Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

Projekt v rámci programu NAKI je zaměřen na hloubkové poznání kvalit kultivované krajiny vybraných objektů v širších společenských souvislostech, jehož výsledky přispějí k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství.

Jedním z důvodů jsou také dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů, soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů, jejichž okolí zůstává obvykle stranou zájmu široké veřejnosti. Přestože jsou vybrané lokality různorodé, nabízejí možnost srovnávacích studií se zacílením na určité fenomény (např. lovecké areály, přírodní divadla, prvky okrasných farem, transformace starších forem v krajinářské parky apod.). Nedílnou součástí projektu jsou odborné workshopy, zaměřené na problémy revitalizace některých zaniklých detailů areálů včetně návrhů na jejich budoucí udržitelnost v součinnosti s veřejností.

Řešitel za NPÚ:

  • Mgr. Kateřina Cichrová

Na řešení se dále podíleli:

  • Ing. Marek Ehrlich, Mgr. Petr Havrlant, PhDr. Martina Indrová, Bc. Vladimíra Králová, PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Mgr. Jana Petrová

Výsledky projektu v RIV:

Počet výsledků projektu v RIV celkem

51

Recenzovaný odborný článek

Stavba koníren v Hradci nad Moravicí (2013)

Recenzovaný odborný článek

Vývoj rybniční sítě v kulturní krajině Telčska (2013)

Recenzovaný odborný článek

Vývoj rybniční sítě v kulturní krajině Telčska (2013)

Recenzovaný odborný článek

Hudební život v Jaroměřicích za hraběte Johanna Adama Questenberga: shrnutí současného stavu poznání (2014)

Recenzovaný odborný článek

Roštýnská obora (2014)

Recenzovaný odborný článek

Hřbitovní kaple u zámku Lemberk, nové poznatky z průzkumu stavby. (2014)

Odborná kniha:

Johann Georg de Hamilton (1672-1737). malíř zvířat a lidí (2015)

Recenzovaný odborný článek

Drobné sakrální památky na území Krajinné památkové zóny Lembersko (2015)

Recenzovaný odborný článek

Archeologický výzkum barokní zahrady na Lemberku. Strategie, průběh výzkumu a dosavadní poznatky. (2015)

Recenzovaný odborný článek

Dvě opery pro mladou hraběnku (2015)

Recenzovaný odborný článek

Počátky anglického parku v Hradci nad Moravicí ve světle archivních pramenů (2015)

Recenzovaný odborný článek

Kulturní krajina ovlivněná lesním hospodářstvím a s ním spojenou stavební činností rodiny Podstatzky–Lichtenstein (2015)

Specializovaná mapa s odborným obsahem:

Archeologický výzkum barokní zahrady na Lemberku (2015)

Recenzovaný odborný článek

Lesnické stavby knížat Lichnovských (2015)

Recenzovaný odborný článek

Archeologický výzkum barokní zahrady na Lemberku. Studium environmentu. (2016)

Odborná kniha:

Proměny zámeckého areálu Lemberk (2016)

Odborná kniha:

Lovecké zbraně a lov knížat Lichnovských (2016)

Odborná kniha:

Procházka panstvím Telč (2016)

Recenzovaný odborný článek

Soubor pamětních a směrových kamenů v parku státního zámku v Hradci nad Moravicí a jeho ideová zahraniční předloha (2016)

Výstava:

Výstava Bratři Hamiltonové. Obrazy aristokratického lovectví 18. století (2016)

Recenzovaný odborný článek

90 let od úmrtí Jana Dukáta. (2016)

Recenzovaný odborný článek

Frýdlantsko a Liberecko v období baroka. Gallasovská architektura a umělci. (2016)

Recenzovaný odborný článek

Stavební vývoj vodárenských objektů v areálu zámku Lemberk (2016)

Výstava:

Lovecká obora, revíry a lovectví knížat Lichnovských (2016)

Workshop:

Barokní zahrada Lemberk (2017)

Recenzovaný odborný článek

Stavební historie a krajinářská koncepce Lázní Libverda (2017)

Odborná kniha:

Telč v průběhu staletí (2017)

Odborná kniha:

Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou (2017)

Odborná kniha:

Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778-1945 (2017)

Výstava:

Výstava Telč v průběhu staletí (2017)

Výstava:

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Proměna krajiny na vybraných Schwarzenberských panstvích mezi lety 1660-1930 (2017)

Výstava:

Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou (2017)

Specializovaná mapa s odborným obsahem:

Mapa vodovodního systému Bredovské zahrady (2017)

Recenzovaný odborný článek

České Eldorado Chotkovské krajinářské úpravy na Kutnohorsku (2013)

Recenzovaný odborný článek

Kačinský park a Chotkové v druhé polovině 19. a první polovině 20. století. (2013)

Recenzovaný odborný článek

Zapomenutá Chotkovská krajinářská úprava u Radvančic na Kutnohorsku (2013)

Stať ve sborníku:

Das Erbe des Einflusses der Fürsten von Liechtenstein auf die Garten- und Landschaftskultur der böhmischer Länder (2013)

Recenzovaný odborný článek

Dědictví staletých vlivů knížat z Lichtenštejna na zahradní kulturu a krajinu českých zemí (2013)

Recenzovaný odborný článek

Moravská implementace principů francouzské zahrady knížetem Karlem Eusebiem z Lichtenštejna (2014)

Recenzovaný odborný článek

Kačinská zámecká konírna (2014)

Recenzovaný odborný článek

Chotkovská obora ? plány a skutečnost (2014)

Workshop:

Zahrada Evropy jako špičkový příklad tvorby krajinného voluptoáru (2016)

Výstava:

Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků (2017)

Ostatní výsledky:

Císař Karel IV. a kulturní krajina (2017)

Audiovizuální tvorba:

Zahrada Evropy - Multimediální prezentace krajiny Lednicko-valtického areálu (2017)

Ostatní výsledky:

Proměny krajiny v kontextu zahradního umění ve vztahu ke krajině pro chov kočárových koní v Kladrubech nad Labem (2017)

Odborná kniha:

 Zahrada Evropy. Kritický katalog výstavy (2017)

Odborná kniha:

Zahrada Evropy. Osudy zahradního umění na Moravě pohledem 21. století (2017)

Recenzovaný odborný článek

Parky a zahrady v životě hraběcího rodu Chotků (2017)

Odborná kniha:

Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků. Kritický katalog výstavy (2017)

Metodika:

Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu (2018)