Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro nominovali památkáři obnovu domu v Telči

V letošním roce probíhá již čtvrtý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Za Kraj Vysočina byla na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro nominována komplexní obnova domu v Palackého ulici č. p. 29 v Telči.

Obnova domu, která  zahrnovala stavební prvky i pokojové výmalby,  patří k nejvýznamnějším realizacím uplynulého roku v Kraji Vysočina. Zásadním objevem během obnovy jsou renesanční záklopové trámové stropy ve dvou místnostech, gotické okno a sedlový portál. Hodnotnou je rovněž pokojová výmalba v patře z 19. a počátku 20. století. Během této příkladné obnovy, která navrátila starobylému domu důstojný vzhled, byly veškeré zásahy provedeny velmi citlivě a památkové hodnoty samotného objektu zůstaly zachovány.  

„Velké ocenění patří majiteli objektu za úsilí a vlastní snahu, které do procesu realizace obnovy objektu neustále vkládal. Všechny opravy plně respektují skutečnost, že se jedná o obnovu historické architektury s přímou vazbou na památkově chráněné území města Telče. Jedná se skutečně o příkladnou obnovu“, dodala ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Martina Indrová.

Dům v Palackého ulici č.p. 29 v Telči se nachází na území městské památkové rezervace. Připojuje se k západní straně lodi kostela sv. Ducha.  Jde o jednoposchoďový dům o sedmi okenních osách. Vstupní síň a průjezd jsou zaklenuty valenými klenbami,  v zadním traktu se nacházejí místnosti s křížovou klenbou. Součástí domu jsou původní sklepy. Dům je zde historicky připomínaný v roce 1556,  stojí na území předpokládaného zeměpanského dvorce z první poloviny 13. století a také na místě bývalého špitálu sv. Ducha založeného v roce 1414, který snad po jistou dobu sloužil i jako klášter pro novoříšské premonstrátky v nouzi. Objekt vznikl pravděpodobně spojením dvou domů při přestavbě v polovině 16. století, kdy na pozdně gotickém sklepení s využitím starších konstrukcí byl vystavěn krejčím Zachariáše z Hradce Honzem Nexem nový renesanční dům. Významná stavební činnost zde byla zaznamenána i v době barokní a v 2. polovině 19. století. V minulosti dům sloužil i pro bytové účely. Od konce 20. století byl objekt neobydlený.  Neuvážené a utilitární stavební úpravy z doby, kdy byl dům rozdělen na několik bytových jednotek, absence jakékoli základní stavební údržby, odstranění pavlače, ale i devastace zapříčinily, že konstrukce před obnovou vykazovaly náznaky blížící se k havarijnímu stavu.

Záchrana objektu v Palackého ulici č. p.  29 v Telči, která byla zahájena první etapou v červnu 2014, zahrnovala úklidové a přípravné práce.  Součástí této realizace byly i prvotní sondy do konstrukcí. Odkryly hodnotnou stropní konstrukci - záklopový trámový strop, pravděpodobně renesanční. V letech 2015 – 16 proběhla celková obnova domu, při které byly odkryty trámové stropy v přízemí i patře a bylo otevřeno  zazděné gotické okno. Proběhlo rovněž restaurování nalezeného sedlového gotického portálu. V celém domě byly rehabilitovány interiéry, konzervovány a doplněny historické omítky a rekonstruována mladší pokojová výmalba místností v patře z 19. a počátku 20. století. Tesařsky byl opraven krov, přeskládána a doplněna keramická krytina.  Původní konstrukce pavlače se nedochovala. Dle pozůstatků a otisků nedochované pavlače a přečnívající konstrukci krovu byl identifikován její poslední historický stav, kdy otevřená dřevěná pavlač vysazená na konzolách byla ukončena uzavřeným prostorem. Tento doložený stav byl výchozím  pro současnou novou pavlač.

Kvalitně provedená obnova hlavní renesanční fasády navrátila starobylému domu důstojný vzhled. Osazením různorodých originálů kování, obnovou dlážděných i dřevěných podlah, výmalbou s přepisem historické výzdoby, prezentováním nalezených trámových stropů a osazením historických a slohových svítidel, včetně vybavení interiéru, se podařilo navrátit do objektu ztracenou historickou atmosféru a vrstevnatost. Vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb se podařilo v plném rozsahu prezentovat původní skladbu domu, včetně vstupní klenuté síně – mázhauzu a prostor prvního patra.  Moderně pojatá hygienická zázemí, vložená do zbytkových, v minulosti již poničených prostor, kuchyně s  potřebným vybavením a nová dvorní vestavba, posunuly užitnost domu do 21. století. Objekt slouží po obnově pro trvalé bydlení.

O ceně

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav letos čtvrtým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků, která z řady akcí dokončených v roce 2016 v Kraji Vysočina vybrala jednu nejzajímavější a jako vítěze krajského kola ji nominovala do celostátního kola ceny NPÚ, zasedala na územním odborném pracovišti v Telči v dubnu t. r. Komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ vybraly do konce dubna 2017  krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií - obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky.

Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost. Cena má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Své favority však letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Nominaci za Kraj Vysočina i její „soupeře“ z ostatních krajů proto  v následujících měsících blíže představíme.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Ilona Ampapová

  • redaktor
  • 567 213 116, 724 663 511
  • Hradecká 6/, Telč