Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada je vrcholným specializovaným orgánem pro posuzování složitých odborných otázek státní památkové péče v působnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči. Vyjadřuje se k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Návrhy témat k projednání na Památkové radě předkládá řediteli Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, vedoucí odboru péče o památkový fond, návrh mohou podat i jednotliví členové Památkové rady.

 • Ing. Libor Karásek  předseda komise
 • MgA. Jan Klimeš, Ph.D. - tajemník komise

  stálí členové:
 • Ing. Jiří Balský
 • Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • Bc. Libor Honzárek
 • Pavel Jerie
 • Ing. arch. Martin Laštovička
 • Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.
 • Ing. arch Mikoláš Vavřín
 • Ing. arch. Petr Všetečka

  specialisté:
 • doc Ing. PhDr. Miroslav Plaček
 • MgA. Hana Vítová

Statut Památkové rady ke stažení (PDF)

Krajská archeologická komise

Krajská archeologická komise je poradním orgánem ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti NPÚ ÚOP v Telči. Komise dohlíží na metodiku archeologických výzkumů v památkově chráněných územích a objektech a usměrňuje odborné zpracování archeologických nálezů, výsledků výzkumů a jejich všestranné využití v Kraji Vysočina.

 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
 • Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Doležel
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Macků

Jednací řád a statut Krajské archeologické komise ke stažení (PDF)

INTERNÍ KOMISE

Interní komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči se zřizuje jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště a formulující odborná stanoviska ke kauzám, které se dotýkají památkového fondu Kraje Vysočina.

 • MgA. Jan Klimeš, Ph.D.  předseda komise
 • Mgr. David Pavlata  tajemník komise

  členové:
 • Ing. arch. Jan Bazala
 • Ing. Andrea Peňáz
 • Mgr. Jakub Svoboda
 • Bc. Jan Večeřa
 • Ing. arch. Markéta Kamená

Statut Interní komise ke stažení (PDF)

REGIONÁLNÍ KOMISE PRO ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK

Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek, jež plní roli poradního orgánu ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, se zabývá zásadními otázkami evidence kulturních památek, vyjadřuje se k návrhům na prohlášení a zrušení prohlášení věcí za kulturní památky, svou činností a svými odbornými stanovisky přispívá k obohacování, hlubšímu poznání a ochraně památkového fondu Kraje Vysočina, který je nedílnou a významnou součástí kulturního dědictví České republiky.

Členové Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek:

 • Mgr. Miloslav Záškoda - předseda
 • Ing. arch. Jan Bazala
 • Ing. Marie Fuňáková
 • Ing. arch. Martina Gregorová
 • Ing. Andrea Peňáz
 • Mgr. Bc. Irena Tobiášková
 • Mgr. Soňa Wolfschützová, Dis.

Statut a jednací řád Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek ke stažení (PDF)