Konference ke kulturnímu dědictví: Výzvy současné evropské památkové péče

Výzvy současné evropské památkové péče

Národní památkový ústav pořádá mezinárodní konferenci, která se koná u příležitosti Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Cílem konference je setkání evropských akademiků a odborníků v oboru památkové péče a architektury, kteří představí své pohledy na evropské kulturní dědictví a jeho ochranu. Jejím posláním je vyvolat debatu o evropské památkové péči, o aktuálních i budoucích otázkách souvisejících s přístupy, důležitostí a výzvami ochrany hmotného a nehmotného dědictví a zprostředkovat odborné zkušenosti a příklady dobré praxe z různých zemí Evropy.

Konference se koná ve dnech 9.–11. listopadu 2022 v Nové budově Národního muzea v Praze.

  • přes dvacet přednášejících z třinácti evropských zemí
  • čtyři přednáškové bloky
  • dva konferenční dny
  • exkurze

více informací

Kontakt

e-mail: heritage22@npu.cz


Challenges of Contemporary European Heritage Care

On the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union,  the National Heritage Institute will held an international conference “Challenges of Contemporary European Heritage Care“.  The aim of the conference is to bring together European academics and experts in the field of heritage care and architecture to present their views on European cultural heritage and its protection. Its mission is to stimulate debate on European heritage care, on current and future issues related to the approaches, importance and challenges of the protection of tangible and intangible heritage and to convey professional experience and examples of good practice from different European countries.

The international conference will take place from 9 to 11 November 2022 in the New Building of the National Museum in Prague.

  • over twenty speakers from thirteen European countries
  • four sessions
  • two conference days
  • excursions

more information

Contact

e-mail: heritage22@npu.cz