Odbor archeologie

V současnosti nevykonává archeologické výzkumy, nevytváří a ani nespravuje archeologické sbírky. Zabývá se organizací péče o archeologické dědictví a způsoby zacházení s ním.

Činnosti

Archeologické pracoviště bylo na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu (dnešním generálním ředitelství) zřízeno v 90. letech 20. století. Odbor archeologie nevykonává archeologické výzkumy, nevytváří a ani nespravuje archeologické sbírky; zabývá se organizací péče o archeologické dědictví a způsoby zacházení s ním. Posuzuje různé hodnoty archeologického dědictví s cílem preventivně chránit archeologické nemovité a movité památky nejlépe na původním místě a uložení.

Vydává odborná vyjádření k národním kulturním památkám jako podklad pro vydání závazných stanovisek pověřených krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a zapojuje se do procesu územního plánování. K této činnosti samozřejmě využívá všech zákonných předpisů. Odbor archeologie rovněž vede databázi evidence oznámení o zahájení archeologických akcích, zpráv o archeologických akcích a nálezových zpráv. Řídí archeologické činnosti v komisi pro archeologii při generálním ředitelství. Zastupuje NPÚ a českou archeologii v mezinárodní organizaci EAC.

Pracovníci odboru jsou zapojeni do řady odborných projektů. V rámci těchto aktivit provádějí také revizní nedestruktivní archeologické výzkumy s využitím nejnovějších technologií, jejichž cílem je zjistit současný stav archeologických lokalit, případně objevení dosud neznámých archeologických pozůstatků lidské činnosti. V současné době jde o projekty v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO). Dalším významným projektem je Archeologická mapa ČR, která vzniká v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Publikační činnost pracovníků se soustřeďuje zejména na odborné výstupy v časopise Zprávy památkové péče a v dalších vědeckých periodikách.

Služby

Stěžejní část činnosti odboru je zaměřena na vytváření a udržování tzv. státního archeologického seznamu (SAS). Jde o informační systém evidující území s archeologickými nálezy (ÚAN). Základem SAS je prostorové vymezení doposud rozpoznaných ÚAN do mapových podkladů a popis každého jednotlivého ÚAN do připojené databáze. Prostorové vymezení ÚAN je prováděno do mapových podkladů ZM 1 : 10 000. Systém je dále průběžně aktualizován a doplňován. V současné době je v databázi přes 33 000 záznamů. Data jsou veřejná a slouží jako podklad pro nejrůznější složky veřejné správy, vysoké školy i širší veřejnost. Pracovníci odboru poskytují také odborné informace stavebníkům, jaké kroky mají činit při jejich záměru stavby na územích s archeologickými nálezy.

Pracovníci

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., archeolog, vedoucí odboru

Kontakt: tomasek.martin@npu.cz, tel. +420 724 663 642

Dosažené vzdělání: 1990–1995: Mgr., FF UK Praha, historie – archeologie; 2004: Ph.D., FF UK Praha, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

1993–2010: Archeologický ústav AV ČR, Praha (1999–2009: zástupce ředitele); 2010: Národní památkový ústav, vedoucí odboru archeologie na ústředním pracovišti NPÚ.

Projekty:

2006–2008: výzkum egyptské Západní pouště; GA ČR 404/06/0513 (spolu FF UK a UJEP).
2005–2011: výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu (řešitel PhDr. J. Šulcová, vystřídána M. Tomáškem); výzkumný projekt realizovaný v rámci programu Podpora pro památky UNESCO pro rok 2011 s názvem Archeologický kontext vybraných plošných památek UNESCO jako ohrožená součást kulturního dědictví.

Jiná činnost:

2010–2011: FF UK Praha, Ústav pro klasickou archeologii, vedení semináře.

Funkce a členství v komisích:

2002–dosud: člen redakční rady Památek archeologických
2004–dosud: člen redakční rady Cuthna Antiqua

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Klápště, J. – Tomášek, M. 2000: Nástin raně středověkého osídlení v Bylanech u Kutné hory – Skizze einer frühmittelalterlichen Siedlung in Bylany bei Kutná Hora. In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické - Supplementum 13. Praha, s. 165–181. RIV/67985912:_____/00:29010207

Klápště, J. – Smetánka, Z. – Tomášek, M. 2000: The Medieval Bohemian Town and its Hinterland. Ruralia III., Památky archeologické – Supplementum 14. Praha, s. 294–302. RIV/67985912:_____/02:29020031.

