Obnova domu v Telči v Palackého ulici č.p. 29

Dům v Palackého ulici č.p. 29 v Telči se nachází na území městské památkové rezervace. Připojuje se k západní straně lodi kostela sv. Ducha. Kvalitně provedená obnova hlavní renesanční fasády navrátila starobylému domu důstojný vzhled.

  • Telč, Palackého č. p. 29 - uliční fasáda po obnově

    Telč, Palackého č. p. 29 - uliční fasáda po obnově

Obnova domu, která  zahrnovala stavební prvky i pokojové výmalby,  patří k nejvýznamnějším realizacím uplynulého roku v Kraji Vysočina. Zásadním objevem během obnovy jsou renesanční záklopové trámové stropy ve dvou místnostech, gotické okno a sedlový portál. Hodnotnou je rovněž pokojová výmalba v patře z 19. a počátku 20. století. Během této příkladné obnovy, která navrátila starobylému domu důstojný vzhled, byly veškeré zásahy provedeny velmi citlivě a památkové hodnoty samotného objektu zůstaly zachovány.  

Jde o jednoposchoďový dům o sedmi okenních osách. Vstupní síň a průjezd jsou zaklenuty valenými klenbami,  v zadním traktu se nacházejí místnosti s křížovou klenbou. Součástí domu jsou původní sklepy. Dům je zde historicky připomínaný v roce 1556,  stojí na území předpokládaného zeměpanského dvorce z první poloviny 13. století a také na místě bývalého špitálu sv. Ducha založeného v roce 1414, který snad po jistou dobu sloužil i jako klášter pro novoříšské premonstrátky v nouzi. Objekt vznikl pravděpodobně spojením dvou domů při přestavbě v polovině 16. století, kdy na pozdně gotickém sklepení s využitím starších konstrukcí byl vystavěn krejčím Zachariáše z Hradce Honzem Nexem nový renesanční dům. Významná stavební činnost zde byla zaznamenána i v době barokní a v 2. polovině 19. století. V minulosti dům sloužil i pro bytové účely. Od konce 20. století byl objekt neobydlený.  Neuvážené a utilitární stavební úpravy z doby, kdy byl dům rozdělen na několik bytových jednotek, absence jakékoli základní stavební údržby, odstranění pavlače, ale i devastace zapříčinily, že konstrukce před obnovou vykazovaly náznaky blížící se k havarijnímu stavu.

Telč, Palackého č. p. 29 - dvorní fasáda před obnovou Telč, Palackého č. p. 29 - dvorní fasáda s obnovenou pavlačí

Záchrana objektu v Palackého ulici č. p.  29 v Telči, která byla zahájena první etapou v červnu 2014, zahrnovala úklidové a přípravné práce.  Součástí této realizace byly i prvotní sondy do konstrukcí. Odkryly hodnotnou stropní konstrukci - záklopový trámový strop, pravděpodobně renesanční. V letech 2015 – 16 proběhla celková obnova domu, při které byly odkryty trámové stropy v přízemí i patře a bylo otevřeno  zazděné gotické okno. Proběhlo rovněž restaurování nalezeného sedlového gotického portálu. V celém domě byly rehabilitovány interiéry, konzervovány a doplněny historické omítky a rekonstruována mladší pokojová výmalba místností v patře z 19. a počátku 20. století. Tesařsky byl opraven krov, přeskládána a doplněna keramická krytina.  Původní konstrukce pavlače se nedochovala. Dle pozůstatků a otisků nedochované pavlače a přečnívající konstrukci krovu byl identifikován její poslední historický stav, kdy otevřená dřevěná pavlač vysazená na konzolách byla ukončena uzavřeným prostorem. Tento doložený stav byl výchozím  pro současnou novou pavlač.

Kvalitně provedená obnova hlavní renesanční fasády navrátila starobylému domu důstojný vzhled. Osazením různorodých originálů kování, obnovou dlážděných i dřevěných podlah, výmalbou s přepisem historické výzdoby, prezentováním nalezených trámových stropů a osazením historických a slohových svítidel, včetně vybavení interiéru, se podařilo navrátit do objektu ztracenou historickou atmosféru a vrstevnatost. Vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb bylo možné v plném rozsahu prezentovat původní skladbu domu, včetně vstupní klenuté síně – mázhauzu a prostor prvního patra. Moderně pojatá hygienická zázemí, vložená do zbytkových, v minulosti již poničených prostor, kuchyně s  potřebným vybavením a nová dvorní vestavba, posunuly užitnost domu do 21. století. Objekt slouží po obnově pro trvalé bydlení.

Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana a obnova památky byl nominován majitel Pavel Jerie, který získal zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ.

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.