Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada je vrcholným specializovaným orgánem pro posuzování složitých odborných otázek státní památkové péče v působnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči. Vyjadřuje se k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Návrhy témat k projednání na Památkové radě předkládá řediteli Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, vedoucí odboru péče o památkový fond, návrh mohou podat i jednotliví členové Památkové rady.

Členové Památkové rady

 • Ing. Jiří Balský
 • Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • Bc. Libor Honzárek
 • Ing. Libor Karásek
 • Ing. arch. Martin Laštovička
 • Mgr. et. Mgr. Jana Musilová. Ph.D.
 • Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.
 • Ing. arch Mikoláš Vavřín
 • MgA. Hana Vítová
 • Ing. arch Petr Všetečka

Krajská archeologická komise

Krajská archeologická komise je poradním orgánem ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti NPÚ ÚOP v Telči. Komise dohlíží na metodiku archeologických výzkumů v památkově chráněných územích a objektech a usměrňuje odborné zpracování archeologických nálezů, výsledků výzkumů a jejich všestranné využití v Kraji Vysočina.

Členové Krajské archeologické komise

 • PhDr. Martina Indrová
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
 • Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Doležel
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Macků