Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada je vrcholným specializovaným orgánem pro posuzování složitých odborných otázek státní památkové péče v působnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči. Vyjadřuje se k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Návrhy témat k projednání na Památkové radě předkládá řediteli Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, vedoucí odboru péče o památkový fond, návrh mohou podat i jednotliví členové Památkové rady.

 • Mgr. Pavel Macků předseda komise
 • MgA. Jan Klimeš, Ph.D. - tajemník komise

  stálí členové:
 • Ing. Jiří Balský
 • Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • Bc. Libor Honzárek
 • Pavel Jerie
 • Ing. Libor Karásek
 • Ing. arch. Martin Laštovička
 • Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.
 • Ing. arch Mikoláš Vavřín
 • Ing. arch. Petr Všetečka

  specialisté:
 • doc Ing. PhDr. Miroslav Plaček
 • MgA. Hana Vítová

Statut Památkové rady ke stažení (PDF)

Krajská archeologická komise

Krajská archeologická komise je poradním orgánem ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti NPÚ ÚOP v Telči. Komise dohlíží na metodiku archeologických výzkumů v památkově chráněných územích a objektech a usměrňuje odborné zpracování archeologických nálezů, výsledků výzkumů a jejich všestranné využití v Kraji Vysočina.

 • PhDr. Martina Indrová
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
 • Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Doležel
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Macků

Jednací řád a statut Krajské archeologické komise ke stažení (PDF)

INTERNÍ KOMISE

Interní komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči se zřizuje jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště a formulující odborná stanoviska ke kauzám, které se dotýkají památkového fondu Kraje Vysočina.

 • MgA. Jan Klimeš  předseda komise
 • Mgr. Terezie Vohralíková tajemník komise

  členové:
 • Ing. arch. Jan Bazala
 • Ing. Andrea Dundáčková
 • Mgr. David Pavlata

Statut Interní komise ke stažení (PDF)

REGIONÁLNÍ KOMISE PRO ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též individuálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Mgr. Bc Irena Tobiášková předsedkyně komise
 • Ing. Marie Fuňáková  tajemnice komise

  členové:
 • Ing. arch. Jan Bazala
 • Ing. Andrea Dundáčková
 • Mgr. Kateřina Slámová