petr Starec)
 • Mgr. Petra Zemanová – Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha (zastupuje Mgr. Tomáš Polišenský)
 • Mgr. Radek Balý – Česká společnost archeologická o.p.s. (zastupuje PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D.)
 • PhDr. Tomáš Klír, Ph.D., Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze

Tajemník komise

 • PhDr. Zdeněk Lochmann

Statut a jednací řád Pražské regionální archeologické komise

regionální komise npú, úop v praze

Regionální komise je odborným poradním orgánem NPÚ, územního odborného pracoviště v Praze, zřízeným pro jednotný postup posuzování a předkládání návrhů na prohlášení věci za kulturní památku. Ustanovena byla v roce 2001.

Stanoviska komise slouží jako zásadní podklad pro rozhodnutí ředitele NPÚ, ÚOP v Praze o podání či nepodání příslušných návrhů Ministerstvu kultury.

Hlasující členové:

 • Ing. arch. Ladislav Bartoš
 • PhDr. Helena Čižinská
 • Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
 • Mgr. Jan Holeček
 • PhDr. Jakub Jan Outrata
 • Ing. arch. Zdenka Poliačiková
 • Ing. Michaela Půlpánová
 • Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.
 • Ing. Ina Truxová
 • Mgr. Ladislav Valtr
 • prof. PhDr. Pavel Vlček

Nehlasující členové:

 • Bc. Jan Baláček
 • Ing. arch. Matyáš Kracík

Organizační a jednací řád Regionalní komise

Redakční rada Staleté Prahy a Ediční rada NPÚ, ÚOP v Praze

Redakční rada Staleté Prahy byla ustanovena roku 2009 při obnovení vydávání periodika Staletá Praha v podobě recenzovaného časopisu pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii a dějiny umění v Praze, který je financován příspěvkem z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Ediční rada byla ustanovena roku 2008, je v současnosti personálně provázaná s Redakční radou a posuzuje předkládáný ediční plán pracoviště na každý příští rok.

Členové Redakční rady Staleté Prahy

 • PhDr. Jarmila Čiháková
 • dr. Sławomir Dryja
 • ao. Univ. Prof. Dr. Petr Fidler
 • Mgr. Josef Hájek
 • prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.
 • doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
 • Mgr. Vojtěch Kašpar
 • prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
 • doc. PhDr. Karel Nováček, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
 • doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
 • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
 • dr. Michał Starski
 • Ing. arch. Ondřej Šefců
 • Mgr. Hana Tomagová, Ph.D.
 • PhDr. Helga Turková

 

Členové Ediční rady

 

 • PhDr. Jarmila Čiháková
 • doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
 • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
 • Mgr. Hana Tomagová, Ph.D.
 • PhDr. Helga Turková

Stálí hosté Ediční rady:

 • Ing. arch. Ondřej Šefců
 • Mgr. Andrea Holasová

Statut Ediční rady

Interní komise NPÚ, ÚOP v Praze

Interní komise (IK) funguje jako poradní orgán ředitele NPÚ, ÚOP v Praze. Projednává významné akce obnov, konzervace a restaurování památek, urbanistické zásahy a novostavby v památkově chráněných územích, které vyžadují interní kolektivní poradu před vydáním písemného vyjádření pro správní orgán památkové péče a jiné žadatele o vyjádření. Jejími členy jsou pouze pracovníci územního odborného pracoviště bez účasti externích odborníků. Nejsložitější případy Interní komise předává Památkové radě ÚOP PR.

Členové Interní komise

 • Bc. Jan Baláček
 • PhDr. Iva Furáková
 • Mgr. Jan Holeček
 • Ing. arch. Markéta Lierová
 • Ing. arch. Petr Namyslov
 • Ing. arch. Zdenka Poliačiková
 • Ing. arch. Anna Schránilová