Památkové databáze

Odborné informační systémy památkové péče (památkové databáze) vám pomohou najít informace o památkách a památkové péči nebo zjistit, kde jsou uloženy.

PORTÁL INTEGROVANÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PAMÁTKOVÉ PÉČE (IISPP)

Poskytuje základní informace o všech systémech Národního památkového ústavu a jimi poskytovaných službách, ale také základní uživatelskou dokumentaci a aktuální provozní informace.

PAMÁTKOVÝ KATALOG

Základní databáze památkové péče obsahuje údaje o kulturních památkách, národních kulturních památkách, památkově chráněných územích, ochranných pásmech a také k dalších objektech, jichž se zájem památkové péče dotýká. Popisné údaje jsou doplněny fotografií, prostorovou identifikací v mapě a odkazy do dalších informačních systémů NPÚ. Součástí Památkového katalogu je i seznam ohrožených kulturních památek s údaji o jejich „fyzickém stavu“ a seznam zachráněných památek upozorňující na úspěšné obnovy včetně restaurování.

CARMEN

Katalog dokumentačních a knihovních fondů poskytuje informace o dostupných mapách, plánech, restaurátorských zprávách a průzkumech, stavebněhistorických nebo operativních průzkumech, v neposlední řadě také o dostupných publikacích a periodikách z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, konzervace a restaurování památek, které je možné studovat v našich badatelnách.

METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS)

Elektronické úložiště dokumentů obsahuje nejen digitální, ale i digitalizovanou dokumentaci o jednotlivých památkách, chráněných územích, ale i dalších objektech památkového zájmu – evidenční karty, fotografie, mapy a další.

GEOPORTÁL PAMÁTKOVÉ PÉČE

Kromě vyhledání památek a památkově chráněných území v mapě propojuje geoportál tyto údaje s daty registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a dalšími informacemi a systémy, užitečnými zejména pro veřejnou správu.

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD)

Jednotný sklad dat získávaných péčí o archeologický památkový fond poskytuje popisné a prostorové informace o územích s archeologickými nálezy.

PORTÁL HISTORICKÝCH KNIHOVNÍCH FONDŮ

Katalog starých tisků poskytuje informace o dokumentech uložených v historických zámeckých a klášterních knihovnách nejen ve správě NPÚ. 

ODBORNÉ METODIKY

Metodiky vydávané Národním památkovým ústavem jsou většinou volně dostupné ke stažení.