Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro nominovali památkáři v Kraji Vysočina kostel v Želivi a tvrz v Sudkově Dole

Tvrz Sudkův Důl, celkový pohled od jihu – stav po výměně střešní krytiny a obnově vnějších omítek

V letošním roce probíhá již třetí ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Za Kraj Vysočina byla na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro nominována kompletní obnova klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi a obnova tvrze s hospodářským dvorem v Sudkově Dole na Pacovsku. Oba objekty jsou nominovány v kategorii obnova památky, restaurování.

Současná podoba kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu národní kulturní památky želivského kláštera je dílem Jana Blažeje Santiniho-Eichela. Vznikl po roce 1714. Stavba patří k výjimečným realizacím tohoto architekta v Kraji Vysočina. Také její mobiliář, převážně z doby vrcholného baroka, sestává z památkově hodnotných prvků vysoké uměleckořemeslné a umělecké úrovně. Charakteristické pro Santiniho je gotizující vzor klenebních polí stropu kostela a mimo jiné i způsob, jakým nechal architekt dovnitř architektury vnikat světlo, tedy systém okenních otvorů osvětlujících kůr i lodě kostela.

„Dokončená komplexní obnova kostela Narození Panny Marie v Želivě, zahrnující stavební prvky i mobiliář, patří k nejvýznamnějším realizacím uplynulého roku (2015) v Kraji Vysočina. Především zásluhou vysoce kvalitní restaurátorské a odborně řemeslné práce a schopnosti vlastníka získat a čerpat prostředky z veřejných zdrojů, patří tato realizace k příkladným,“ konstatuje ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Martina Indrová.

Tvrz a hospodářský dvůr v Sudkově Dole u Pacova je unikátním zachovalým souborem budov a archeologických nálezů, které představují typický vývoj sídla nižší šlechty u nás od středověku až po 20. století. Celý areál utváří společně s tvrzí z přelomu 15. a 16. století obytný objekt a hospodářské budovy z doby kolem poloviny 19. století. Nejhodnotnější stavbou je pozdně gotická věžová tvrz postavená na místě staršího objektu, která od úpravy na sýpku neprošla žádnou zásadnější stavební úpravou.  Množství zachovalých stavebních prvků z doby vzniku věže dobře ilustruje způsob života středověké šlechty na sklonku 15. století v chudších podhorských krajích. Objekt se tak řadí mezi nejautentičtější v Čechách. 

„Velké ocenění vedle stálého finančního zabezpečení této kulturní památky patří majitelům objektu rovněž za úsilí a vlastní snahu, které do procesu realizace i dalších plánovaných obnov neustále vkládají. Především díky jejich vstřícnosti zůstává starobylá tvrz celoročně volně a zdarma přístupná všem svým návštěvníkům,“ dodala Indrová.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav letos třetím rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků, která z řady akcí dokončených v roce 2015 v Kraji Vysočina vybrala dvě nejzajímavější a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola ceny NPÚ, zasedala na územním odborném pracovišti v Telči v dubnu t. r. Komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ vybraly do konce dubna 2016  krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií – obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámí při slavnostním vyhlášení Ceny NPÚ Patrimonium pro Futuro  ve středu  21. září 2016.

Své favority však letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Obě nominace za Kraj Vysočina i jejich „soupeře“ z ostatních krajů proto  v následujících měsících blíže představíme.

Více informací o obou nominovaných naleznete zde.