Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu, jejímž posláním je podporovat základní výzkum výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v České republice.

Grantová agentura České republiky se při své činnosti řídí zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. Grantová agentura ČR zahájila činnost v roce 1993 a poskytuje finanční podporu na  vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.


Standardní projekty
  • GA ČR tímto typem projektů poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů základního výzkumu
  • veřejné soutěže vyhlašovány jednou ročně na přelomu února / března
  • délka trvání projektů 2–3 roky
  • návrhy projektů ze všech oblastí základního výzkumu; téma projektu dle navrhovatele
  • projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí
  • hodnocení na základě tzv. peer review systému
  • hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů: kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů
Archiv: Postdoktorandské projekty
  • tento typ projektů byl podporován od roku 1997; nové soutěže již nevyhlašovány;
  • jednalo se o podporu projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků s ukončeným doktorským studiem;
  • tento typ projektů nahrazen novými typy projektů zaměřenými na juniorské začínající vědce, viz Skupiny grantových projektů GA ČR

Stránka bude průběžně aktualizována.


Kontakt GA ČR: Grantová agentura České republiky

Evropská 2589/33b, 160 00  Praha 6

tel./fax: +420 227 088 840, e-mail: info@gacr.cz

ISDS datové schránky GA ČR: a8uadk4, ISDS datové schránky GA ČR pro návrhy, DZ a ZZ: ntq92qs


Předmětem projektu je nový způsob preventivní ochrany uměleckých a historických sbírek umístěných v autentickém prostředí hradů, zámků, klášterů...

Cílem projektu je analýza formální struktury staveb na pískovcovém podloží a její verifikace syntézou pomocí vzorku z oblasti Českého Ráje, Kokořínska a...

Předmětem výzkumu bude Tyršův přínos k formování české estetiky. Analyzována budou: 1) Tyršova teoretická východiska – zhodnocena bude recepce dobových...

Cílem projektu je analýza výsledků archeologického výzkumu v prostoru bývalého židovského hřbitova na Novém Městě pražském a srovnání s výsledky...

Zachované struktury našich nejvýznamnějších lázeňských středisek představují nezastupitelné hodnoty jak z lékařsko-léčebného hlediska, tak i z hlediska...

Podstatou projektu edice nápisů okresu Kutná Hora je dokončení a publikování rukopisu navrhovatele v nakladatelství ARTEFACTUM (nakladatelství Ústavu dějin...

Projekt je zaměřen na studium proměny městské zástavby v průběhu 13. století, zejména na přechod od nezděných ke zděným domům. Jeho podstatou je analýza...

Specificky zaměřený organologický a srovnávací výzkum nejhodnotnějších a nejvýznamnějších varhan vrcholného hudebního baroka v Čechách a na Moravě,...

Projekt se zabývá definováním a interpretací uměleckých projevů korespondujících s označením nová věcnost na československé výtvarné scéně...

Cílem projektu je výzkum formování a vývoje židovských šlechtických elit v českých zemích a rakouské monarchii od 18. století do roku 1918. Výstupem...

Projekt se zabývá tématem eucharistické úcty pozdního středověku a specifickou rolí výtvarného umění v procesu jejího rozšíření a rozvoje v Českých...

Sbírky zámku v Rájci nad Svitavou jsou unikátní nejen svým rozsahem a množstvím prvotřídních uměleckých děl, ale také proto, že se na rozdíl od...

Komplexní zpracování výsledků starších archeologických výzkumů pozůstatků románské sakrální architektury na území Prahy ( s výjimkou sakrálních...

Dosud nemáme práci, která by se soustavněji zabývala otázkou, jaké druhy temperatur a ladících normálů se při ladění klávesových nástrojů u nás...