Krajině, letošnímu tématu NPÚ, se bude věnovat i zářijový seminář v Hořovicích o vesnickém stavitelství

Lážovice, v pozadí Brdy

O vesnických sídlech v kulturní krajině bude rokovat zhruba 120 účastníků celostátního odborného semináře, který se uskuteční ve dnech 13.–15. září v Hořovicích. Jeho pořadateli a partnery jsou generální ředitelství Národního památkového ústavu a NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech, Středočeský kraj, Muzeum Českého krasu v Berouně a město Hořovice.

Dnes už tradiční třídenní setkání specialistů památkářů, muzejníků, architektů, národopisců, pracovníků ochrany přírody i jiných příbuzných organizací a oborů včetně zástupců státní správy a samosprávy se tentokrát koná v sousedství nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti Brdy ve Středočeském kraji. Program semináře zahrnuje dva jednací bloky a dva společné diskusní večery jako prostor ke konzultacím a vzájemné výměně informací i zkušeností z praxe. Jeho důležitou součástí bude exkurze do Hostomických brázd, historicky intenzivně zemědělsky využívaného území, prohlídka vesnických sídel v hornaté a méně úrodné krajině Podbrdska (Kleštěnice a Olešná) i prezentace vlivu industriální činnosti na krajinu a sídla (doklady tradiční těžby a zpracování železných rud na Podbrdsku a návštěva Muzea umělecké litiny v Komárově). Během semináře se uskuteční rovněž prohlídka města.

Záměrem semináře by mělo být postižení fenoménu vesnických sídel a lidového stavitelství jako nedílné součásti krajiny, jako systému vazeb mezi člověkem a přírodou, jejichž vzájemným působením a ovlivňováním v prostoru a čase vzniká výsledný obraz krajiny, kde přírodní a geografické podmínky spoluurčují charakter sídel a obydlí a na druhé straně lidská činnost přetváří přírodu v kulturní krajinu. Smyslem semináře je upozornit na hrozby týkající se mimo jiné porušování ekologické a urbanistické stability krajiny, ztráty jejího estetického potenciálu, tlaku na novou plošnou výstavbu i likvidaci původní zástavby a hledat přijatelná vhodná řešení i cesty k pozitivnímu působení na veřejné mínění.

Související akce

Vesnická sídla v kulturní krajině – seminář v Hořovicích

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

Hořovice

13. 9. 2017 – 15. 9. 2017