Obnova a restaurátorské práce v kostele sv. Vavřince v Chodově

Město Chodov se od roku 2006 věnuje obnově kostela sv. Vavřince, jedné z mála dochovaných zdejších historických staveb. Mimořádná je komplexnost přístupu, který kromě restaurátorských a obnovovacích prací provedených v souladu s principy památkové péče dokázal výrazně zvýšit zájem veřejnosti v celém regionu o místní historické dědictví.

  • Chodov, slavnostní svěcení zvonů

    Chodov, slavnostní svěcení zvonů

Stavba vrcholně barokního kostela sv. Vavřince započala v letech 1725–1733, dokončena však byla teprve před polovinou 19. století. Po 2. světové válce a vysídlení původního německého obyvatelstva začal kostel rychle chátrat a na přelomu milénia byl ve velice zanedbaném stavu, zatékalo do něj a vnější omítky opadávaly i s kusy zdiva. Jelikož nebylo v silách chodovské římsko-katolické farnosti zajistit potřebné finance na jeho generální opravu, byl v závěru roku 2005 převeden do majetku města Chodova, které v následujícím roce započalo s jeho obnovou. V roce 2017 bylo dokončeno několik rozsáhlejších projektů, které se týkají významných součástí kostela – krypty, jediného dochovaného zvonu a souboru maleb křížové cesty.

Za pomoci dotačních titulů a ve spolupráci s německými rodáky a římskokatolickou církví se v letech 2016–2017 podařilo zrestaurovat všech čtrnáct pláten křížové cesty včetně původních rámů s nápisovými nástavci. Soubor obrazů je unikátním příkladem práce regionálních malířů 18. a 19. století. Restaurování provedli akademičtí malíři Milan Kadavý a Jiří Matějíček. Po podrobném průzkumu byl vzhledem ke špatnému stavu všech pláten v důsledku vystavení vlhkému a studenému prostředí proveden jejich celoplošný přenos na nové plátěné podložky. Odpadlé části malby nebyly rekonstruovány, ale citlivě vyretušovány. Po úspěšném zrestaurování celého souboru byly obrazy umístěny na svá původní místa v interiéru lodi kostela. 

Ze čtyř kostelních zvonů se dochoval pouze zvon Jan Vilém z roku 1658, ostatní byly za 1. světové války roztaveny pro vojenské účely. Jde se o nejstarší dochovanou památku města Chodova, která se od roku 1981 kvůli špatnému stavu nepoužívala. Díky veřejné sbírce mohl být nyní zvon obnoven – došlo k výměně dubové hlavy, zvon byl osazen novým srdcem a kováním. Ruční zvonění bylo zachováno. Obnova zvonového fondu kostela byla dokončena v roce 2017 odlitím dvou nových zvonů, na něž se během jednoho roku složili obyvatelé města.

Zvon v kostele sv. Vavřince v Chodově před opravou Zvon v kostele sv. Vavřince v Chodově po opravě

V létě roku 2017 uskutečnilo město Chodov ve spolupráci s Muzeem Cheb a Anatomickým ústavem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy také archeologický a antropologický průzkum kostelní krypty, kde byli v průběhu 18. století pohřbíváni příslušníci rodu pánů z Plankenheimu. Na základě tohoto průzkumu byla zřízena drobná expozice o tomto šlechtickém rodu.

Vyhlášením veřejné sbírky na obnovu zvonového fondu, pravidelným informováním o postupu restaurátorských prací a prezentací práce archeologů a antropologů při výzkumech v kryptě kostela vyvolalo město nebývalý zájem o kulturní památky regionu v obci, která byla prakticky celá zničena v důsledku nové panelové zástavby a kde došlo po vysídlení německých obyvatel k drastickému narušení historické paměti. Město také vydalo několik výpravných populárně naučných publikací o památkách, určených pro širokou veřejnost. I díky tomuto úsilí se prezentace výsledků obnovy všech dotčených památek zúčastnily tisíce obyvatel města.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Lokti.

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo město Chodov, zastoupené Patrikem Pizingerem (starosta města Chodov) a Milošem Bělohlávkem (městský historik).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