Archeologické výzkumy

Každý, kdo zamýšlí na území ČR provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí to ohlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy. Jednou z nich je i NPÚ.

Naše pracoviště zajišťuje metodickou pomoc a odbornou činnost v rámci platné legislativy pro Krajj Vysočina. Pracoviště vydává odborná vyjádření sloužící jako podklad pro vydávání závazných stanovisek/rozhodnutí obcím s rozšířenou působností. Dále pak poskytuje podklady a konzultace firmám i soukromým osobám v předprojektových fázích plánovaných stavebních akcí.

Vedle specializovaného poradenství pro investory i soukromé osoby v oblasti archeologické památkové péče provádí v omezené míře záchranné archeologické výzkumy a to především na památkově chráněných objektech ve správě NPÚ. Samozřejmostí je i adekvátní laboratorní zpracování nálezových celků, tvorba nálezových zpráv a publikace v tisku a odborných periodikách. V případě potřeby je pracoviště schopno provést i operativní průzkum a dokumentaci (OPD – zjednodušený stavebně-historický průzkum). Důležitou náplní je terénní průzkum a prospekce (včetně letecké archeologie), kde se ověřuje stav známých archeologických lokalit, a vyhledávání dalších stop lidské činnosti z minulosti (tzv. monitoring).

Více informací o povinnostech stavebníka naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Specifickým rysem telčského pracoviště je popularizace archeologie (a vrcholného středověku, na který se specializuje) pomocí kulturních akcí, jako jsou přednášky pro veřejnost, výstavy, publikace, pořádání metodicky koncipovaných dnů (Mezinárodní den archeologie).