Třeštice se stala Vesnicí roku 2022

Třeštice se stala Vesnicí roku 2022

Ve třetím květnovém týdnu probíhalo v Kraji Vysočina hodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku. Desetičlenná porota navštívila všech 15 přihlášených obcí, které se představily v rámci dvouhodinových prezentací. Na výběru vítěze se rovněž podílelo telčské pracoviště Národního památkového ústavu. Zvítězila obec Třeštice na Jihlavsku.

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice Kraje Vysočina roku 2022

Zlatá stuha – krajský vítěz: Třeštice, okres: Jihlava                                    

Komise u obce Třeštice pozitivně hodnotila její dlouhodobý rozvoj a bohatý spolkový a kulturní život. Obec je ve svém rozvoji aktivní díky občanům, kteří se zapojují do dobrovolných prací. Snaží se čerpat různé dotační tituly a současně využívá místních zdrojů.

 

Modrá stuha - za společenský život: Smrčná, okres: Jihlava

Bílá stuha - za činnost mládeže: Číměř, okres: Třebíč

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Dolní Město, okres: Havlíčkův Brod

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres: Žďár nad Sázavou

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Martínkov: Muzeum Václava Kosmáka, okres: Třebíč

Kategorie C – nové venkovské stavby: Jiřice: Budova obecního úřadu, okres: Pelhřimov

 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Smrčná, okres: Jihlava

Diplom za vzorné vedení kroniky: Dlouhé, okres: Žďár nad Sázavou

Diplom za univerzitu 3. věku: Vír, okres: Žďár nad Sázavou

Diplom za mezigenerační soužití: Lípa, okres: Havlíčkův Brod

Diplom za školní zahradu: Dušejov, okres: Jihlava

Diplom za obnovu venkovských tradic: Štěpkov, okres: Třebíč

Diplom za podporu předškolního vzdělávání: Víska, okres: Havlíčkův Brod

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích: Chlumětín, okres: Žďár nad Sázavou

Inovativní obec: Okříšky, okres: Třebíč

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Poprvé byla vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu.