Badatelna

Systematicky spravujeme, využíváme a doplňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci.

Od pondělí 12. 4. 2021 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., otevírá provoz knihoven a badatelen Národního památkového ústavu v omezeném režimu. Služby jsou nadále poskytované v omezeném rozsahu, který je uveden na webových stránkách jednotlivých knihoven a badatelen územních odborných pracovišť a generálního ředitelství NPÚ. Kapacitní omezení dle mimořádného nařízení MZČR: do interiéru a studoven je možné vpustit jednu osobu v respirátoru na 15 m2 plochy.

Prosíme uživatele, aby si ověřili informace o úředních hodinách, dostupnosti knižních titulů, titulů dokumentačních fondů a dodržovali zvýšená hygienická opatření. Je zajišťován pouze výdej telefonicky nebo elektronicky předem objednaných výpůjček a jejich vracení. Kontakty na pracovníky naleznete na webových stránkách příslušných knihoven a badatelen. Děkujeme za respektování všech pravidel a těšíme se na vaši návštěvu.

Dokumentační fondy a fotoarchiv - provozní doba:
pondělí   8.00–11.00     13.00–14.30
čtvrtek    8.00–11.00

Mimo uvedenou provozní dobu je možné domluvit návštěvu telefonicky na čísle +420 608 705 584, popřípadě e-mailem.
Archivář: Mgr. Miloslav Záškoda

Dokumentační fondy

  • Člení se podle druhu ukládaného dokumentu na dvě základní skupiny – na restaurátorskou a plánovou dokumentaci.
  • Restaurátorská dokumentace zahrnuje zprávy z restaurátorských akcí, restaurátorské záměry, posudky a laboratorní analýzy. Zprávy doprovází obvykle bohatá fotografická příloha zachycující stav před, v průběhu a po restaurování.
  • Sbírka plánové dokumentace sestává ze stavebních projektů, technických zpráv, výkresů, zaměření a plánů.

Při činnosti NPÚ vzniká velké množství dokumentů a to jak spisů úřední povahy, tak i dokumentace týkající se přímo rekonstrukce, restaurování, obnov a oprav kulturních památek a historických objektů. NPÚ tyto dokumenty shromažďuje, systematicky třídí a ukládá do určených spisoven, ať už v analogové či digitální podobě. Odborná projektová a restaurátorská dokumentace tvoří základ dokumentačních fondů ÚOP v Telči a je cenným informačním zdrojem, ze kterého čerpají odborní pracovníci památkové péče i zájemci z řad veřejnosti.

Velmi důležitou součástí dokumentačních fondů jsou stavebně historické průzkumy, které přinášejí mnoho cenných informací o stavební historii památkově významných objektů. Mezi plánovou dokumentací lze nalézt i materiály týkající se úprav historické zeleně, zámeckých i městských parků. Ve spisovně jsou stovky dokumentů ve správě NPÚ v Kraji Vysočina. Všechny dokumenty uložené na NPÚ v Telči pocházejí z období od 60. let 20. století do současnosti. Jen výjimečně se vyskytují dokumenty starší.