Sudkův Důl

Areál usedlosti se středověkou tvrzí v Sudkově Dole na Pacovsku se nachází na západní hranici Vysočiny. Jde o unikátně zachovalou pozdně gotickou tvrz.

V písemných pramenech byla poprvé zmiňovaná již roku 1408, je dokladem jihočeského předhusitského stavitelství.  Objekt má obdélný půdorys, dvě poschodí a zdivo složené z lomového kamene. Obytnou funkci tvrz ztratila již ve 2. polovině 16. století a byla využívána jako sýpka zemědělského dvora, jenž byl postupně přestavován do dnešní podoby. Oproti tomu samotná tvrz neprošla v průběhu let žádným výrazným stavebním zásahem a do současnosti se zachovala ve velmi kompaktním stavu. Obsahuje mimo jiné velice hodnotné středověké dřevěné prvky a pozdně gotické omítky. V posledních dvou letech byla provedena výměna střešní krytiny a obnova vnějších omítek dle historických fotografií z 30. let 20. století.

V letech 2014–2015 došlo k zásadním stavebním úpravám na objektu středověké tvrze. Jelikož byl velmi špatný stav střešní krytiny, skládané z eternitových šablon, bylo přistoupeno k její výměně za novou. Daná akce byla pečlivě uvažována a konzultována s orgány státní památkové péče a v jejím výsledku se odráží starší, předchozí úpravy, jimiž střecha tvrze prošla v minulosti. Na počátku 20. století, patrně ve 30. letech, došlo ke změně a ke zhotovení právě zmiňované střešní krytiny z eternitových šablon ve dvou odstínech, skládaných do obrazce kříže a okrajových linií na každé ze stran střechy. Z důvodu změny krovové konstrukce (tvar, sklon střechy, odstranění dřevěných krakorců) nebylo již možné osadit původní šindelovou krytinu. Obnovena byla tedy posledně dochovaná pokládka z nově vyrobených vláknocementových šablon českého typu, stejných rozměrů a v adekvátním šedočerveném odstínu respektujícím vzorované pojetí z 30. let. 20. století. Na obnově se finančně mimo vlastníků objektu podílelo i MK ČR svým havarijním programem.

V létě 2015 došlo k další obnově objektu, tentokráte vnějších omítek tvrze. Dochované zbytky gotických omítek byly povětrnostními vlivy výrazně poškozené a to zejména na návětrné straně objektu. Pro zachování památkově cenných dochovaných omítek bylo přistoupeno k jejich doplnění novými omítkami, které svou materiálovou skladbou nanejvýš respektovaly omítky původní, a to po pečlivém vyvzorkování a konzultaci ze strany zhotovitele i orgánů státní památkové péče. V průběhu realizace se objevila historická fotodokumentace, která dokládala pasparty okenních otvorů, což vedlo k jejich obnově. Obnova byla rovněž financována jak majiteli objektu, tak i z havarijního programu MK ČR.

Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana a obnova památky byli nominováni majitelé tvrze Eva Laurinová a Ivo Laurin , kteří získali zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.