Na přibyslavických kostelech byly opraveny střechy

V letech 2010 – 2018 proběhla zdařilá obnova střech kostela sv. Anny a kostela Narození Panny Marie v Přibyslavicích (okres Třebíč). Ministerstvem kultury České republiky na ni byly postupně uvolněny finanční prostředky z Programu záchrany architektonického dědictví. Kromě kompletní výměny krytiny byla zvláštní pozornost věnována také krovům, které jsou cenným dokladem stavebního vývoje obou kostelů.

Soukostelí sv. Anny a Narození Panny Marie je významným moravským poutním místem. Tvoří jej starobylý raně románský kostelík sv. Anny, k němuž byl v pozdním baroku přistavěn monumentální chrám Narození Panny Marie. Založení kostela dnes sv. Anny (původně sv. Gotharda) je historickými prameny kladeno do poloviny 12. století. První písemná zmínka je datována rokem 1224. V kostele sv. Anny se nacházejí fragmenty nástěnných maleb ze 14. století. Starý kostel je pozoruhodnou ukázkou historické stavby spojující funkci sakrální a profánní. Kostel sv. Anny je považován za jednu z nejstarších a nejzachovalejších staveb tohoto typu na Moravě.
Přes dílčí barokní úpravy interiéru provedené v 17. století si zachoval svůj středověký charakter. Zázračné skutky přisuzované malbě Panny Marie na jeho fasádě daly vzniknout přibyslavické poutní tradici, která vedla k vybudování centrální barokní kaple v roce 1724, na kterou v krátkém časovém sledu navázala výstavba dnešního poutního chrámu. Celý stavební vývoj památky uzavírá doplnění západního průčelí věžemi, které byly dokončeny v meziválečném období 20. století podle projektu významného českého architekta Kamila Hilberta.

 

Celkovou obnovu střech přibyslavických kostelů realizovala Římskokatolická farnost Přibyslavice  za podpory dotačního Programu záchrany architektonického dědictví  a obce Přibyslavice. Práce začaly sanací krovu a výměnou plechové krytiny na lodi kostela Narození Panny Marie a po dokončení věží a závěru přešly na střechy svatoanenské části. Projekt na obnovu střechy kostela sv. Anny vycházel z pečlivé předprojektové přípravy zahrnující zdravotně-technické posouzení krovu, zaměření a dendrochronologický průzkum.

„Cílem bylo zachránit maximum hmotné podstaty subtilního krovu, který přes svoji úspornou konstrukci představuje mimořádně cenný doklad stavebního vývoje kostela, neboť obsahuje řadu druhotně užitých trámů z 15., 17. a 18. století a ukrývá stavební relikty vyprávějící historické osudy netypického soukostelí“, konstatuje Jana  Musilová, vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Překvapení přineslo snesení a rozkrytí helmice věže, jejíž poškození překonalo předpoklady. Na druhou stranu přispělo i novými poznatky o proměnách jejího tvaru v průběhu staletí. Završení prací korunovalo letošní slavnostní vyzdvižení rekonstruované báně na věž včetně navrácené vrcholové korouhve. Po náročném, ale pro další plány nezbytném zajištění všech střech, se otevírá cesta pro postupnou renovaci vnějších fasád včetně restaurování renesančních fragmentů omítek kostela sv. Anny a barokního štukového reliéfu na západním průčelí.

„Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči již od roku 2010 pravidelně doporučovalo obnovu přibyslavických kostelů k zařazení a následnému financování z  Programu záchrany architektonického dědictví, který vyhlašuje ministerstvo kultury. Jsme rádi, že tato rozsáhlá obnova získala finanční podporu“, dodala Musilová.

Podpora z Programu záchrany architektonického dědictví činí za období 2010 - 2018 celkem 6 290 000 Kč.

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Více o dotačních programech ministerstva kultury naleznete na www.mkcr.cz.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Ilona Ampapová

  • redaktor
  • 567 213 116, 724 663 511
  • Hradecká 6/, Telč
Nepodléhá CC

Ing. arch. Jan Bazala

  • památkář
  • 724 663 525
  • Garant území: ORP Třebíč, garant NKP: Pohleď - Michalův statek
  • ÚOP v Telči
  • Hradecká 6/, Telč