Kuna, M. – Tomášek, M. 2004: Povrchový výzkum reliéfních tvarů. In Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody, cíle – Non-destructive archaeology. Theory, methods and goals. KUNA Martin ed., Praha, s. 237–296. RIV/67985912:_____/04:00106487.

Tomášek, M. 2005: Zaniklé středověké důlní dílo v Kutné Hoře, Mincířské ulici a záchranný archeologický výzkum na parcele čp. 75. Archeologie středních Čech 9, s. 605–620. RIV/67985912:_____/05:00025004.

Tomášek, M. 2005: Dřevěný meč ze středověké Čáslavi. Nálezy dřevěných předmětů podobných chladným zbraním a jejich interpretace. A wooden Word from Medieval Čáslav. A wooden artefact to a metal weapon and its interpretation. Archeologické rozhledy 57, s. 561–572. RIV/67985912:_____/05:00095259.

Tomášek, M. 2006: Vraný u Slaného: Nález hrobu únětické kultury. Archeologie ve středních Čechách 10, s. 379–383.

Tomášek, M. 2006: Slavníkovská Čáslav a Slavníkova Čáslav? In. Slavníkovci v českých dějinách. Antiqua Cuthna 2, 2006, s. 81–87.

Tomášek, M. 2009: Egyptská západní poušť ve středověku. In. Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, s. 249–276. RIV/68081758:_____/09:00330151.

Musil, J. – Tomášek, M. 2009: Archeologický výzkum pozdně římského osídlení na lokalitě Bír Šovíš. In. Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, s. 217–248. RIV/68081758:_____/09:00330151.

Bárta, M. – Brůna, V. – Musil, J. – Tomášek, M. 2009: Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, RIV/68081758:_____/09:00330151.

Tomášek, M. – Šanderová, J. 2009: Standing at a Cradle... In: ed. P. Maříková Vlčková – J. Mynářová – M. Tomášek (eds.). My things changed things. Prague 2009, s. 211–223. RIV/00216208:11210/09:00200800.

Mgr. Lenka Militká, archeolog, vedoucí oddělení

Kontakt: militka.lenka@npu.cz, tel. +420 724 663 641

Dosažené vzdělání: 1997–2000 Bc., středověká archeologie PFF SU v Opavě; 2000–2003 Mgr. FHS ZU v Plzni, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

2002–2004: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, archeoložka
2004: Národní památkový ústav Praha, archeolog – památkář

Projekty:

2014 a 2015: Institucionální podpora dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) – Nedestruktivní průzkum vybraných lokalit zaniklých novověkých skláren
2004–2005: projekt záchrany a obnovy areálu národní kulturní památky Betlém v Novém lese u Kuksu

Jiná činnost:

2007–2008 Slezská univerzita v Opavě, vedení přednášek a semináře

Funkce a členství v komisích:

2004–2005 komise pro obnovu nár. kult. památky Betlém v Novém lese u Kuksu

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Militký, J. – Militká, L. 2007: Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram), Numismatický sborník 22, s. 267–268.

Ambrožová L. – Militká L. 2012: Státní archeologický seznam – veřejný přístup (v tisku).

Militká, L. – Popelářová, P. 2013: Státní archeologický seznam České republiky 2012 – nové možnosti on-line veřejného přístupu, Veřejná archeologie IV, Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012, s. 173–176.

Militká, L. – Popelářová, P. 2014: Čtvrté výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Kroměříži, Zprávy památkové péče 74, s. 71–72.

Čáni, J. – Militká, J. – Popelářová, P. – Tomášek, M. 2014: Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu, Zprávy památkové péče 74, s. 146–150.

Čáni, J. – Fröhlich, J. – Militká, L. 2015: Identifikace nemovitých archeologických památek ve vybraných částech Šumavy na základě analýzy podkladů leteckého laserového skenování (s důrazem na relikty novověkých skláren). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, s. 283–308.

