Odborná knihovna

Knihovní fond obsahuje přes tři tisíce knižních dokumentů a více než padesát periodik.

Od pondělí 12. 4. 2021 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., otevírá provoz knihoven a badatelen Národního památkového ústavu v omezeném režimu. Služby jsou nadále poskytované v omezeném rozsahu, který je uveden na webových stránkách jednotlivých knihoven a badatelen územních odborných pracovišť a generálního ředitelství NPÚ. Kapacitní omezení dle mimořádného nařízení MZČR: do interiéru a studoven je možné vpustit jednu osobu v respirátoru na 15 m2 plochy.

Prosíme uživatele, aby si ověřili informace o úředních hodinách, dostupnosti knižních titulů, titulů dokumentačních fondů a dodržovali zvýšená hygienická opatření. Je zajišťován pouze výdej telefonicky nebo elektronicky předem objednaných výpůjček a jejich vracení. Kontakty na pracovníky naleznete na webových stránkách příslušných knihoven a badatelen. Děkujeme za respektování všech pravidel a těšíme se na vaši návštěvu.

Provozní doba knihovny:

Pondělí                8.00 – 11.00        13.00 – 15.30
Čtvrtek                8.00 – 11.00        13.00 – 15.30

Doporučujeme domluvit návštěvu předem e-mailem, případně telefonicky na tel. č. +420 775 857 362. Je možné si dohodnout čas mimo uvedenou provozní dobu.
Knihovnice:  Věra Motyčková.

Odborná knihovna NPÚ ÚOP v Telči je základní knihovnou se specializovaným fondem, který je tematicky zaměřen na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a ji příbuzných oborů. Významnou součástí fondu jsou historické a místopisné publikace o obcích a městech regionu Vysočina. V současné době čítá fond přes dva tisíce knižních dokumentů a více než 50 periodik.  Fond je soustavně doplňován výměnou publikací, nákupy a dary. Společný katalog knihovny a dokumentačních fondů je pro vyhledání k dispozici on-line.

Knihovna slouží především zaměstnancům NPÚ, vědeckým a odborným pracovníkům památkové péče i zájemcům z řad veřejnosti.  Kromě výpůjček (pro veřejnost pouze prezenčních) nabízí i služby referenční, rešeršní a informační, je zapojena do meziknihovní výpůjční služby. Uživatelům je k dispozici studijní prostor včetně počítače s připojením na internet. Podmínky poskytování služeb stanovuje Knihovní řád.