Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v českých zemích pozdního středověku

Projekt se zabývá tématem eucharistické úcty pozdního středověku a specifickou rolí výtvarného umění v procesu jejího rozšíření a rozvoje v Českých zemích. Toto téma bylo dosud českým bádáním zanedbáváno. Část výzkumu bude spočívat v umělecko historické heuristice a archivních rešerších.

Výstupem této části budou případové studie soustředěné na lokality, kde byly zjištěny relevantní umělecko historické prameny. Druhá část výzkumu využije sebraný místní materiál spolu s prameny nadregionální povahy ke zkoumání obecnějších otázek, týkajících se zejména funkce obrazů v rámci náboženské praxe a sociální komunikace, svátku Božího těla, teologie, poutnictví nebo konfesních aspektů. Hlavním výstupem je monografie, připravená specialisty různých medievistických disciplín, účastnícími se projektu.

Řešitel: PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.

Doba řešení: 2013-2015


Výsledky projektu v RIV

Kapitola v odborné knize

Katolický farní kostel v zemi kacířů. Sebeidentifikační strategie Znojemských ve vybavení a provozu kostela sv. Mikuláše v 15. století (2017)

Odborná kniha

Relikvie, odpustky, poutní odznaky : čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy (2017)