Mgr. Ján Čáni, archeolog

Kontakt: cani.jan@npu.cz, tel. +420 724 663 627

Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ 2. stupně, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (1997–2003)

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

2003–2012: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – samostatný radca; místo služebního výkonu – Krajský pamiatkový úrad Trnava (KPÚ)
metodik obnovy památek a metodik památkových výzkumů
archeologické průzkumy a výzkumy, stavebněhistorické průzkumy, mapování a dokumentace industriálního dědictví
2013: ZIP, o. p. s., Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek – archeolog
záchranné archeologické výzkumy
od 2013: Národní památkový ústav, odbor archeologie
archeologické průzkumy a dokumentace zaniklých výrobních areálů, OPD technických památek, správa a aktualizace Informačního systému o archeologických datech NPÚ (ISAD)
identifikace a dokumentace archeologických lokalit pomocí analýzy zdrojů tzv. dálkového průzkumu (letecké laserové skenování, Letecké a satelitní snímky ad.) a historických mapových pramenů

Zaměstnání: NPÚ, generální ředitelství, oddělení evidence archeologických zásahů

Projekty:

Institucionální podpora dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) – Nedestruktivní průzkum vybraných lokalit zaniklých novověkých skláren 2014 a 2015

Jiná činnost:

pasportizace lokalit zaniklých skláren na území ČR

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Čáni, J. – Militká, L. – Popelářová, P. – Tomášek, M. 2014: Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic – první etapa projektu. Zprávy památkové péče 74, s.146–150.

Čáni, J. – Fröhlich, J. – Militká, L. 2015: Identifikace nemovitých archeologických památek ve vybraných částech Šumavy na základě analýzy podkladů leteckého laserového skenování (s důrazem na relikty novověkých skláren). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, s. 283–308.

Mgr. Jan Pařez, archeolog

Kontakt: parez.jan@npu.cz, tel. +420 257 010 253

Mgr. Alena Knechtová, archeolog

Kontakt: knechtova@npu.cz, tel. +420 724 663 577

Dosažené vzdělání: Mgr., 1977–1981: FF MU Brno, historie

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

1981–1992: Archeologický ústav AV ČR, Brno
1994–1995: Ústav archeologické památkové péče Brno
1996–dosud: Národní památkový ústav, 1997–2006: vedoucí oddělení péče o archeologický fond na Moravě a ve Slezsku (1997–2003: SÚPP) na ústředním pracovišti NPÚ, 2007–2010: vedoucí odboru archeologie na ústředním pracovišti NPÚ, 2010–dosud: vedoucí oddělení památkové archeologie na generálním ředitelství NPÚ

Projekty:

Státní archeologický seznam ČR (KZ97P02OPP001, 1996–2003), spoluřešitel
Implementace výsledků výzkumného úkolu SAS ČR do statutárních činností NPÚ (2004), řešitel
Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu (VZ MKČR 07503233, č. VZ III. – úkol č. 306, 2005–2011), spoluřešitel
Výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu, spoluřešitel

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Bečvář, L. – Cejpová, M. – Ernée, M. – Knechtová, A. – Krušinová, L. – Sklenářová, Z. – Vachůt, P. – Volfík, P. 2003: Státní archeologický seznam. Uživatelská příručka verze 2.0. Praha. ISBN 80-86234-37-1.

RIV/7503233:_____/03:01000016 Informační systém Státní archeologický seznam ČR, 2003 (druh výsledku A(V) – audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty, tj.dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače se vzdáleným přístupem)

Knechtová, A. – Vachůt, P. 2004: Pravěké a raně středověké osídlení, in: Řepa, M (ed.): Dějiny Králova Pole. Brno - Královo Pole, s.17–25. ISBN 80-239-3984-X.

RIV/75032333:_____/04:00012310 – Významné archeologické lokality, 2004 (druh výsledku A(V) –audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty, tj.dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače se vzdáleným přístupem)

Knechtová, A., 2006: Archeologické dědictví v ČR a Informační systém o archeologických datech NPÚ, in: Památková péče na Moravě / Monumentorum moraviae tutela 12/2006, Archeologie, s.79–82, ISBN 80-86752-50-X.

