Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Program NAKI vychází z meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (usn. vlády č. 1525/2008) a byl schválen vládou ČR 13. 7. 2009 (usnesení č. 880). V letech 2016 a 2017 se překrývá s programem NAKI II, jenž na NAKI navazuje a rozvíjí ho. Program NAKI trvá od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2017 a je vyhlašován formou veřejné soutěže. Poskytovatelem veřejné podpory je ministerstvo kultury.

Program NAKI je orientován na uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace, zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů, využití výsledků výzkumu ve vzdělávání, založeném na poznání národní identity a kultury, využívání výsledků výzkumu pro prezentaci regionů a posílení programů pro všechny formy cestovního ruchu a turistiky, na výzkum nástrojů a jejich ověření pro široký okruh výzkumných a vývojových témat v oblasti národní a kulturní identity a na systematické a efektivní využívání prostředků technologií pro rozvoj národní kultury a kulturní identity obyvatelstva.

Národní památkový ústav řeší v současné době 16 projektů NAKI, z toho 3 projekty samostatně a 13 projektů ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi.

Program NAKI ke stažení


Cílem projektu v rámci programu NAKI je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k vytvoření systému metodik zaměřených na zdokonalení péče a ochrany...

Cílem projektu v rámci programu NAKI je zpracování metodik pro optimální dlouhodobé uchovávání movitého kulturního dědictví sbírkotvorných institucí a...

Cílem projektu v rámci programu NAKI je identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny kulturní krajiny zrozené v období baroka, která výrazně...

Cílem projektu v rámci programu NAKI je vytvoření interaktivního informačního systému archeologických pramenů Prahy, který poté umožní zajistit...

Hlavním cílem projektu v rámci programu NAKI je širší a hlubší poznání hodnot a metod ochrany a prezentace sbírek militarií, přičemž výsledky budou...

Projekt v rámci programu NAKI je zaměřen na hloubkové poznání kvalit kultivované krajiny vybraných objektů v širších společenských souvislostech, jehož...

Cílem projektu v rámci programu NAKI je vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního...

Náplní projektu v rámci programu NAKI vbylo provést výzkum zámeckých knihovních fondů 16. století s cílem vytvořit výsledky využitelné pro uchování,...

Cílem projektu v rámci programu NAKI bylo prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí...

Projekt v rámci programu NAKI byl motivován současnou problematickou situací v přijímání systémů péče o území s historickými hodnotami. Hlavním cílem...

Projekt v rámci programu NAKI se věnuje poznání šlechtického interiéru (autentické instalace); studiu každodenního života prostředí šlechtických sídel za...

Zkoumání průmyslového dědictví představuje v památkové péči poměrně mladé téma. Dosud bylo primárním úkolem co nejobšírnější pokrytí území ČR...

Cílem navrhovaného projektu v rámci programu NAKI bylo vyhodnotit míru potenciálního ohrožení vybraných kategorií památek (národní kulturní památky a...

Cílem projektu v rámci programu NAKI bylo aplikování hudebně akustických a kulturněhistorických vědeckovýzkumných poznatků do praxe v oblasti ochrany,...

Cílem projektu v rámci programu NAKI je přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, která je z hlediska...

Cílem projektu v rámci programu NAKI bylo vytvoření Archeologické mapy ČR (AMČR), interaktivního systému správy informací o archeologickém dědictví na...