Odborná knihovna

Knihovní fond obsahuje přes tři tisíce knižních dokumentů a více než padesát periodik.

Provozní doba knihovny:

Pondělí                8.00 – 11.00        13.00 – 15.30
Čtvrtek                8.00 – 11.00        13.00 – 15.30

Doporučujeme domluvit návštěvu předem e-mailem, případně telefonicky na tel. č. +420 775 857 362. Je možné si dohodnout čas mimo uvedenou provozní dobu.
Knihovnice:  Věra Motyčková.

Odborná knihovna NPÚ ÚOP v Telči je základní knihovnou se specializovaným fondem, který je tematicky zaměřen na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a ji příbuzných oborů. Významnou součástí fondu jsou historické a místopisné publikace o obcích a městech regionu Vysočina. V současné době čítá fond přes dva tisíce knižních dokumentů a více než 50 periodik.  Fond je soustavně doplňován výměnou publikací, nákupy a dary. Společný katalog knihovny a dokumentačních fondů je pro vyhledání k dispozici on-line.

Knihovna slouží především zaměstnancům NPÚ, vědeckým a odborným pracovníkům památkové péče i zájemcům z řad veřejnosti.  Kromě výpůjček (pro veřejnost pouze prezenčních) nabízí i služby referenční, rešeršní a informační, je zapojena do meziknihovní výpůjční služby. Uživatelům je k dispozici studijní prostor včetně počítače s připojením na internet. Podmínky poskytování služeb stanovuje Knihovní řád.