Knechtová, A., 2006: Přístup k Informačnímu systému o archeologických datech NPÚ. Dostupné na http://www.npu.cz/pp/dokum/ppclanky/ppcl06/ppcl0060413knechtovaageinf/.

Hrnčiarová, T. – Mackovčin, P. – Zvara, I. et al. 2009: Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2009, ISBN 978 80-85116-59-5.

Bálek, M. – Knechtová, A. 1999: Aplikace leteckého snímkování při tvorbě SAS ČR na Moravě v roce 1997, Přehled výzkumů 1997-1998, roč. 40, s.391–393.

Knechtová, A., 2010: Ochrana archeologického památkového fondu v České republice, in: Zprávy památkové péče 2/2010,s.142–143. ISSN 1210-5538.

Mgr. Dagmar Vorlíčková, archeolog

Kontakt: vorlickova.dagmar@npu.cz, tel. +420 724 663 635

Nejvyšší dosažené vzdělání: 1977–1981, Mgr., FF MU Brno, historie; 1989–1998, Mgr. FF MU Brno, archeologie

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

1981–1998: Archeologický ústav AV ČR, Brno
1998: Národní památkový ústav, odbor archeologie na ústředním pracovišti NPÚ

Projekty:

Výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu (spoluřešitel)

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Hrnčiarová, T. – Mackovčin, P. – Zvara, I. et al. 2009: Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2009, ISBN 978 80-85116-59-5.

Zuzana Petříková, dokumentátorka

Kontakt: petrikova.zuzana@npu.cz, tel. +420 724 663 812

Ing. Mgr. Stanislava Kučová, památkář

Kontakt: kucova.stanislava@npu.cz, tel. +420 257 010 254

Mgr. Pavla Popelářová, archeolog

Kontakt: popelarova.pavla@npu.cz. tel. +420 724 663 814

Dosažené vzdělání: 2001–2007; Mgr., FPF Slezské univerzity v Opavě, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

Zaměstnání: od 2007 Národní památkový ústav, odbor archeologie na generálním ředitelství NPÚ.

Projekty:

Výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu – spoluřešitel
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – Archeologická mapa Čech. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat v letech 2012–2015 – spoluřešitel
Projekt v rámci výzkumného cíle Archeologie Národního památkového ústavu, financovaného z institucionální podpory ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) – spoluřešitel od roku 2013 dosud

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Popelářová, P. 2005: Chalupova sbírka archeologických nálezů z Kotouče u Štramberku ve Slezském zemském muzeu. Rukopis seminární práce, Opava.

Popelářová, P. 2007: Hradisko z období lužických popelnicových polí na Kotouči u Štramberka. Rukopis magisterské práce, Opava.

Chytrá, H. – Popelářová, P. 2011: Možnosti budoucího využití SAS ČR na příkladu jeho propojení s databází lidských kosterních pozůstatků, Acta archeologica Opaviensia 4, Materiály o pohřebním ritu, druhotné zásahy v hrobech, s. 195–200.

Ambrožová, J. – Petříková, Z. – Popelářová, P. – Sedláčková, P. – Tomášek, M. 2013: Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO, Forum Urbes Medii Aevi VII./2, Archeologické výzkumy na památkových objektech, Brno.

Militká, L. – Popelářová, P. 2013: Státní archeologický seznam České republiky 2012 – nové možnosti on-line veřejného přístupu, Veřejná archeologie IV, Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012, s. 173–176.

Militká, L. – Popelářová, P. 2014: Čtvrté výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Kroměříži, Zprávy památkové péče 74, s. 71–72.

Čáni, J. – Militká, J. – Popelářová, P. – Tomášek, M. 2014: Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu, Zprávy památkové péče 74, s. 146–150.

Čáni, J. – Popelářová, P. 2014: Využití nové dokumentační metody leteckého laserového skenování v památkové péči, Veřejná archeologie 5, Příspěvky z konference Archeologie a veřejnost 7/2013, s. 37–41, Plzeň.

Popelářová, P. 2014: Příspěvek k dokumentaci hradiště Škrábek u Chotče, Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT (eds. Hořínková, A. – Kováčik, P. – Stuchlík, S.), Opava, s. 105–115.

Popelářová, P. 2015: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. Zprávy památkové péče 75, s. 496–502.

zpět na služby generálního ředitelství